Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Γ. Στουρνάρας: "Πολύ κοντά στην έξοδο από την κρίση"Recognized text:
--ε--.ι..Μι.< 4.  =
μέρας γ _·.
ίΜ6ςΔείκπκ 483,98 2.065
.  Π8Ε/κΑΜ0φ ι29.ιι :Με · _
 ΜΜΜ ϊ   ισα  ζΉ
,γηπεακΑΜΜωι ι.ιω.92 Π τι" '.; ' ζ
χΜΜΜ ι.ωι.ω .Ντα '
· “Μη-Μα ;.·,_ι.ώ7ρ7
ί' .ΜΒ ή·
ΑιτιοΔοΞιΑ τιΑ των ΑΝΑπτνΞιΑκι-ι ποι=ΕιΑ τι-ιέ χα
. ΣΤ0ΥΡΝΑΡΑΣ: ιιΠ0ΛΥ ΚΟΝΤΑ
στην έξοδο απότην κρίση»
η των όρων της συμφωνίας
'μιιιιί¦¦“:·““ ῦ
Δ Ρ“!ί Μή '
_ίίίίίίίίίίίί Μ 1
Στα 454 .9 εκατ. τα κέρδη του οΤΕ το 204 5
- Επενδύσεις 4.4 δισ. τη διετία 204 5-2ο4δ
- Μ. Τσαμάζ: «Πετυχαίνουμε τους στόχους
μας γιατί επενδύουμε συνεχώς» Με·
Ειτιχειρήσεις & χρήμα
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2046 ΕΤΟΣ 27ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5639 Τ|ΜΗ Ι¦5 €
.ή Γενικός Δεικτης ,ή . Κινηση Μετόχων Ξ;
ἔἑἔἔἔἔ
τῇ  .Ψ
Μι 'β
. μ .
,Ι ,η ·_
Ελλάδα βρίσκεται πολύ κο(( ντά στην έξοδο από την
κρίση αρκεί να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος»¦
επεσήμανε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης ΣτουρνάραςΙ στην Ετήσια ”Εκθεση που παρουσίασε. Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας σήμερα η προοπτική εξόδου από
την κρίση είναι ορατή. Ωστόσο προειδοποιεί ότι για να την προσεγγίσουμε
πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην τήρηση των όρων της συμφωνίας οι οποίοι δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εκληφθούν ως επιταγές των δανειστών¦ αλλά ως ουσιαστικές και αναγκαίες μεταρρυθμίσειςΙ
που έπρεπε ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί από καιρό. "Η ελληνική πλευρά πρέπει να ενστερνιστεί το πρόγραμμα ως αναγκαίο μέσα προσαρμογής και μεταρρύθμισης της οικονομίας",
Με Στο ή ΕΞΑΜι-ιιιιο “τον“ἑοι6
Ανοδικές
ταφερόμενης επίδρασης από το 204 5.
Όπως όμως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την ανακοπή της ύφεσης και
την προσέγγιση θετικών ρυθμών από
το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ωστόσο¦ γιανα συμβεί αυτό πρέπει να
συντρέξουν μια σειρά δράσεις που θα
αποτρέψουν τους κινδύνους και θα ενισχύσοιΝ την πΡωπΤ'κή ανάκαμψης
που είναι εφικτή.
Πρώτο και κρίσιμο βήμα για τις μελλοντικές εξελίξεις είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του
προγράμματος, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη. Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε
ότι η θετική αξιολόγηση θα τονώσει την
πραγματική οικονομία και θα οδηγήσει
στη διαπραγμάτευση για την ελαφρυνση Του χρέους.
"Η ελληνική οικονομία τα τελευταία
χρόνια έχει διανύσει έναν επίπονο δρό
επεσήμανε χαρακτηριστικά. μα προσαρμογής με μεγάλο κοινωνικό
Ι Όσον αφορά στις προοπτικές της οι- κόστος, αλλά και με απτά αποτελέ "  κονομίας¦ η ΤτΕ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της σματα. Όσα απομένουνναολ0κληρωχώρας θα συνεχίσει να μειώνεται του- θούν είναι ένα μικρό μόνο μέρος της με“/  ΧΑ _ 8132 λάχιστον μέχρι το τελος του πρώτου ε- γάλης προσπάθειας που έχει γινει", υξαμήνουτου204 6,κυρίωςλόγωτηςμε- πσγράμμισεοκ.Στουρνάρας. Σελ.3
Ανάκηηση της εηηηνίδας Καταγγεηίες Αυξάνονται
πρέσβειρας στη Βιέννη Ανδρέα Βγενόπουηου οι πιέσεις στην ΕΚΤ
Επιμένει στις ηροκηητικές δηήώσεις κατά Για συκοφαντική εκστρατεία Μικρότερη η αύξηση των τιμών
Σελ.4 Σελ.4
της Εήήάδας η Αυστρία κατά του ομίήου στην Ευρωζώνη τον ιανουόριο τα. ε
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ'Τ|ΚΗ 3-5
ζ ΟΤΕ πιεσε ὁ
ι Γιατί ήταν η Μετοχή
ἑτης ημέρας
Μμὅἔ~= Δ
ειτε ἶ
Με. υ. ..1
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
τα του _
Μ -:ω- Μ.- “μ_Μ. μ·'
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο
Συντήρηση
στις 480 μονάδες
για τον ΕΔ.
Με τζίρο ισχνό. στα 53 εκατ..
στο +2¦05% Μη
2ημίες 438 εκατ.
το 2045
για Τρ. Κύπρου
ισχυρή κεφαήαιακή επάρκεια
- Αύξηση καταθέσεων Με
:.-Ν“--“ά
··ε_ .. Μ
Κκε “ε
Μέρισμα
ο.δ720 ευρώ
από την ΤτΕ
Αηοκοιιή δικαιώματος 3/3
- Καταβ0ήή σηό 40/3 Με
Αύξηση κερδών
46% για 1υιηοο
στο α' δμηνο
Ενίσχυση τζίρου 8.97% και
ΕΒ|ΤΟΑ 45.4Ο% ω. το
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί2-26