Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο δεκάλογος Στουρνάρα για έξοδο από την κρίση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α Ρονντκ
Μουνί” δεννίςε5 Ρυηετ Ηε||αε Λ.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
σου": ίηίο@ρουει-ηε||85.ετ
Μ.ροννει-ηε||ο$.ει
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ
Μ.οεἴτετοΡ0τί1α.ἔτ
ΠαρασκευΠ 26 Φεβρουαρίου 2016 /τιμο: 1,30 € Κ Α | Ε Γ| | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ |·| Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:26.006
[Η θεόδωρος Φέσσας
πρόεδρος του ΣΕΒ
Ανδρέας Ανδρεάδης
πρόεδρος του ΣΕΤΕ 
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ
ΣΤ |·|Ν ΑΓΟΡΑ
[έκθεση1Ι(αμΠανάκι αΠό τον διοικοτο τος ΤράΠεζας τος Ελλάδος για τον αξιολόγοσο
Ο δεκάλογος
Στου ρνά ρα
για έξοδο
αΠό τον κρίσο
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΑΑΛΑΞΕ| Μ|ΓΜΑ ΠΟΑ|Τ||(|·|Σ
Μονύματα με Πολλούς αΠσδέκτες, αλλά κυρίως
τον ελλονικο κυ βέρνΠσΠ έστειλε σ διοικοτος τος
'Ι`τΕ μιλώντας στον ετοσ·ια γενικο συνέλευσΠ τος
ΤράΠεζας τος Ελλάδος, αΠό τον σΠσία κάλεσε
ανοικτά τον ΠρωθυΠου ργό να αλλάξει μίγμα σικσνσμικος Πολιτικος, εγκαταλείΠσντας τις αλλεΠάλλολες αυξοσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι συγκεκριμένες Παρεμβάσεις, Που
«ενισχύουν τα κίνοτρα για φοροδιαφυγΠ και εισφορσδιαφυγο, ενθαρρύνουν τον αδολωτο εργασία και εξασθενίζουν τον ανταγωνιστικότοτα των
εΠιΧειροσεων, αΠοτρέΠσντας έτσι τον ΠροσΠάθεια για δομιου ργία νέων θέσεων εργασίας», είΠε Χαρακι:οριστικά ο διοικοΠίς τος 'Ι`τΕ. Ο κ Στουρνάρας εΠανέλαβε το θέσΠ του ότι είναι εφικτό ο
εΠιστρσφΠ στον ανάκαμψο αΠό τσ β' εξάμΠνο
του 2016, έκρσυσε όμως τον κώδωνα του κινδύνου: «Οι ΠροκλΠσεις είναι Πολλές και μεγάλες.
Πογάζσυν όΧι μόνο αΠό αΠρόβλεΠτες εξελίξεις
στο διεθνές Περιβάλλον, αλλά κυρίως αΠό κινδύνους Που ενδέΧεται να εΠορεάσουν τον εγκώ
ρια μακροοικονομικο συγκυρία». >6-7, 9
Ανάητυξη σε |θ βήματα
ί. |σ›ωρρηοίηση του τραπεζικού
συστηματος
2. Επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων
3. |διωτικοηοιήσεις - αξιοποίηση
δημοσιας περιουσιας
4. Επανακαθορισμός των μέσων
οικονομικης πολιτικής
5. Ενθάρρυγση εηενδύσεων προστασια εηενδυτων
θ. Αύξηση των εξαγωγών
7. Καταπολέμηση της υψηλής
ανεργιας
8. Μεταρρύθμιση στην παιδεία
θ. Ανάσχεση της φυγής”
ανθρωπινου κεφαλαιου
το. Στήριξη κοινωνικής συνοχής καταπολέμηση φτωχειας
Σομάδια σύγκλισος θέσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το δομοσιονομικό κενό
Μετρώντας αντίστροφα για τους θεσμούς
Κυ βέ ρνοσο και τεΧνικά κλιμάκια εξετάζουν αλλαγές στο ασφαλιστικό
[συμβούλιο υπουργών]
Χωρίς σχέδιο
ο Ευ ρώΠο
στο Προσφυγικό
Η Χθεσινή συνεδρίασο του συμβουλίου υΠουργὡν τος ΕΕ. για τον ΠρσσφυγικΠ κρίσο, Που έγινε σε κλίμα έντασος, κατέδειξε με τον Πλέον σαφΠ τρόΠσ ότι τα κράτο-μέλΠ δεν έχουν σχέδιο αν
τιμετὡΠισος του Προβλήματος και Περιμένουν
αΠό τον Του ρκία να δωσει λύσο. Σχέδιο έκτακτΠς
ανάγκος για τον αντιμετώΠισο μιας όλο και Πισ ορατός ανθ ρωΠισ-τικος κρίσος στον Ελλάδα έΧει υΠοβάλει ο κυ βέρνΠσΠ στον Κομισιόν και στον σλλανδικο Προεδρία. >Ζ8-Ζ9
εκπροσώπους 68 μηλόκων. >4
Το αφορολόγητο δούρειος ίηηος στα μπλόκο
ωιιιυιε..“·“ ί'  π".
Ύ  · ,ΜΕ
Με το αφορολόγητο επιδιώκει η κυβέρνηση να σπάσει τα αγροτικά
μηλόκα, στα οποία σήμερα πραγματοποιούνται ευρείες συσκέψεις με
διιστάμενες ωστόσο τις απόψεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους
[χειμερινές εκπτώσεις]
Χάθοκε
το 50%
του τζίρου
στον οκταετία
Στο 50% ΠερίΠου Πρσσδιορίζεται ο ΠτώσΠ του τζίρου γα τους
Ελλονες εμΠόρσυς κατά τις φετινές Χειμερινές εκπτώσεις, σε
Μέσο με τον Προ κρίσος αντίστοιΧο Περίοδο. Το 2008 σ τζίρος τος λιανικος, κατά το δίμονσ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου,
οταν 8,83 δισ. ευρώ, ενώ φέτος
έΠεσε στα 4,49 δισ. >11
σήμερα στη Ν
Η (αερα μπορεί να φέρει
5,ί δισ. ευρώ στην οικονομία
Μέχρι και 5,1 δισ. ευρώ μπορεί να κερδίσει σε ετήσια βάση η ελληνική οικονομία απο τις κινεζικές
εηενδύσεις στον Πειραιά, σύμφωνα με οσα άναφέρει η έκθεση του διοικητή της Τράηεζας της
Ελλάδος, η οποία όμως άηο την άλλη πλευρά προειδοηοιεί ότι πιθανή κατάργηση του ηρονομιακού
φορολογικού καθεστώτος του ναυτιλιακού κλάδου
ενδέχεται να ωθήσει Πολλές ελληνικές ναυτιλιακές
εταιρείες σε μετεγκατάσταση στο εξωτερικο. >ί 2
ΔΛΑ: Αναψε «ηράσινο»
για εηέκταση της σύμβασης
«Τροχοδρομεί» εκ νέου η 20ετής εηέκταση της
σύμβασης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά το «ηράσινο φως» που έδωσε ηρος τη
«Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών» το Μαξίμου. >ί 3
Ανεξάρτητη η ΠΔΕ
Επιταχύνονται από το οικονομικο εηιτελείο οι διαδικασίες για την ανεξάρτητοηοίηση της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τη δημιουργία
ενος ανεξάρτητου φορέα, με τη μορφή ΝΠΔΔ ή
ΑΕ., στο πλαίσιο υλοηοίησης των δεσμεύσεων Που
έχουν αναληφθεί αηο το Μνημόνιο |||, αλλά και της
ανάγκης εντατικοηοίησης όλων των δράσεων για
τον ηεριορισμό της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης
των δημοσίων εσόδων και της στήριξης του κρατικού ιιρούηολογισμού. >ί Ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Γ|Α ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΟ ΕΤΩΝ >10
Ε|.ΟΟΠΑ|)Ο ΠΟΠ):
ΑΓΩΓ|·| ΠΟΛ ΡΑ|Τ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕ|ΑΣ >13
ΕΛΠΕ: ΣΕ ΕΠ|ΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ
ΤΑ ΕΒ|ΤΟΑ ΤΟΥ 20" 5 >14
ΤΟ ΠΕ|(|ΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜ|Α
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Δ|ΣΕ|(ΑΤΟΜΜΥΡ|ΟΥΧΩΝ >21
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΜΕ|ΩΣΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
'|,Τ 5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
ΤΟΝ |ΑΝΟΥΑΡ|Ο >6
ΕΡΓΑΣ|Α|(Α:
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑ|
Ο' ΝΑΥΤ||(Ο|
ΠΟΥ ΚΑΤΟ||(ΟΥΝ ΣΤ|·|Ν Ε.Ε. >12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα