Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Το Βερολίνο βάζει τη Βιέννη να πνίξει την ΕλλάδαRecognized text:
ΜοΜφΜ·ν
ΜΜΜ-ω |
ΌΝῷΜἙ
το.. νε (1 τΠσ1(1ΜΜΜ
 Μ·ΜΜωΎΜΜΜ0ΗΕΜΜΜοω·Μη Π
θα κΜΜπΜ" Μα Π Μ ω _ Σὴμο κ:ν6ωου οπο τον6ομορχο Ε·ὁῳενΜ
κοπο" ὸε οιων ουνο υῆοκωνστΜ “Αυ
4 . π. κ ' · 
. 2 ` ` . . η .
ο ὁ; .' | ,
. - `< 'ο . . · _
 ζ ὶ `“ _. · κ _ -Ζ ' Μ· _ .
η ~. ;¦|·¦.ν` ω. ,_ .
. ϊ η. | ': Κ ° η ' '. · '
, . ~ . · . · ι _ ι . . Ν > ¦ . ι _ . ,
Δ · Χ' - ι Ι›/| .>ἴ/_ Ι |¦ ,· Δ ϊ ; _.
· “ ` “Υ 7 ›'| γο - . _. ·' °"-> '
' ' . ·' .- . _ ο ·. _ _ . _
 .ι “ Κ Ϊ · :,:·- “ · η ·-_ 4 φ 'εκτοεεΜωο.ωονοσΜοωωώοω κοπο εκοτσνιώΒ
νο ωεῇοων ιω5 φροοε5 των ΣκωΜ. Τακ κοτωΜμοΙ
Η ΜΜΜ Μονο 
γιο 40.000 650% ωροῳγοΜο στο Βορε·ο ΕΜῶο.
” . 'ΤωνΜ5 Μακ Δω ΜΜΜ ΜοΜωον
ο" ΗΠΜοΜ κο' ο ΜΜο υ Ε > ` ω αμωτωνα ΜΜΜ Μακη ΒΜωρω.
ΜΜκο:ΜΜΜμωΜ αἙΠΜ· · ζ
Μαιο “Μ Μ ΜΜΜ 
“Με ]
Νέο κούρεμο σε εΠικουρ·κέ5
κο· κύριε5 ουνΙοξει5
η ΜΜΜ ΠΔ κ” Π ΜΜΜΠ"Μ ΠΜΜΜΜΩΝΕΤω ΜΜ0 *Σο Η
οΜΣεΠΝεΝἩΞ“ΜοΥ Φόρτωσε το προπέρ με «8ο» το Μοξῖμω βα 0Μα_ τωω“ωω.,“ ' ωΜω““μωωωΜ““ Ρ
ΜωΜΜωΜ Φ Μ°”Μ Ωωαγ·Μ· Μὡωκ
ΜΜηω.αμ·ω·Μ· ω" ΜωΒΜωαω·ΜιΠ@·
σ · ·ωωωά··οώασω:ωη·”αι- Μ0ΜὡΕΜΜΜω·Ω= ` ΜωΜὡαΜαμΜς ΜΜΜ· ὴ·ΜωωωΜΨωα
ωΔωμ“ω. Μ ο· Μ“ωω Μ'
0ΜωΜΗΜΤωΜΜν.%ΜΜΜΜΜΜῳ
Τα· Μ
“Μω «Ι.οοἱεε οπο σεπὶ|οΜοπ, ΜΠΥ (ΜΜΜ
Ρ 7 .Π Π . ° ' 4
ΣΉΜΑ ΕΜ ΗΜ ΝΤΕ
ΜωωΜα·ω-““ρΜωω_”_" η· " ·
 κι _ οπΜ“Μω·“<ωμω-κ*“ω.
ΝοσφἰΕουμε ο ¦·· ~ ο γρ
ΜΜώώμω·π|·Μ··Υ··.Ρ·ἡοωΜΜΞη·Η 
 οΣΙουρνοροε
Ι Μψ-'Ο"ΜΜΜπΜΜ·ηΜ··ῳΜΜ
η Μοτο .
'ΕΜΜω-Τ·ηω _'^_ὴ β Β Ψ
ΠΤΔΕ!
Ο Βγενό ·'°“ κοπηκε
υπουργου5,6·κΜκουε <
κο6πμω·ογρὁφω5 
_- _  η ΜΜγΝο·Μο·.ωΜεΜτοΜ
κόβουν Ι διο. ευρώ Ϊ -χ Μωρέ"
οΠο το Προνο·οκο '· ζ ἔφ%%Ἑω"
εΠ·60μοῖο 
ο:: .Λ
σοι Συρίο .Μι
Σ οι" .ο .
Ξ” - ”ψ πΡοΜΗο£γτ·κΗ
ι · βέ5φ@2#ῦ ω
..ω ,
Τί 'ι Τ έ* ν _ . - ΓΙ - ··.ῆ ¦· ·' ¦.77' .ζ Ά:
ἡ|2:.·ἰ°¦··¦ Χοπ' ύ ίπ" 4? | ||ή|!ῳζ“. _ ο Ρ ΜΜΜ/770 “Μ ΠΜ Εβρο/ι ή" ' ·Ρ0 πν·ΡοΜ
κ ὰ =-¦ .. . ._ . “Δ η ΜΜπΜ. 8· ·
@- ω ¦ ·Ι····-· Μ··Μ··_ δεωΜ°Μ" _ , _ -! Σ
 ;ΜΜὰΜὰωΜ ωὲΜ Μ'