Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοειιαν@οτοποι.ετ
ΤΟ <<ΜΠΑΛΑκ|» ΣΤ|Σ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
' Ρ Η
, γ . ι·
ἑε ' :“
Προσδοκίε από
τη συναντηση
'Τσίπρα - Αγροτών
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
των νεκρών με τα θύματα
να έχουν φτασει τα 438
Σελ.4
Ο Λ0Γ ΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΤΗΝΟΝΤΔ|
ΠΡοΝο·ΑκΑ. οικοτεΝΕιΑκΑ κι· ΑΜΑ επ¦ΔοΜ^Μ
κόβεται ι δισ. ευ Π
“  από ι Η ρω γ 'έ
Εφικιή
η ανάκαμψη από
το β' και"
του ΜΒ
2.600 ΣΚΗΝΕΣ ΚΔ' ΔΝΔΖΗΤΟΥΝΤΔ| ΔΩΜΔΤ|Δ ΞΕΝΟΔΟΧΕ|ΩΝ
--· 12 α
Εντυπωσιακό
ευρήματα
”Ολο και πιο δύσκολπ είναι π
κατάστασπ στο προσφυγικό. Οι
σχέσεις με τις όλλες χώρες διαταράσσονται, οι ροές μεγαλώνουν, τα σύνορα κλείνουν και
χιλιόδες πρόσφυγες πάνε και
έρχονται χωρίς ελπίδα.
Αυτό όμως που εντυπωσιόεει
είναι ότι οι 4 στους 10 ”Ελλιπές
δεν γνωρίεουν τι είναι
"Ηοτεροτ", όπως προκύπτει από
έρευνα κοινός γνώμπς του μπκερδοσκοπικού ερευνπτικού
οργανισμού διαΝΕΟσις' τπν
οποι?α υλοποι?πσε στα με?σα
'ανουαρι?ου του 2016 π εταιρει?α δπμοσκοππ?σεων ΜΒΜ
|8ευε με τπλεφωνικε?ς συνεντευ?ξεις σε δει?γμα 1.220
ατο?μων απο? ο?λπ τπν
Ελλα?δα.
Επίσπς ιι έρευνα έδειξε ότι οι
μισοί 'Ελλπνες πιστεύουν ότι για
τπν προσφυγικιί κρίσιι ευθύνεται π Δύσπι Το 92% των πολιτών πιστεύουν ότι π Ευρωπαίκό
'Ενωσπ δεν έχει υποατπριἙει
τπν Ελλόδα στο ΖόΦμα ως υποδοχής των προσφύγων. Παρόλλπλα, 66% των πολιτών θεωρούν ότι τι χώρα μας δεν πρέπει
να κλείσει τα σύνορα τπς στους
πρόσφυγες. Αυτό σπμαίνει ότι
υπάρχει ακόμπ αλλπλεγγύπ και
φιλότιμο στους έλλπνες όσο και
αν τα πρόγματα δυσκολεύουν.
Ο λογικός