Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στη δίνη του προσφυγικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠεΠεΠιΡοτι1α.ετ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
'ι·· ΡοννΕ Η
8εΦιπΠγ 8εΠ·ἰςεε Ρον" ΗεΠεε Λ.Ε.
Τε|.: +30 2 Τ Ο 6728890
απο": ιηίο@οσννετ-ηε"εεει
Μ.ρσωα-πε"εεει
ΠέμΠτή 25 Φεβρουαρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 26.005
Βάλντις Πτομπροβσκις
αναιιροεδρας ωςΕυρωπαίκής Εαιτροηής
που τα Με.
Απο το ευρο
δοντια
Μ Πιερ Πσσκοβισί
επίτροπος θικσνομικων Υποθέσεων
[σήνσρα1 Ο ΠρωθυΠσυ ργός Προανήγγειλε μι σύγκλήσή Συμβουλίου Πολιτικών ΑρΧήγών
Σμι δίνή του ή ροσφυγικού
ΤσίΠ ρας: Σκλήρή κριτική στους εταίρους - ΑΠειλή βέτο - ΕΠίθεσιι σαι ΝΔ.
ΤΠ σύγκλήσή Συμβουλίου των Πολιτικών ΑρΧήγών
για τήν αναζήτήσή εθνικής συναίνεσής στο Προσφυγικό, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να Προβάλει βέτο στήν Ευ ρώΠή, Προανήγγειλε ο ΠρωθυΠου ργός Αλέξής ΤσίΠρας αΠό μι Βουλή μετά το κλείσιμο μις βαλκανικής οδού των μεταναστευτικών ροών, αλλά ταυτόχρονα εξαΠέλυ σε σφοδρή εΠίθεσή στή
Ν.Δ. για μιν υΠόθεσή τής λίστας ΜΠόργιανς. Τα δύο
ΠρόσωΠα του ΠρωθυΠου ργού σι:ήλίτευσε ή ΝΔ. αΠοκαλώντας τον «δόκτωρ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ» μις Πολιτικής. Ο ΠρωθυΠου ργός ανακοίνωσε στή Βουλή μιν
αΠόφασή του να συγκαλέσει Συμβούλιο των Πολιτι
κών ΑρΧήγών Πριν αΠό τή Σύνοδο Κορυφής μις 7ής
Μαρτίου για μι Χάραξή εθνικής γραμμής στο Προσφυγικό. Ταυτόχρονα, όμως, άσκήσε αυσι:ήρή κριμιαί σμιν Ε.Ε. για μιν ανοΧή μις στή στάσή κρατών-μελών Που Παραβιάζουν μς αΠοφάσεις για το Προσφυγικό και άφήσε μάλιστα ανοιΧτό το ενδεχόμενο να
Προβάλει βέτο σε ΠερίΠτωσή Που συνεΧιοτεί ή Παραβίασή των ευ ρωμαϊκών αΠοφάσεων. «Η Ελλάδα δεν
Πρόκειται να συναινέσει σε καμία συμφωνία στο εξής
αν δεν κατοΧυ ρωθεί ο υΠοΧρεωμκός εΠιμερισμός των
βαρών και μις ευθύνής στα κράμι-μέλή» τόνισε Χαρακτήριστικά. Μάλιστα, Χαρακμᾶρισε «ντροΠή» για
Ταξίδι τ
μι λειτουργία μις Ευ ρώΠής να λαμβάνονται αΠοφάσεις του Ευ ρωΠαῖκού Συμβουλίου και μετά αυτές να
ακυρώνονται αΠό Παρασυνάξεις, όΠως αυμᾶ μις Αυστρίας. «ΠρέΠει να μιρήθεί το σύνολο των όσων συμφωνήθήκαν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν θα γίνουν αΠοδεκτά. Δεν θα ανεχτούμε τή μετατροΠή μις
Χώρας σε μια μόνιμή αΠοθήκ1ι ψυχών» είΠε. Νωρίτερα,
ο Πρόεδρος μις Ν.Δ. Κυριάκος Μήτσοτάκής είχε ζήμἰσει μι σύγκλήσή Συμβουλίου ΠολιμκώνΑρΧήγών
και εΠισκε1πόμενος τον Πρόεδρο μις Δήμοκρατίας ΠρσειδσΠοίήσε όμ το Προσφυγικό τείνει να εξελιχθεί σε
μείζον θέμα εθνμαἰς ασφαλείας. >28-Ζ9
8·αδιέξοδσ
Βιυηο Νεηη "ε" _ "
Επ κ ί . "Η"
.68880 εως Τ%το Δεη
Μό την το 20' θ
ΟΕΕ της ΚΜ
Μεταξυ 0% και -Τ % θα
κινηθεί η μεταβολή του
ΑΕΠ το 2016 εκτιμά το
τμήμα οικονομικής ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς.
μετά τη γνωστοποίηση των
στοιχείων της μεταβολής
του ΑΕΠ στο τελευταίο
τρίμηνο του 20Τ 5 και
συνολικά για το προηγουμενο έτος. >6
Οι τράΠεζες
σε τοσα 8ήσνν8
του Λονδίνου
και μις Ν. Υόρκιις >7
Κρατήσεις
από Τ%-4%
σε αποδοχές
και επιδόματα
Τη νέα κλίμακα
κρατήσεων οι
οποίες κυμαίνονται
απο Τ % έως και
4% στις βασικές
αποδοχές και στα
επιδόματα των
δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ του
ΜΤΠΥ, γνωστοποιεί
εγκύκλιος του
Ταμείου. >Τ Τ
σήμερα στη Ν
Ανάσα 54,75 εκατ. ευρω
στις φαρμακευτικές
Σε συμψηφισμους 54,75 εκατ. ευρώ προχωρά το
Δημόσιο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δίνοντας
αφένος ανάσα ρευστότητας σε αυτές και αφετέρου μειώνοντας, έστω και κατ' αυτή το μικρο
ποσο, τα συνολικα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες
προμηθευτές. >Τ 6
ΑΥΤΟΚ|ΗΗΤΟ: ΧΕ|ΡΟΦΡΕΗΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
ΒΑΖΟΥΗ Ο' ΟΕΣΠΟ| >6
ΑΥΗΑΠ|ΚΟ ΠΑΡΩΝ 65 ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΗ
ΣΤΟ ΠΟΠ||.Ε ΠΟΠΗ) (ΟΗΟΠΕ55 >17
Η,  ο
Η ΤΝ γ·
Οι σκλήρσί
των μπλόκων
στο Μαξίμου
Ναυτιλία: Λιγοτεροι
οι Ελληνες ναυτικοί
Σε Τ 2.663 ανέρχονταν τον Σεπτέμβριο του 2014
οι εν ενεργεία Ελληνες ναυτικοί που υπηρετούσαν
σε υπο ελληνική σημαία και ελληνοκτητα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ πλοία. >Τ 4
ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ Η ΣΤΕΡΑ|ΗΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΠΑΡ|Α ΠΕΡ| ΒΠΕΧ|Τ >25
ΕΓΚΥΚΑ|ΟΣ: Η Α|ΑΦΑΗΕ|Α ΖΗΤΟΥΡ|ΕΗΟ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΜΗΑΟΥΣ ΤΗΣ |ΤΑΕ >1ο
ΑΗΕ|ΣΠΡΑΚΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤ|Ρ|Α
|'|Α ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 5ΗΟΠΤ $Ε|.[|ΗΟ >15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα