Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ΚΟΥΠΑ80 ΠΟΓΕΤ:
ΔΘ/ὶΗἙΓ! ΜΗ
Μ 26 Φςωοωρω 2018 | Φυλλο ΜΙΒ ι23ισι|Ω ῖ“30
'Εκει τον τοστιρ,|αονταοει
και στον κοοιιο! 'Δ _
Ο Πσγἑτ καταλογει στο ιτῳ5 θα καλυψει τι8_·αιτουσιεε και στηρίζει πολλα σε «καυτα» 
ΟΑΚΑ-β τον ΠΛ0ογια νίκη μήνυμα κυριαρ›αα5
Σταλθακε τι απαντησα Που ζήτησε το ΥΠΕΝ, Παρότι τι ΑΕΚ δεν ήταν υποχρεωμένο
να το κανει και Πλέον δεν υοαρκει αλλο λογω να καθυστερεί ο αιοΦασα για τον ΜΠΕ
απο το εξωτερικο τινες, ετνι: στιναντιιοιι νε τους
Βασικους του συνεργατες για το νιιιιεοο και
αποφασισαν τις κινιιοειο ανο εσυ· και αερα
· Επικειται κια ακοιια συναντιιοιι νε το υπουργειο
· πιο κοντα στα
ιικοι απο
 Μουρ·ι-8ώΜΜΜ
ο .| ωΜ·ΒΜ”
ΜΟΝΑ!
“·°.ῖ ο.. α __.-.·,.“·η ._“ Η 
:Μουσε99.νν9νι@.νοβαΜ
..το - `μ
ετ .' · ὁ?
·>ε«Σταν,=ΕνυΞυααρκει
_ καινουρια»
'(ῖΕυΜΜκαιΞΜΕ|Μο
«Κιτρινιαριτ5»
ο Κουκουαακιιε
ανηκει το ντοοιιιιι
4 ' ·· ' 'ΜΚ '
Μ··ιΎι·οκκιΜ“ιιοτκΜ.
πΜτι:.ττοΜππτκκΜ
Λακα5 Νικολα0υ:
«Το απο"
ιιοοοοιοαιοο υα
απορω κανο
οταν φανει και ο
τοαευταιος κιτιιουρος
αποτανΕπυ»
__ ιο-οι κοντοα
στο Ρωυιινο