Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: "Τιτανικός" η Ελλάδα βουλιάζει από πρόσφυγεςRecognized text:
ω..ωῳω ο·
ωΜψ.Μ
=“ἑἶὲἶ #8 (1 ἙΙ1()1(1 
ΜΟΧΟΡΗΤΟ' Ο' ΑΓΡΟΤΕΣ. ΜΜΟΥΝ ΠΡΙΝ ·Α·
Με την οτιειῆἡ των ΜΑΤ τοι35 εκβιὁΖΟυν γω διόῆογο 1
Με ΜΠΑΝ·ο ΤΟΝ ΤΣ'ΠΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΑ - ΑΜΕΑ. ΟΡΧΗΣΤΡΑ Σ" Ο ΣΑΛΟΝ| Χ
'Δι Κ ' .Η = _ΜοΜο.
η . . . ·. .
)χ· · : | 3· Ο ωρΕΠΜ
Ξ -> _ ° ψ να ωοπ
. ' Κ ζ “ 'ἶ“ι· · ΧΩΡΑΣ
?Ον Ϊ . ΙΤ' ΜΠΕΙ'.
έ"  · εϋΜπιΙωΜ,
. Ό“ο·ο·σΜ“ῳ' ΕυρωΜΜΜΠΜνσ σΜΜυνω Φορο  1;» Π 
ων ΜΠκωκῶν κρατών ·ΥἘμΜεξω ο· φορώ Μάρω' - "Πηρα
ώ" κοπηκε όσο ωμΜΜσμο - ·Μωυμε Ο." μπορούμε για στο 
Θο Μένουν Πε Προσφυγικέ5 ροέ5 σιο Βοῆκονιο - Οργή Ποὺνκεο με την σΜφοοΠ
- Π _' ·`
._ ῇ ζ |
'Ζ' ~ η 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ): ΜΟΝΟ Ο ΕΡΜΟΓΑΝ
· · Ι · | ' Π” γ
ΜΜΜ ΒωβουῆωσεΜ για την ειρπνωσπ στη ΣυρΜ ο¦τωωΜω
'Γ Η Η' Η · Μη ωχωΕςι
Μ·ωήμΝςΜ- Μ··.·ΜΜμλ°μ Μ γωΜΜω ` ο Α Μ'.
η·λωω ““ω'“Μ ο· Ἀωκ ·α10··ΜΜω· ω ηΜω“ @Η 'Ό ΑΜΠ...
"ΦΠ ΓῳΜΜ·Μ Μ. Ρ·Μ.Μ Μόδα Μ- ..ΜΜΜ ω.
Μ στο Προεὁρ:κο
' ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΜΑῖΑ
Η" αοῳερτΡπκ
Ω·ΜΜαΜ·Μ ρρ'ζΜμ·Μ·ω·Μω ΜΜΜ". άνω
μωΜΣ·ω·ω·°· ΜΜΜζϋ·ωΕρ Μι. :Μ'
Φ Με· · Ρ Μ· Η ΡΜ σε» 'ΜΜΜ
. Η ὰ ὅ ¦
ΕΚ ζ ξ -ζῖ κ
“Βρωμὁ Μ ηοῆπ·@° -.
Περ·βἀῇῆον;οῆΜο η 
είναι προσωρινό» Δ
ε; ' · Ι
8 Ο Κ - '
- π : ω - `
· Μκι
' χ. ·
ΟΜΟΟΝΑΑΕΞΜ ΠΑΤΟΥΣ '
ΣΥΛΛΗΦθΜ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Ξ “ΜΜΜωἀωκΜΜ“ωωω ὡ·ωιΜ  ,
ιΜΜΜΜ·ΜὡΜΜ·αω·ωωΥ·Τ“ ·ΜωωΜ· ' .Ο γῇ
ΜΜΜα¦ΜΠΜ”·Μ“ΜΜωΜΜΜ μ· |
ωΨΜωεΜωΜΜα¦ΜΜΜΜΜ·Μω·ΨοῶΟΜ | °·° ' ¦ Ι
Μωω·ΜΜ ' ἑ Δ
Ϊ - 4·
-, |< ῖἶ.  η  .:_.ζ Ι |Ψ
. ¦ :_ “¦ .κ Αποχσ·ρἑωἑπν ' 'ΜΜΜ των εεῳωμκὡν Ϊ ·
ωωωωωω@ “ “ Ευ Μη που χ νεται· ΜΒΜ" ω `
ωσγγἑῆῆει ο Νκοε ΜΜΜ πιω ρ ΜΔ Ι φ τω' δ
ΣωωαρΜῳεωωΜω““· <. -·  πως 
 45; ά, _ ΒἴΨῷ#@ ; ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ'ΚΗ |
ή ·· _ _ Ο >_ ¦ Ι .· '77 γ.
 ·2ζ_;.““¦ μωβ. . Μη =ἔ@| |¦!ῳΞω _ .ΠοωΜΜ “ω τ._“.·....“σμ. '
'· Ψ =°¦ ·< “ '· ω ἴ. “ Μ··Μ“
μι 5·τ·,Μ Μ··Μ·· Ϊ·ΐ°Μ°Μ" :
 ;πΛΜπΜὰΜΜ5Μ