Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25-02-20'6·
ΑΜ (ΙΜ-ΙΜ
ΜΜΜ Λ. Μ
(ΒΙΒΜ Λ
(ΒΙΒΜ
ΕΣΤΙΑ.
ΜΕΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
.η Μοσηαμ; Ίων ει·›ηιηωωιΎ ιι: την Ιλ | | Χ
ΜτΜ.ΜΜμ ·· _ ΜΒΜοαΜΙ6 Μωωπωιωε
 ι ||”@αῖκ·ΜΖΜ| Μ-.“Μ·
^Μ“ΜαΉΐ“ ' η.  τΜ ω:Μῶ,ΜκοΜι
Μ Μ _χΜ¦ ων”... ΜΜΜΣΜΜΜ·ΜΜ0
ΑΜ ΜΜ7ΜΔΜ Ο.” 'ΕΜ ΙΜ
· · | Ι Ώ
Τριτοκοσμικη χωθα | ο ΝΑ | ο  Συναινεαις
ο · ¦ · · ο
η αημε@ινη ΕΜ; | Ι και συμφωνια
ΓΜιὁἈΜΜΜωωω “οι-.ω τ "70
ωΜ““ψ;Μ Μ"“““ΉΨωἩΜω
ΜωΜΜψ· Σ ΜΜΜ ασκηση Μαιῆ Συμμαχία ΜΜΜΜΜὡ
μΜΜΜΜωΜ Μ.ωωΜΜΜΜΜ
ωωΜωωω$ω ΜΜωΜΜ.ῳΜ
Μ“ω ωΔΜΜΜ ΜωΔΜΜ ΜΜῳ.Αω “ὐΜΜ-ΜΜΜΜ
ΜΜ,ξΜΜΜὑ ΜΔΜΜ -μΜΜωω ΜωωώΜωωΜ Μ·ΜΜώ “Μ“Ἡ
Μ ωαΜημ Μήν ΜΜΜ Μ·γΜ.τῳΜω ΜιΜωψωω *Μ “Μ°·:ω'ἀ ἡ
Μ ύ #ΐψΜΐ Μια Μονά: ΑΦΜ ἡ κ ηΜ(ΜΜώἙ ω Μ Μ°Μ=
ο η κ* ΜΜΜ Μ ω Μ"ω
ἩΜῆ Μ$ΜΜΜ ΑΜἩΜΜ Μαώωμψ ἔσω· Μ›ω λ“=ω-““°Ε°ΜΜΜ“
ώ .Βια :Μ ή Μ: ω 2 ω ωκΜωΜ ?ω Μὴ Μ Μ·
Μα Μ Με Μ Με" ω Μ ΜΜΜω ΜΜΜ
ἩΜΜΜΜΜ ω. ω Μ *τΜ#κ% Μ :. ω %Ύ#Γ“Μ|Μ¦¦ Ἡ
ὡΜψ ΜΑΜ Η ωψωΜωΜ ψΜΜΜὸ Μ Η ἡώ¦ ι “ω
ΜΜΜύΜΜωὰ ΜάΜΜ” Μ ΜωΜωω Μ ψΦΜ°Μ°φΜΜΜΜ'Μ
ω .Δω ωΜή Μ ΜψΜ νὰ ω '
ΜΜΜ ψῳώ ῆωΜ)ψΜ ΜΜΜὡΜ 'ΜΜΜ “Με ω_'= ωᾶΜΜΜΜ.
ΜΜΜὰΜ ἡ” Μ ΜΜΜ- ηὺΜψ. "Μή ὐΜΜΜ ΜΜΜ ψὰΜΜηΜ
#ωω.ΜΜῇΜ 2›ωωΜωω Μήν ο Ρ Μ" 'Β' ΜΜΜ μ 
αψΜωωἩΜ β πωΜΜ ὁ ”"'"'ἔ" ῶψ ῦΜς αφ ·κΜ ΜΜΜ
μωΜύΜὡΜ ΜΜΜ ωαως ΜΜΜ "ω ψΨΜ| ¦ Η @ΜΜΜ Μ
ΜωΜὺωῳΜω Μωαβ-ψ ,Η Μ Π ΜΡ ώ ΜωψΜψ°|'ή Μ ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜιΜΜ :“Μ¦ΜΤΜ *ω ω”. πωτΜτ ω Μ ΜΝ β Μ
ὡωΜψαΜΜα ΜΒΜ ή. Μ ΜΝ ω Μ ω ηΜ Μ.
Μμϋὡὡω|“ώΜ ααα ΜωΜωαω Μ ή .ωἑΜυ ΣὴΜῆΨὴΜἩ
Μ ωαωΜ ω Μ Μ Μ
ΜήΜὡὡωηἩΜ ἱ%ὡΜ2“ · Μ#ἔΜωὴ. ΜἩψἡΜ ΜΜΜΟΜ
ΜΜΜΜω Μώ: ωωαΜ ιωΜκΜω ψω-ιΜ ωΜΜΜΜΜ
ΜΜωωΜΜααω ““ωΜ“ὡ ω*!'"ω* ω · Μωωο
ΜΜΜ-050%
'ΠΜΜΜΜὡΜ
ωωωΜω ω Ι Ι 5 # 0ωψωω“
η· Μ ΜΜΜ ἡΜὁ
“ΨΜ_ΜΜὡΜ Σταεβλωσει; και εκβιασμ0ι ΜΒΜ Μή, Μ
Μ “8ἔψ« Μ | Ι ~ ώ#Μῳ
ωωἄωωω ω - . θε - - λ. · Η και.. ψ ω ΜΜἘπῶΞὑ
°Μδ ΜΜΜ ταταιᾶμεσηκω σμαωχαρακτηοος υση Μ.ψω ΜωῳΜ
“Μ( ω*Μ ΝΝΔ. ΔωΜΜΜ το ωω ωψ“”ψ Μή°“Μ
κΜ›Μ ως σπα” Μ ρΜόὐω ω·υήΜωω
ΜΜ.-ωοΜω¦ ΜΜὴΜΜ η%Μ ΜΜΜΜΜ 2Μ“ωΜ ήηΜωό
τα .και παω μ Μ-ωΜἡΜω· ΉΜΜω ωωωωω ωωΜἡε“ κοψω η.
ΜΔ π«ΜώΜω η» ΜωΜΜ ΜΜΜω“ω ὡΜωΜΜΜ Μ ΜΜΜ...
Μαω ωΜψΜς “ωΜΜ ΜψΜΜ ΕΜ· Μ_ιΜὺϋ
ΜΗὡΜ“ῆω ΜμΜῆΜ ή ΜΜωωω ΜΜΜ ·ωψ“
κΟΜ- ΜΜΜ ωΜΜ*' ἡ" ωΜ°ΜΜ° ιΜη2Μ.ω“ ΜΜΜ ή”ςἀμΜΜ ΜΜΜ” της Μι- Μ"“τόΜ ψΜω_ω“¦
ΜάΜΜ·ΜΜ ΜΜΜΜ ΜΜΜὡ·ὡ 6μωωωὑω Μ6Μω
ΜΜΜΜ“ψ Μαωαϋὺ ω. “Η ω Μ ”ωω“ωω ωω“ὴω
ΜΜαΜΜω “ώ ωΜΜΜ ΜΜΜ-φα Μὴ.ΜήΜ Μ“¦¦“=ω“ ΒΜωΜ
='¦Μ“"ω”“Μ ΜῆΜ.ἀΜ ΜὁΜωΜΜ ωώω.ἩΜΜ+ ω2ιωΜω ήΜωΈ
"Μ "ΜΜ* ΜΜΜ η· ὰΜΜΜΜΜ Μωωωωιγ” Μωωωω ΜωωΜ
αμα-.ω ὁΜ ω ω ΜΜΜ ΑΜ Μ "ΜΜΜ το
Μ“ΜΜΜ·ὡΜα Μ”Μ“““Μ“ ΜΝ' °'"“ω"“ ""'" 'Μα Μ “μ ΜΜΜ °
ΜΜἩΜ ήΜΜΜΜ ψ›ωωΜω ψ"ΜΜ
ἩΜΜΜΜ ω*ωΜς ωωΜωΜ ΜμψΜ*Μ “ωωωή ωΜωω
Μ Μω“ω# ωΜωΜΜψ όαΦΜι=κφ ΦΜΦΜ.ψ ωΜωΜ ωω“ωω
”“""“""'"“ Ζ ΜΜΜ°ΜΜΜ“Μ Μα” “Μω“Μ“ Μαη* *Μ ΞΜΤἔ Ξ"“ωΜ3
Μ μ “ή Μ 'ψ ΜύωΜ Μω.ώωω
ωωωωα ΜΜΜΜ
Σ | ΤΝ ε κ Βηὡω Ξ;ἩΜΜψ
ημερα ης ημερας . ὡΜΜ“£
ωύΜω° ΜΜ&Μὁ
ΜΒΜ 3 · · ο κ ~ η. η ¦.':ΨΜ“- =ω=ἑ"=ὲ
ω Μ 0υδ8ν κακ0ν αραγε; καλου... .Μ ἔωἀὡ “ΜΡ;Μ.:
ΜΜΜ _ ΜΜ·Μ¦Ώὁ ΜΜΜ-'ή
Μ Μ Μ ο Δ· Η ψ Με ΜΜΜ” -μΜωὡ ωΣΜ-Μω ωΜ:Μω “ΜΜωω
ΜΜ· ἈΜΗὴ·ωΜ ΝΜΜῳ·ώ ΜΜ#ΜΜ· ΜΜΜ· Μ Μ Μ- Μ ω·.ΜΜ ΜἩΜΜΜ ηωΜἀὡὐΜ ωΌ-ἩῆωὡΜ ΜΜΜ-Μὴ Μ 6η· δ· ωω;Μ“ω
Μ Μ· ΜκωΜωψΒ α·ωαΜωΜω ΒωΜΜωὴ ΦΜΜΜ·ω ὡήῳωω αΜ
.η  ==Μ·ω=ω Μψ“ω =Μ·¦ “ως '“Μ“μ'ὡ“* “““:"Μ°= ωωῳ_=&ψ= '_“*“ “ΜΜΜ . ρ ο . .
ΜΜΜ ωΜῳΜ_¦¦ἔ“Μ ”ψ“ω ΜηΜμῇ Ψ ψ““°Μ Η Εστια καθε πρωι
λΜ' Μ_Μ“ω Μω.ωοΜ ωμωωωῳψ *Μ·μ-ω . ρ
Μ Μ __ω .Πω Μ“ὺωω ηωωψώψωω ἩΜ-ΜΜ στην πορτα σα;
ΜΜΜ' ω_ ἡ β ωῳΔΜωΜὴ “πωπω-ΜΒ ΜΜ““ϋ
Δ ή* *ω“Μ ἈῳωΜΜΜ ΜΜΜ-α Ἐ$“,ἄἙἙ  Μ
Μ Μ η Μω"ωω° Μ·ωΜ 'έ _ 4
ΜΜῇή·”* ύ- _ ηωπω·Μ _ 
ΜΜΜ Μιλ.. Μ~Μ“-“ “ω_εΨω"ωω= Ἀπω%Ἡ Ρ“Μ“Ἐ= ·>  . .
ΜΜΜΜΜ Ψ *ΜΜΜ ψ" "ψ Μ**°'Μ 4Βχ`“ . ¦/,:ἴ
^"“ωΜ“" _ ὐΜύΜ).ψῳ Ϊ6Μβ&Μή Μ'“ΜΜ ὺΜΜὑΜ .ΜΝ ·
ΜτΜΜωω ωμ·Μ-ωὡ ὐΜῖΜΜΜ· Μ·Τ0ΜΜὺω ·ΜΜΗΝΜ 08 .π . 
Μ Μ· ·ϋΜ-αΜ-ω  ὴω“=Μ ἴἔ:==%“= ὁ Μ:: η(
η ΜΜΜψ πω Μ Μ Μ Μ _
' οι ι"ωΜΜ“Μ: τψἩΜΜ ΜωΜΜ ΜΜΜ·- -“Μ"ω ΜΝΏΜ
*ΜΜΜ·Ψ ΜΜωΜ"& ψ”ωΜ Πικα!”ΗηοιαΜνΜω;η.ΜκηΜω::
Μ ο ο Πω" ωωαψω“ 0Μ·ΜΚΜ Μ ' ' '
Η' . 'Η'