Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεο8ιιεν@οωιιει.ςι
Π|ΕΡ ΜοΣκοΒιΣι
ι!ἱ#'“ .·
ΣΤΟ ι 75"/ο
νο ελληνικό
χρέος ιο 2020
ΠΡΟΣΦΥΓ||(Ο
ΒΑΣ|ΛΑκΟΠΟΥΛΟΣ
ιιροι·ική διοφήμιση
0ο μπει Μο Μηιρώο
ΟΛΟΓ0Σ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΜ Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«ΕΜΦγΛ|ΟΣ>> ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γ|Δ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΩ ιιιΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΤΩΝ ΒΑΛΚ^Ν'ΚΩ" χ” “Ν
ΜΜι ΗΜ ΜΜΜ 'έ
ω ΜΜΜ ως;  ζ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣῖΗΡ|Ο
:τις Μ
"ιών"
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
` 'ἑ5#._ κ· _
Αλοεόνες
Δεν φτάνει που κλείνουν ιο σύνορο, δεν φτάνουν που Μπουργοόν ποροοκπνιοκά. δεν φτάνει
που δεν δείχνουν ολλπλεγγόπς σε
ενο πόσο μεΩιΝ ώμο, όπως το
προσωπό. άλλά έχουν κο· ολο:ονικό ύφος. Τπ Μύθο τοπικά
ιου, ως επιΌεσπς ενονο'ον ως Ελλάδος συνέχισε ο Αυστριοκός
υπουργός Ε€ωιερικών κο· οων
ένορξπ ως διάοκεψπς γιο ιο δυωιά Βολπάνιο¦ σων οποίο δεν
προσκλιἰθπκε π Χώρο μος.
ΑπονΙώνιος ως ενιονες ονο
“:_  εἰ` δεν: 3
.” · .
€_¦χ__`.$ .. : :·
--.-;. ·- “3 Ϊ -7'“-=
ΑΝΟ|ΓΕ| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΔ Δ|ΩΞΕ'Σ!
δράσεις ως Αθπνος γιο ουιό το
γεγονος” , ο Σεμπάσοον Κως,
με ειρωνείο. οι·μει'ωνε "δεν πιΜο· ότι σων Ευρώιω μος λείπουν κοινἑς εκδπλώοεις, ολλά
λείπει π δου|λποπ νο περιορίσουμε σοφώς ων προσφυγικιί ροή".
Νάλιοιο. ο Λυσιριοκός υπουργός κοωγόρπσε ω Ελλάδο άπ
δεν έχει δείξει εως πόρο προθυμίο γιο μείωσπ ως προσφυγιΜς
ροής. ολλά ενδιοφερότον "μόνον
γιο ων ποιά το δυνοιό γρήγορο
παραπέρα Μακρύ των προΜα!
Λαό 0ο πει ολλπλεγγόπ σε μιά
Χώρο που δάλλειοι πονιοΧόθεν
πω μεσο σε οσοι ων πρωτόγνωρο κρίοπ.
Ο λόγος