Πρωτοσέλιδο Αυγή: Απογυμνώθηκε το συγκρότημα της διαπλοκής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'[@'|05.5 ΡΜ ΠΡΩΙΝΗ
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
 -- ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Μ_ᾶν8ἱ_8τ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12526 ΤΙΜΜ 1,5 Ο
Ο ΜΠΟΡ"1ΑΝΣ ΕΚθΕΤΕ1 ΤΗ Ν.Δ. ΠΑ ΤΟΥΣ ΦθΡθΦΥΓΑΔΕΣ |^^·1Π"Ρ^Σ ΠΡΟΣ ΕΕ·= |
 18ιοι κανονες για ολους
Α ή ο υ νω θ ή κε η 
 Η Ελλάδα θα αντιδράσει με κάθε τρόπο
για το προσφυγικό
τ τ » Η Ελλάδα δεν Πρόκειται να δεχτεί τόσο επικίνδυνα παιχνίο σ υ κ ο " δια εις βάρος τής από χώρες - μέλή τής ΕΕ. και ειδικά από τήν
 Αυστρία στο ζήτήμα τής μεγάλής προσφυγικής κρίσής που αφορά
 το σύνολο τής Ευρώπής. Η Ελλάδα θα αντιδράσει με κάθε τρό
πο. τόνισε με έμφασή ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας χθες στή
Βουλή προειδοποιώντας ότι ή θα έχουμε κοινούς κανόνες για
| όλους ή δεν θα υπάρχουν κανόνες. Η ελλήνική στάσή επιδοκι μάστήκε από τον Ζ.-Κλ. Γιούνκερ. Ο πρωθυπουργός ανακοίνω σε πως θα συγκλήθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχήγών υπό τον
 Πρόεδρο τής Δήμσκρατίας πριν από τή σύνοδο κορυφής τής
7ής Μαρτίου.
ΕΣΑ. 6-9
Αναλαμβάνουν δράσή τα
πλοία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
» Πα τήν αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και τον συντονισμό
Ελλάδας - Τουρκίας στή διαχείρισή τής ροής των μεταναστών
προς τήν Ευρώπή συζήτήσαν οι ήγέτες ΗΠΑ. Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας στήν τήλεδιάσκεψή για τή συριακή κρίσή. Τα
νατοϊκά πλοία θα αναλάβουν δράσή ενδεχομένως τήν Παρασκευή. αφού ολοκλήρωθεί ο σχεδιασμός στα αρμόδια όργανα
. τής συμμαχίας. λέει το Βερολίνο.
Μπορώ να επιβεβαιώσω την περιγραφή του τότε Ελληνα Πρόξενου στο Σω 7
Ντίσελντορφ. κ. Πλεξίδα, ότι στο πλαίσιο επανειλημμένων συνομιλιών μας. του '
προσέφερα βοήθεια για την ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. καθώς
επίσης και για την_ · ¦ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Ο .Αν ι ΚΕΣ( ΣΣΣ - . ε== “οι “Λη-Ρ ῇ`Σ Ϊ/' Ι ο με
~ ιιιιιι “ ε 'ο ~ ° ο ε  Ξεμπλοκάρειοδιάλογος
Αλ. Τσίπρας: Τελείωσε ή εξουσία όσων νόμιζαν ότι είναι μόνιμοι με τους αγρότες
» Σήμάδια αποσύνθεσής παρουσιάζει το άλλοτε κραταιό τής Ν.Δ. συνεχίζει να εμφανίζεται σε πλήρή σύμπλευσή με
σύστήμα τής διαπλοκής. το οποίο εκτίθεται καθήμερινά σε τον υπόδικο μεγαλοεκδότή και το χρεοκοπήμένο σύστήμα
κοινή θέα. Ο Κυρ. Μήτσοτάκής απέφυγε να παραστεί στή Βου- διαπλοκής. που καθήμερινά προσπαθεί να... «κόψει μέρες» αλή και να απαντήσει στήν επιστολή Μπόργιανς που παρου- πό τήν κυβέρνήσή. μήπως εξασφαλίσει τή δική του μακροσίασε ο πρωθυπουργός. με τήν οποία ο υπουργός Οικονομι- ζωία. και για το οποίο ο Αλ. Τσίπρας ήταν για άλλή μια φορά
κών τής Β. Ρήνανίας - Βεστφαλίας αποκαλύπτει ότι το 2012 κατήγορήματικός: «Τελείωσε αυτό που νομίζατε εσείς ότι θα
ή κυβέρνήσή τής Ν.Δ. αρνήθήκε να παραλάβει «στοιχεία σε ΕΠ» είναι μόνιμο».
με «πιθανούς'Ελλήνες φοροφυγάδες». Επιπλέον ή νέα ήγεσία ΣΕΛ. 2-5. 12-13
» Νέα συνάντήσπ στο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτικών
μπλόκων τής Νίκαιας έχει σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Αλ.
Τσίπρας αναδεικνύοντας τήν προσήλωσή τής κυβέρνήσής στον
διάλογο. Παράλλήλα από χθες άρχισε να αποκαθίσταται ή κυκλοφορία στις εθνικές οδούς καθώς άρχισαν να ανοίγουν όλο
και περισσότερα μπλόκο. «θα προστατέψουμε το 90%» τόνισε
από το βήμα τής Βουλής ο Αλ. Τσίπρας.
ΣΕΛ. 2-3, 1445
: Νατασα Φ°ρω¦°φΜ
Τεῆοε ο διάήογοε μαμούθ 5,1 δισ.
με τουε Σοσιαῆιστεε η Τα ζωα ψ
| » Στο ΣΔΟΕ έχουν σταλεί 3.566 φάκετΟ υ υ ψ λοι οι οποίοι στοιχειοθετούν αποκρυβείί
» Στον πάγο έβαλε τις διαπραγματεύσεις του με τους Σοσιαλιστές για
τον σχήματισμό κυβέρνήσής το
Ροαεήιοε μετά τή χθεσινή συμφωνία
των τελευταίων με τους «αναπλήρωματικούς» τής Δεξιάς Πολίτες. Το
ΡοάεΙήοε κατήγγειλε τον ήγέτή των Ισπανών Σοσιαλιστὡν Σάντσεθ ότι υι
σα φορολογήτέα ύλή 5.1 δισ. ευρώ. όπως
αποκάλυψε ή έκθεσή τής Αρχής για τήν
Καταπολέμήσή του «μαύρου» χρήματος . .
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ
Σ που διαβιβάστήκε χθες στή Βουλή. Σύμ- Ο " “ “
ί φωνα με τήν έκθεσή. σε τραπεζικές κα- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ταθέσεις 5.566 προσώπων εντοπίστήκαν
6 δισ.. αλλά και εμβάσματα ύψους 1675 ^ν°ΙΥε' ο νὁ"°$ 
» Πρόσφατα ένας γάτος ονόματι Κουνκούς. πρόσφυγας μαζί με πενταμελή οικογένεια εκ Ι
οθέτήσε τή ιλελεύθε ή συντα ή τή Ξ ΜοσούλΠς' οΠοβ|βόστΠκε Πω ί · ·
Δ ή ¦ φ Ι ρ , γ ς Η Λέσβο' ολλό γο Κλουβί του οΠο- ι αεκ ευρω (101600 το ίδιο ΠροσωΠΠ εί· » Με τήν υπογραφή, χθες στή Ρὡμή. μνήμονίου συναντίΕειος ο εργ“σἑ9ΚΟ' ΚΟΠ Που εκ τωΥ δείχτήκε εύθραυστο και το ζώο ' Η" δΠλὡσεΙ στΠν εφορία μόλις 9489 Ε· λήψής μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ρωσίας ανοίγει ο δρόμος για
γ πραγματων εμΠο ι|ζει τον σχήματισμο ΧόθΠκε στο νΠΟί_ γ κατ. ευρώ. τήν προμήθεια τής Ευρώπής με ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του
προοδευτικής κυβερνήσής. ¦ 3 ΣΕΛ 16 Νότου
' Σελ Σο : ί “ '
. · Ε - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 - 1 ΣΕΛ. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα