Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Χάθηκαν" τρεις ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕΚ
8ε0υτἱιν δοτνίςέέ Πηγες ΗΘΙΚΗ Α.Ε.
Τει: +30 210 6728890
Θ-ίηοίί: ίηίο@ροννΘι-ηεΗε$ετ
Μη.ροννΘτ-ηε||εεει
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕηίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 26.004
Μαρσέλ Φρατσέρ
Πρόεδρος του Γερμανίκσυ |νστίτουτσυ Οικονομικών Ερευνών ίί)ίνν›
ΚΑΝΟΥΝ
«ΕΝΤΕΡ»
ΣΤ|·|Ν ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τένς Στόλτενμηεργκ
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ γία το ηροσφυγίκό
σημερα στη Ν
χρημαηστηρτα
Συνένωση γιγάντων
Στα σκαρίό βρίσκεται μία μεγαλη συμφωνία, η
σησία θα μησρσυσε να φέρει σημαντικές αλλαγές
στον Παγκόσμιο χρηματιστηριακό χαρτη. Το Χρηματιστηριο του Λονδίνου (ΒΕ) καί το γερμανικό
σώσω Βοοτεε εηίβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε
δίαηραγματευσείς γία συνένωση δυνόμεων. >10
«Χειρουργικές» εηεμβόσείς
για ηερίκοηές σε συντάξεις
Στο τραηέζί του διαλόγου με τους θεσμους βρίσκονται Πλεον καί οί ηερίκσηές των συντόξεων, κυρίων
καί εηίκουρίκων, όηως καί των εφόηαΞ με το υη.
Εργασίας να ετσίμόζεί «χειρουργικές» εηεμβόσείς
Προκειμένου να δυσαρεστησεί λιγότερους. >5
ΕοΞςο: θέλει τον ΟΛΠ
τέταρτη δυναμη στην Ευρωηη
Στην τέταρτη θέση, στα τορ λίμόνία της Ευρωηης,
στόχευεί να αναρρίχηθεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Οργανισμός Λιμένος Πειραια, συμφωνα με
την ΕσΞςο. >'| 2
Τρόηεζες: Υψηλές Προβλέψεις
το 2015 - Κέρδη το 2016
Με στόχο την εηόνσδο σε κερδοφορία το 201 6, οί
τρόηεΖες θα ηρσχωρίῆσσυν καί στο τελευταίο τρίμηνο του 20" 5 σε υψηλές ηρσβλέψείς, οί σησίες
θα ηίέσουν τα αηοτελέσματα της ηραηγσυμενης
χρήσης. >7
Γιατί εηίβίωνεί το ίτεηςηί5ε
Πιο ισχυρές βγαίνουν αηό την κρίση οί μμε ησυ είναι
ενταγμένες σε ένα συστημα ίτεηςηί5ε, όηως δείχνσυν τα στοιχεία διεθνών οργανισμών, τόσο στίς
ΗΠΑ όσο καί στην Ε.Ε.>1 7
νηο Σκια __
τη οστοΒοΛτΛίκΔ >14
ΕΑΑ|·|Ν0|'|0||·|Σ|·| ΨΩΝ|0Υ
Α|'|0 ΒΟΥΛΤΑΡ|Α ΚΑ| Σ|(0|'||Α >9
[σαερφορολόγηση] Ε ρευνα της «Ν» για τις αΠοτυ Χίες των τελευταίων κυβερνήσεων και των δανειοτών
«Χάθηκαν» τρεις ΕΝΦΙΑ
Λιγότερες κατά 8,1 δισ. ευ ρώ οι εισπράξεις του 2015 έναντι του 2010
ΔιαδοΧικές αΠοτυ Χίες καταγράφουν την τελευταία
εξαετία το υΠου ργείο Οικονομικών και οι δανειστές. καθώς με την Πολιτική αύξησης των φόρων καταφέρνουν το αντίθετο αΠοτέλεσμα, δηλαδή να μειώνουν τις ετή σιες ειοη ράξεις. Συμφωνα με έρευνα
της «Ν», τα φο ρολογη<ά έσοδα του 201 5 όΧι μόνο ήταν
λιγότερα αΠό το 2014. αλλα γόρισαν ουσιαστικά
μια δεκαετία Πίσω Συγκριτικά με το 2010. Πρώτο
έτος εφαρμογής των μνημονίων. τα φορολογικά
έσοδα έχουν υΠσΧωρήσει κατα 8,1 δισ. ευρώ ή κα
τά... τρεις ΕΝΦΙΑ, καθώς ειοηράΧθηκαν συγκεκριμένα μόλις 43,162 δισ. ευρώ έναντι 51,Ζ66 δισ. ευρώ το 2010, Παρά την εΠιβολή μέτρων ύψους δεκάδων δισ. ευ ρώ την τελευταία εξαετία. Ακόμη και
οι άμεσοι φόροι -οτους οΠοίους συμΠεριλαμβάνεται και ο φόρος ακινήτων ο οΠοίος εξαΠλασιάστηκε συγκριτικό με το 201 Ο- ήταν λιγότεροι το 201 5 συγκριτικά με το 201 Ο κατά 466 εκατ. ευ ρώ. Οσο για τους
έμμεσους φόρους, υΠοΧώρησαν κατά 7.26 δισ. ευρώ, Παρά την εκτόξευση του ΦΠΑ αΠό τέσσερις Πο
σοστιαίες μονάδες έως και 14 Ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικά ο φόρος εισοδήματος φυσικών ΠροσώΠων αΠέφερε το 201 5 μόλις '7,83 δισ. ευρώ αΠό
9,39 δισ. ευρώ Που αΠέδωσε το 201 Ο. Με εξαίρεση
το 201 Ζ Που ήτανΧρονιά καταιγισμου φόρων (σ.σ.:
δραστική μείωση αφορολόγητου, εΠιβσλή εισφοράς
αλληλεγγυης κ.λΠ.], με αΠοτέλεσμα τα έσοδα να
φτάσουν στα 9,97 δισ. ευρώ, όλα τα υΠόλοιΠα μνημονιακά έτη έκλεισαν με μείωση στον φόρο εισοδήματος φυσικών ΠροσώΠων. >3
ή ζΜηλὁιωβ@
Ι ' διάλογος.:
Στις συμΠληγάδες αγροτών - μεταναστών >9
2002 2004 2005 2006
[αξιολόγηση]
«Αγκάθι»
η στάση
του ΔΝΤ
Μόνο μετά τη διαΠίστωοη αΠό τα τεΧνικά κλιμάκια
Προόδου στο δημοσιονομικό θα εΠιστρέψουν στην
Αθήνα οι εΠικεφαλής των θεσμών. διαμήνυσε Χθες
αΠό τις Βρυξέλλες Πηγή της Ευρωζώνης, η σΠσία διευκρίνιζε ότι υΠάρΧουν σημαντικές αΠοκλίσεις στο
εσωτερικό των θεσμών, δεδομένου ότι το ΔΝΤ εξακολουθεί να τηρεί σκληρή στάση σε σΧέση με το δημοσιονομικό κενό τα εΠόμενα τρία Χρόνια. Η ίδια
Πηγή σημείωσε Πως το «αγκάθι» αυτή τη στιγμή είναι το δημοσιονομικό και η στάση του ΔΝΤ. >4
και Ο.
γ >Ζ6-Ζ7
2007 2008 2009 2010
|| κόσμια Χρέος: Στα 200 τρίσ. δολ.
Χρέος ίδίωτίκου τομέα εκτος χρηματοοικονομίκ00 τομέα
ως ηοσοστό του ΔΕΠ
σε δία. ευρω
2012 2013 2014 2015
[Υ||0||(]
Ερχεται...
«βροΧ1ἰ»
Ι 5ο 
φορολογικών
ρυθμίσεων
ί 2ο Μ
«ΒροΧή» φορολογικών ρυθμίσεων αναμένεται να καταθέσει
2006 2007 2008 2009 2010 201] 2012
Σε επίπεδα ρεκόρ έχει φθάσει το Παγκόσμιο χρέος, καθως αηό το
2007 έως το 2014 έχει αυξηθεί κατό 60 τρίσ. δολόρία, αγγίζοντας τα
200 τρίσ. δολόρία, Ποσό ησυ ξεηερνό κατά τρείς ηερίηου φορές το
μέγεθος της ηαγκόσμίας οίκονσμίας. >24
== Δνεητυγμὲνες οίκονομίες - Αναδυόμενες οίκονομίες
εντός των Προσεχών ημερών το
υΠου ργείο Οικονομικών Προκειμένου να κλείσουν «εκκρεμότητες» και «κενά» Που καταγράφονται στην ισΧυουσα νομοθεσία. ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υΠοβολή των φετινών
φορολογικών δηλώσεων. >6
2014 2015

Τελευταία νέα από την εφημερίδα