Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Βέβαιω 9ι Βἐλ οι πως 
θα ξεκινησει ο σόρι Σ?
ΜΜε ρ··ΜΑ ›_ Ιο·χ“ΜΑΗκ“ 8 ΠΑΡΑ; κ··Ν·Ακ“ Ι τω·Μσ ΝΑΑ  Έφυγε ΟΠό τον ΠΑΟΚ θἑῆεΙ
· > Ι - Ι | Ι ΣΕΝΤ
'|`ΡΜΜ'ω”““ | ( νο με1νεΙ στη ΣουΠερ ΛΙγκ.._ 24
  ;ε... ελληνική ομάδα
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 20 1 Ο 7 - Το μΠνΟμοτο του Δονοο σε |ΕῆῆΠνε5 στςέντΠὁε5 γιτι το μέτΜον ων 
Το ήν" ο ἑὲῆ.
τουμ'ῖΠῆ=ύ 
ΠροΠονΠἙή στον
Αῇοφ0ύζ0
κα· ω...
μούτζε5 στη
. Τέῆε· να τον κρατήσει ο τε
χχ·κόε του ΠΑΟ
 ροε Α Τ. 
¦ | |¦¦ -¦·
'| ω:
Ι | ρ έξ*
Στο ΤσομΠ10ν5 Λ1γκ το εν610φερον στο κοωΠον1 Η
7Λ_Ξ@Ρ
σε.. κυνο!
  Μὴ ~ 77 ο Ποτε και για
_ _ @ν-Μόπσεαερἰ η Ἡ το Γ·ουρ'όπο Λιγκ." _
“ :““ίΡν°“ν€ω:9Μ6ΡΡεΜ ;: ιΝ“Βόνκ“·Σ·Μ