Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Λοτζέσκι έχει ήοή χάσει ουο μήνες
μπάσκετ Φέτος και τώρα σα μεινει το
πινότερο άππο ένα δεκαήμερο εκτός
ΠΠ"ΠΠΕῖΡ°Υ
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
- ΜΜΒΜΗ: πσπεάουν με οιππους
ρόπους να προσφέρουν στήν ομάοα. με
τον ΠΑΠΑΝικοΜοΥ να αποτεπει και αυτός
ένα από τα καπά όππα ενόψει
Μπάρτσα
τ Διευθυντής Συνταεεως: :πατα ΜΑΚΡΗΣ Β 3ο ε 
`ΎειΑΡτιι 24 οεΒΡογΑΡιογ 2046 ο Αα. 45893 ' '
ο νέος προπονητής τής ΚήΦισιάς και
παπιός άσος του Θράπου :ΤΗΝΟΣ
Γ|ἈΝΝΑ|(°|'|°ΥΠ°¦ τα Πέε| έξω
· από τα δόντια στο «ΦΩΣ» ·
Γράφει 0 "ΑΝ'ΕΠ"Σ Δ'ΠΜΠΝΤ°Π°Υ||°¦ (°ὲΠίῦΠ 'ά
ο :ίπβα δεν άνοιξε
ουτε χθες τα χαρτιά
του νια τήν Μάσα.
ή αισθήσή που
υπάρχει όμως ειναι
ότι θα επιπέεει τήν
ταυτόχρονή παρουσια του πρνεντινοά
με τον Φορτοάνή
στο αυριανό αρχικό
σχήμα. νια πρώτή
Φορά σε ευρωπαϊκό
παιχνἱοι ο ο :εμπά
< “κερδίζει- τον
Ντουρμάζ νια τήν
τριτή οέσή πισω
από τον Φορ
ιιντενιε›
α'εχει μια ασυναμια μπροστά στα άκρα ο οπυμπιακός. αππά
είναι άτυχος ο Όταν σ Ερνάνι άρχισε να βρισκει τα πατήματά του. τραυματιστήκε ο Όταν ο Πάρντο συνήπσε και άρχισε
να παίζει πάπι.καπά. τραυματιστπκε ο Δεν τους έχουμε σε· σε
μενάππ σιάρμεια να σώσουν “απο παιχνισια συνεχόμενα·
'ο πάπια
Γιαννακόπουπος
 στις ασεπ του
οταν έπαιζε στον
οπυμπιακό
.Μπι με
ειπε”. Η _“.` `“,___`-“ωω“ “- ““ 
 . μετά 
“ καινειοετοε ο σπυμπιακός με. “
αορτοάνή-Ντσ-- '
μιΜεωω Βια ή
“ο Φετινός οπυμπιακός τής
ευρώπής. αυτήν τήν ομάοα
τής Άντερπεχτ τήν περνάει ο και αν ήταν μάπιστσ
ο οπυμπιακος στήν κατάστασή που›ήταν πριν από
πίνους μήνες. θα έπενα ότι
θα τήν περάσει και με
σκορ ο 'εχει κάνει μια “κοιπιά" ο όπυμπιακός και πρέπει να εεσπάσει ο Το παιχνίοι με τον πτρομπτο
έσειΕε ότι ειναι σε Φάσή
ξεσπάσματος ο Η ρεμάνς
δεν είναι εάκοπή. το 4-0 το
θεωρώ υπουπο σκορ. σταρ
ειμαι αισιόσοΞος·
ΜΕΞΗ¦ χαπια:: “ο ΣάκΠς
πωπω είναι ο κατά τήν κρισή μου
καπιιτερσς σάνχρονος 'Μήπως
προπονπτής ο Με τήν πρόσπήιμή του
έκανα πραγματικότπτα και το όραμά
μου. να έχει ή ΑΕΛ προπονήτές που να
ειναι όποι Λαρισαιοι και θεασαπαί και να
συνσέονται με τήν ιστορια τής ομάοας··
ι ;¦=9“ἰΨΜΨ
και" Μάρα
Με τή" στάμπα
Ο "ΜΑΜ
Προπονήοήκε
ο Πορτονάπος και
μπαινει στή πάσα
ο ουτε χθες τα κατά
 ὶ. Φερε ο :ισως που.
ο “ -,ἶ ;ἶἶἶ ῦῦἑῦἶῖ` ' η κι 1 Ϊ ο όπως όπα δειχνουν.
 ή '··=κ·νεκ ό¦°ν “Ϊ Μ οεν θα ειναιοιαοέσιμος
 Λ °'¦·"°ῇ°ς °ε 3 ` ' Μ~
 γνωριζει μαπα; 1
ο :πυρ έ
_ πΠΠόΪβ'ΚὅΦ
` οιαιτήτής από;τή:πόρειο1ιρπαν6ία που
 ι από του`πρῶτου Δ °°Ϊ°Ρ"_ Ψ! “Με
- ο Θωω_5“ ΜΜΜ ι Ν να· παρακατω
έχουν ριἰεππ πως ο
πρατοχιι τε Ι ε. . _ ο.
ν ',ομασεςμα του γ
¦|(¦|"°Υ¦ "ΟΥ Η!" Ι
τις συνπ 'ειες “πιο
ήιεσπήοπτπιοπΒσΡι ἴ ή' 'ο και τι ·αουναιιἱες' Πέππειψπ πιεσής και στομα πω" ° Με ς ς. . γ  ς
ή ενδεχόμενή άγνοια 'ψ¦μ°¦°ΜΜ¦=κ=ϋ σ β ΠΜ!" .ΜΠΕΙ-“δ 
. ~ . οι .- , ο ΠΠ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ!" 
κινουνου ισως ήρθε-Π απο να .η . . .. 6 , ¦
καθιστούν 8οκιμεοεωήαΜ ς. Σἔ νων” να· -, Ι
Η ΝΕΠ” Ηπα κάτι .πιο απρό- :ο .κ"°"Ρ”'ἑ"Ψ"9 με!"
ΜΝ ακόμα “επεΜ.τ”Μο θα ; “ΜΜτωΜ9 τεκτα“'° εΠ'ΚΜ"“ ΜΜΜΜιω και σα “ζ "9 ΜΜΜ" "σε" ή
α" "ΡΜ" 'πιάσειστον Με τήν· ` - αίῖ:°ἐἐᾶ:ἔ:ἔἔΐ'
ι_ὴἶΈ"Μ“"“ -?"ΨἙΨ"°'¦ ι Μπαμπά-.ν Χάσισενοα
> ή 'ή ι ' ι'τον'επιπεςειιοάτεράριο.,ι
..ακόμα και αν επιβεβαιωοει
.ο @τι ομήρους· Θα ειναι. νοκ
¦ 7  ο Ϊ! ί Ϊ;   Ἡ] _ _- ΐ”ῦῖ”ῦ”“ ο. Η ¦  μάουτοκανονικάοακάκα¦
ΜΜΜ". το. με.: κιιττιιειιιετ των. Δραπανο: -τιτ-εκιιοττττιι πιο; 
ο παππούς Χε ο ο ο _ » _ _ ς _ ερχεται Για οΜΑε
^Πεξί°Π υποστήρί2ειἔ ότι κάποιοι χρήματι- Η ΜἈΝΐὶΕ"ΞΡ ΠΟΥ·
Αθανάσιος τή 'νενική συνέπευσή τής ΝΠ'ΤΕ·ΝΤ Ο ῖΚφ“τεΡ
ΚόρνόΠΠΠός "  “ Τ και απο Μονακό. πενιτ.
:τουτνκαροή. αυριο
στο καραϊσκάκπ
Ν `κήι_;πεπΜτι εκτεπετλυττοεεπτιι · ο
“ο στο αινάπε τή Μ οεαινήςίπροπήνήσής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα