Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΞ ΥΟ ΥΣΔ ΤΗΣ Ξ Υ Ρ531]ΗΣ ης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ «Π»
Θέλει να γίνει υ Πειραιάς! η ι χ ', ; έ η ο
 .ια Ι η ~μ  ή Μεε;ο“
στ0'Χἡ"“τος
το δ ' κο ά
ι· 4 ΜΜΜ. 'ἑ"τἩαρἔὅἔεη
“ του ιιιακοιι και
του Βαγν Μαρινάκη!
Παναγιώτης '
ι:ΤιιικιιιιιιιιΤο2ιιιΞτοιιΤιιΤιινιισκαταιιιιιι·ι·ι:1 Οικονόμου γ.. μ
καιω ω ωιω ωωι αυτα τα
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30 ΠωΧν'δΜ
εφ ·“ η:: Ω ε _¦&]_#_Ο:: Βεἔἑ'ἔἑ¦"ἔἔ τ :
 στα· ΣΑΠ ΤΣ Η! ζωιΞΡ
:· Πριν ατε δύο χρ9νια. ωῖβ“ “> .. 
 στις... 25 Φεβρουαρίου _> _ 
·· ν < είχε σκο άρει στο 2-0ὶξ η· > ·
επί της αντσεστερ _ γ
ς Γιοιιναιτεντ! Μ. 
 Βαρη ιι ακα: .
Ξ Ϊ λ. Ν
 ί '_
για τις λεπτομέρειες!
Η απαραίτητη
«επιφυλακή»
στις στημένες .τ
Φάσεις! κι.: ·
Τα· ΞἑαΤερΧεπ
ο ἙΞἑΒΞὲέΕβΞ
Πιθανή Μ
η εαιοτρο '
του Ντεντάᾶἔρ!
η τω 8 "Δωι.ι@γιαΜ
Φορά. ες« ΜΜΜ _ Μ η. ια
την ενδεκάδα. οι δύο ΜΜΜ ιιἔιι
αν εταιναιιρα  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα