Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΟΛΕΪ¦ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΑ "ΑΟ (ΓΙΝΩ, ΚΥΨΕΛΗ) "'Α ω ΠΝΑ'. 4 ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΘΑΗὲΝΑ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 578 | ΤΕΕΑΠΗ 24/02/20Ίό | Τ|ΜΗ: 4,30 ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
· ω 
ΜΜὲ ν
ΜΜΜ Με· 
  Ν ¦ 7 ΑΠ|θΑΝ@
ήἔἶἔἔΕ3ἑκΛ··ΞκΠΛι-·ἔΗἑ“.` “ΓΔ Λώ! “κά
εΡχεΤΛ·ΤοΥΜΠΛ“  Λ ω'!λ'βἔΜωωωΜ
 _ _ .4 .7 μιν] , . ,
> ' _7 ~ - “ ι' ' Σ ξι τ ονοι ·ΣΕ^.38-39
· η·_ _ 7 ι .Δέ-μΞ_ςΔμ“ μα Μ ρ ”
Α3 Η μ 'γ Η ΜΛΡ·ΝΛκΗΣ,  ¦ Β - , . γ.κηχωρ¦“ο“ωῳ
 .Ϊ “7 Η :ΗΤ ὰ Σ Ι ί ξ
·©ῶΜ@ ~ - Η ¦
«ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ Χ.: θ Ξ"Α"Ἡ°" ^°γω¦
ΤΟΥ ΠΛοκ Β' ` - ω
η· «Αστεία καΓόκαι'ρα :Ά Ι(
^“ΜΜ"ἱἰ Ο ΤΣΑΡΠΑΝΑΣ 'όσα είΠε ο |σΠσνὁς»
Ποντσε|...
Ό Ο 40”· "Α'2Ξ' ΠΕσΑΡΚΑΑ|Κ0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛὁἶΐἶΕΒΑΣΜ0Σ Μ· ε|σιΜΗΣΗ ΠΔ των ΜΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ» 
 ΤΕΡΑΣΤ|0Σ  1 _ 
 ;φ;:χ~σἑ ὶΔ'|(ΕΦΑ^οΣ“ ~ · '
4 Ανοιχτοιλογορισσμοι
Η: ` - Λ
Ε .ν Μ 013% ! “ Ι ΜΑ
  ή Ή? ΜΕΠ`   
ΠροκΡ|ΣΗ ΣΤΟ Ρ|ΝΑ|_ 4 ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Με ΑΡΧΟΝΤ'|(0 ΣΤ|Λ Η 'ῦ ' '
ε·=Μ-ε
> _ ··
γιο τη ρεβονς / `
· ·· ΚΨΜ ` ·
. ' Ξ Β· ·
 |έ!ΥΝ_ΛΜΗ“.   Υ η¦8εΤεΡΛΝο·
4 .ΑποτοΛἈοΜΛΓ Κ ΗΡΑΚΛΗ:
χ  ¦ ς«έΝΑ~ΜΞ'ΝΕ'
7 Δ ' Η - Πω κοντό Υ_
·/, · Η 7 Λ
 (ο κοοΥπ»
 Μιλὁε·κσ·
¦στηνσνσνἑωση .7 'Σ
ΜΑΜΑ ··Δ · ° “
  ·· " ν 0ΠΑ0ΚΣΠΣ
Ύ Α9'ΕΡΩΜΛΤΛ  : > · ΛκΑΔ“Μιεἶ
ο Σακελλαρίδης
 @3ο ο ΗΡΑΚΛΗΣ Στο πρεπει”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα