Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ατμόσφαιρα πανικού στο ΑιγαίοRecognized text:
ω°ωφΜ-ν
ωΜΜ“Μ
 ' ε (1 τΠΟ1(] 
ΜεΡικΜοι Μ ΜΜΜ Μεσοι ΜοΜκΑ οι" ΜΜΜ Μ εΜει Δ. ¦ . 6 .
ΜΣνΜιΑ Μια ΝΑΤΟ ο ΜΑΜ νιιοΜ Τον Μαρκ 'ω " σε 05 του ΜΜΕ! εκ ο"
ιο Π οσωΠικὸ 6ὸνειο οΠὸ ι όΠεΖο
19ο οι:οΞΥΡιο
οΜοφιΜνν
ΜΔΜοΜ@@η
ΝοΜω 
ι Ρο _ τ - . ·
Α .Μ “ερω- Μ· Μ ρ ωοτιοιοΜιΜΜΜ
_7 γρ φ ς. Ρ' .ΔἩ!“ΜωΜΜ τονΑΠοπΜΜΜ
2 .Μ 1 · - . Μπι ΜΠΩΛ
ἘρΧετοι σοκ με
τι5 οποκοῆυῳειε
του Ανδρέα
Βγενοποοῆον
Ο ΠΗΓΕΠΕΡ|Π^Τ00“Μ0Σ Ο' Νέο μνημόνιο του ΔΝΤ Πνίγει τον Μό “°°
Η τέῆειο
Μπῆοκοοεοῆπ τη; ε; ϊ ο ω ι Η·
· ¦- Ι Ι η ρΜωη ὐ.6μ.·ω ομω- σοκ ωΜΜΜΜ9 _ _ ¦
:η Χωρα στ"νουν η οι;$:Μ: Μαΐ :ΜΜΜ . κοτοιγιὁο
Μβὡρψ·ΜΜ· μγ·ΜΜΜ ο Π·ω·. &·ὑμἔἩ= <'4 | _
'οΠἑ;οι_ονρὁτεε ζ _ω·-ω-“ω ΝΜΜιο2ω·ω ο."
°'°” '  · > ω: · Σε βρετανικό ποιορονιέρ ω όρνιο ων ΜΜΜ;
-ῳ -Ο _! '
Δ ς 'ρε%
| Π ' ; '4 ' ἔ
Ό ο αἙῖἘἶ:` . Ι
Μμιμ:ΜἩγωωιαΝω°κωΜΜβ<α°μωμ°ωνΡΜΗρόωωΑυωΩΜω·ρριωοιΨκ"ω“.
ΠΜνοσυζηοσω·ΜΜ Ε]ωΜ.ωΜαι.Μ”αοΜΜ ΜΝ ω·.Μ“, Ω·ωΩΠσΙω.Λωή
ωαμιογΜΜωνΜΠιΜΜπρ.Μ (Μ ωὶΜιπνΤΜρω Μα· βωΜώ(`ΝπωΣ ·Σ·λ;9
ΤΑ ειπε ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΜΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΜΜ οικω να σούπερ ΜωΜῶ ο ΜΜΜ' _ ·`
Α “' ΜΜ·ῳΏΜ “ωρ.--ωωΜ
 Μ·Μ·Μ_ῳ£Μ -·ω· ΜΜ···Μ.ῶ (
Ι ί ~· Ά “ΜΜΜ-Μα· Μ Τ ΜΜΜ-ωηὑ
ΠροκΠρυξε 0 ΟΕΜ Μ @τα “Μωω“·““πΜ.
_ ΜΜ- . . ο .  ., .. .. ¦ 9%;; ο ἴ?ἑἴΣί'ΐτ “Ψ
ωωΜῳεωωΜῳ ° ο:: > _ “ Α' 
“θά Φ ” .Η ΩφΜ“Β| ἴἄ :η Ι· Ξ
.:_... νά.:- . . ° ” μ·- Γ· · :' > ¦. Ζ · 7· ϊ.
.'|.Ἐω" @ά Ό ο. · ._ Ί Πέώΐ _ Ε .Ποι0ΜΜ Μι Ϊ._|/Π.../|σ:_|/
 “μὲ -Δ Ωω!! · “Δ ;;' ' ` Μ“ΜΜ
·`ω ΠΜ". Μ,.Μ! :εωΜΜ· 7 'ΜΙ ξ