Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÅÔÁÑÔÇ 24 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.034- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÂáñéÝò êáôçãïñßåò
óôïõò óõëëçöèÝíôåò

Óõììïñßåò áíçëßêùí
÷ôõðïýí ôá èýìáôá

Åðáéñíå… 5åõñá
ìÝóù êïìðßíáò…

Óå åêäüôç êáé äçìïóéïãñÜöïõò

Ðåñéóôáôéêü óôïí Áã. ÁíäñÝá

Ãéá ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý

ÓÅË.5

ÓÅË.2

ÓÅË.8

Äåí êÜíïõí ðßóù ïé áãñüôåò
ðáñáìÝíïíôáò óôá ìðëüêá
ÁíáìÝíåôáé êëéìÜêùóç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí, êáèþò áðÝâç Üêáñðç, ùò öáßíåôáé, ç óõíÜíôçóç ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü
- Ãåñïâáóßëç: Ïé ðñïôÜóåéò ìáò åðéöÝñïõí ìéêñüôåñç åðéâÜñõíóç, óå ó÷Ýóç ìå ôï óçìåñéíü êáèåóôþò
Άκαρπη, ως εξελίσσονται τα πράγµατα, απέβη η συνάντηση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, µε τους
εκπροσώπους του πρωτογενούς τοµέα, καθώς η πλειονότης των αγροτών δεν αποδέχεται τις κυβερνητικές προτάσεις, µε αποτέλεσµα να

παραµένουν τα µπλόκα στις εθνικές
οδούς.
«Αναµένουµε προτάσεις από την
κυβέρνηση στα αιτήµατα που καταθέσαµε και όχι τις προτάσεις που
θέλει η κυβέρνηση και µας έκανε τη
Δευτέρα, που δεν µας αφήνουν να

καλλιεργήσουµε», τόνισε το µέλος
της Συντονιστικής Επιτροπής του
µπλόκου των Τεµπών, Παναγιώτης
Καλογιάννης.
Έκλεισε χθες, λίγο µετά τις 6.20
ο απόγευµα, η νέα εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω

Αχαΐας από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι αναµένεται να αποφασίσουν την κλιµάκωση του αγώνα
τους. Πιο σκληρό το µπλόκο του Αιγίου, που δεν συµµετείχε στη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό.
ÓÅË.2

Êáéíïýñéá
ðñüôáóç
áðü ôïí
Äñßôóá
Ãéá ôï èáëÜóóéï
ìÝôùðï ôçò
ÐÜôñáò…
Συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε τον αρµόδιο Υπουργό Θοδωρή
Δρίτσα και υπηρεσιακούς
παράγοντες, είχε ο δήµαρχος Πατρέων για το θαλάσσιο µέτωπο της πόλης.
Επίκειται νέα πρόταση από
τον αρµόδιο Υπουργό, καθώς η υφιστάµενη καταψηφίστηκε από το Δηµοτικό Συµβούλιο.
ÓÅË.4

×åéñïðÝäåò
óå åìðüñïõò
ãéá ðëáóôÜ
ðñïúüíôá

Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η σύνδεση του προαστιακού, από την Πάτρα στη Δυτικής Αχαΐα… Το εν λόγω έργο, περιλαµβάνει αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής στην υφιστάµενη µετρική σιδηροδροµική γραµµή του προαστιακού σιδηροδρόµου Πατρών, καθώς και των αποβαθρών, στο τµήµα από τον σιδηροδροµικό σταθµό Αγίου Ανδρέα έως τον σιδηροδροµικό σταθµό
Κάτω Αχαΐας, συνολικού µήκους 20,8 χιλιοµέτρων.
ÓÅË.4

Συνελήφθησαν στην Πάτρα ένας άνδρας 36 ετών
και µια γυναίκα 40, εις βάρος των οποίων σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία
για πλαστογραφία, απάτη και παραβίαση της νοµοθεσίας περί σηµάτων,
πνευµατικής – βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και αθέµιτου ανταγωνισµού.
ÓÅË.5

Åðé÷åßñçóç åêêÝíùóçò
ôïõ êáôáõëéóìïý…

ÐáñÜôáóç áóöáëéóôéêÞò
êÜëõøçò ôùí áíÝñãùí

Óôá ÄéáâáôÜ èá ïäçãïýíôáé
ôá ëåùöïñåßá ìå ðñüóöõãåò

Το υπουργείο Εργασίας µε
εγκύκλιό του ανακοινώνει ότι
προωθείται διάταξη νόµου,
µε την οποία προβλέπεται η
παράταση της ασφαλιστικής
κάλυψης ανέργων και ασφαλισµένων σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και
ΟΓΑ.
Συγκεκριµένα, λόγω των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να
συµπληρώσουν τις ελάχιστες
χρονικές προϋποθέσεις για τη

Στο στρατόπεδο «Αναγνωστοπούλου», στα Διαβατά
Θεσσαλονίκης, αναµένεται να
οδηγούνται, από το επόµενο
24ωρο, όσα λεωφορεία µεταφέρουν πρόσφυγες από την
Αθήνα που θέλουν να φτάσουν στην Ειδοµένη και να
περάσουν από την ουδέτερη
ζώνη Ελλάδας - ΠΓΔΜ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες,
η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
χθες µεταξύ εκπροσώπου του
υπουργείου µεταναστευτικής
πολιτικής και µελών ΜΚΟ που
επιχειρούν στον καταυλισµό
προσωρινής διαµονής προσφύγων, στην Ειδοµένη.

χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειµένου να
µην µείνουν ανασφάλιστοι οι
ίδιοι και τα µέλη οικογενείας
τους, ήδη προωθείται διάταξη
νόµου.

ÅôÝèç
óå áñãßá
éåñÝáò ôùí
Êáëáâñýôùí
Σάλος έχει προκληθεί τόσο
στην Εκκλησία όσο και σε
ολόκληρη την ορεινή Αχαΐα
για συγκεκριµένο Ιερέα και
τις... προσωπικές του επιλογές. Ο σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων έθεσε σε αργία τον εν
λόγω ιερέα χωριού των Καλαβρύτων, µετά από το σκάνδαλο που ξέσπασε.
ÓÅË.5