Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2Δ-02-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΒΣ¦ΤΙ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ:Παροδικές βροχές στα δυτιιὰ _ Τετάρτη 24 Φεβρουαριου 2016 Ἀριθμ. φύλ. 40388 |Τιμή ι¦50 €
τα κεντρικό! καί τα βόρεια 91 ἄνεμ0ι ω Μ α Ι ' ' Ι Ἀμερικης 9, ΤΚ, 10872, Ἀθηναι, εετίαιιεννε@οιεηειρτ
ουν μεταβλητοί 3 με 5, στα ανατολικα καιω Κ - - π 'ιωαννού προφητού, προδρομού και βαπτιστού Τηλεφωνικό κένΤρ07 210 822088] Φἀε7 210 824807]
7 , 7 7 7 7 7 . - 7 Ἐπίκα8μπωΦορ· ΗθεΡ Μ! Σελήνη ι8 ημερών καταχωρίσεις: 2ι0 8220482, Συνδρομες: 2ι8 0ι70870 - 2ι0 8227870
'. ° Δ ό Ανατολη ηλιού 7,05 -Δύσις 8718 Έως 1220ν
Δ ιού ό ότου | Εῦ ” |Β β|λ
τι α, κι 9 αταστασις Μπακ α ε
0 Με Τσ|7π@αΞ 5 | | | Γραφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* ι. εγΡοιιλι'κοι εμφύλιοι ύπη ρξαν οί δύο παγκό. 7 7 7 7 7 7 7 . 'λεμοι, Στα καπνίζοντα ερείπια τού δεύ ανα ια στ ν ω οι . 7 .. . Τσίπρας δεν έχει παύσει να δημιουργεί χαος. <οΜ- τερ0μ αναπτύχθηκε η δυναμικη ενοποιηαης της
κληρο τό πρῶτο εξαμηνο αναλῶθηκε σε μία διελκι›- ΕυρῳΠηΞ· Είχε Προηγη θεῖ Μ Π9ρην9ς_ οπελ'
"Μα δΜωΎμΜΕΜ μέτώς Μπακ ἀπό τήν τιισμενη εκκληοη τού νν, εισαι", τον "ούνιο 1940,
Ε Ι ι ι Ι Ι ι | Ι Ξ 3 ~ | 3 ~ 3 Ι Ε | | Ι ' ' 'Ι Ἡ Ι - σινια8ενπροεκνετΜεθΜοωτηνχωαΑω- Αναγκαιο Συμβούλιο Εθνικης Ασφαλειας απο Παυλόπουλο Μ°Τω“Ξς ΠΡΟΤεΝε· Τ9Τἔ· ενω! Μίλα .κι
Μπος, προκλήθηκε πρωι" ωΜὰΜ ή ὁποία λιας, ΑύτΉελαχιἶδες ημερες πριν οι ΝεΖι εισβοκαθήλωσε τήν ελληνική οίκονομία καί ανέστειλε τήν ουν απο ορια · ·
ἔΜητλἶπ:ἔἶΓ "Η με οδυνηρ% ωνΕπεως για ΕΙΝΑΙ παραπανω από έμφανές ότι πού ὁδήγησε στην ήχηρή διπλωμα- τικῶν-οἰκονομικῶν ζητηματων από "· βἶοη 9“ἔΦωνῇ θη κε 0'ἰκ9νἙίἑΐ· 'ἔΠρ0'
Ξ ως | | ες' | Ι ε Ι έχει χαθεῖ καθε έλεγχος στήν χώ- τική αντίδραση τῶν Ἀθηνῶν. Τό τα μέτωπα απειλῆςτῆς έθνικῆς έπι- 0Ψ"ΐη Ψ) ΠΝΓ -Ρκ[νηἶσμε με Ρ" , ,· « ωρω'
 ΜΜΜ Τα!) ΙΕυνΨ θα Τσί- ρα. Τα βόρεια σύνορα μέ Σκόπια ΝΑΤΟ, παραλλήλως, έμποδίζεται κρατείας καί ασφαλείας. Μέ δεδο- Ποικη 9"ΐ0ν0 μἔκΠ κοΨ0ΤΕἶῳ· Αλλσ_βσθε,σ“ μ'
πως βρεθηκε αδἘἐοδο το Μ εμε ὁ διιμι- καί Βουλγαρία «κλειστα» εἴτε για να αναλαβει δραση από τούς τακτι- μένο ότι απουσιαζει δομικα από τήν ἔἶΤ0χη,σε 'φιλώ σγ;θ9 Τε ει υΠ0,προυπ0θ9σεις'
οΡΡΎΠσΕΙ ΜεΙ Τα καί[email protected] ΒαΒωψαΠ19 ανηηΕιλε την αντιμετώπιση τῶν προσφύγων κισμούς καί τα διπλωματικα παζα- 'Ελλαδα ένα Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ναι ἶυΤ0ν9ηΤες' ν0γ9νΪωσΤ0 Π0σ0Ψ0 συμῖ
α1ΦΥῶΜΨ την δἙνἔΡΎ81α Τα) ἔΤ1μ°Ψ:1Φῳω€ ω εἴτε ές αἰτίας τῶν μπλόκων τῶν ρια της Ἀγκύρας. Στήν παρούσα φα- Ἀσφαλείας για τούς χειρισμούς στα μεί0χΠς ην Π098γωΥη' σέΤ[σΤωχως' Πω· Μαι
07919 πῆοεωΨ @σαι μεγνλγτενιι Μ"Μωση· αγροτῶν έπί ελληνικού έδαφους. ση τό αγροτικό καί τό ασφαλιστικό θέματα έθνικῆς ασφαλείας καί αμύ- ἔΤΖνσσὅ9δἑυἔηἑ ἀίἔ;ἔς0Τἑΐὅ0νΤω μ0ν0ν Τα
Το “παω η;" η εΜβΡλη των πε' Χιλιαδες πρόσφυγες καταφθανουν απειλεῖ τήν πολιτική σταθερότητα νης, τα κόμματα συμπολιτεύσεως μ ι ' ο Π Τ Τ μ ι ' '
ρΡρ'σμφν,ἔω ΕΨν τἶίν χαρΨικΞί βολη καθημερινῶς στα νησια τού Αἰγαί- της χώρας.°Εκτός τῶν συνόρων, πα- καί αντιπολιτεύσεως μπορούν να το Πρώτα χρόνια κυριάρχησε ατμόσφαιρα
ἔίκονοἑΜ' 7 ςΠμΜἑίἔν“Υ τω? μ,Εί “ί 'η, ΉΕ μετα απο ου, αλλα έσχατως καί στήν Θρακη ραμένουν ουσιαστικα κλειστα καί συμφωνήσουν σέ ατυπο Συμβούλιο ενθουσιασμσύ, αλλά καί εύ μαρειας. Α0 τη (η
Εκ" μηνες η χωρα Ι εχει αἱ" Έ” ει' | δια θαλασσης. 'Η ανησυχία έποικι- τα δικαστήρια. Οἱ έκτιμήσεις για Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, σέ διαρκή συ- ατμοσφαιρα) καλο ψε σ'υσιωδειςΙελλειφεις, Δεν
 και πῶς να σανΞλθΕΒ στα)! ιι ΜΠΗΚΕ] Τοῦ σμού εύαίσθητων περιοχῶν, όπως αναγκη έπί πλέον 6-9 δισ. για τήν νεδρία ὑπό τόν Πρόεδρο της Δημο- εΥίνε 91199009 αντιληπτη η σημασια Τα; ελλειψης
Τσίπρα ΞέΨ0ωΕΙνα ειναι'σ)ακνωΜκη|ωε να τό Καστελλόριζο, γιγαντωνεται. δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι κρατίας, κ. Παυλόπουλο. Σέ αὐτό Κεντρικης κο βεργησης Πανω ρῳπαικιις 81438:
αΥ0ξΎει Τα Ενα  Το αλλο, ΜΒΜ ναί-1717099 .Η Εῦ 7 π ἀπὸ τ 7ν ω πλω· τό 2018 περιγραφεί αδιέξοδο στήν μπορούν να συμμετέχουν έκπρόσω- λείΟΞ- Επισης η ελλειψη' κοινοί! 89 ΡῳΠωκοϋ
ναΤαΚλΕωἙ1- ΣΤΗ-'ΕΝΠ χωρα μας πληρωνει Η βαρυ- 7 ι 7 ρω .η° λ7 η 7 η7 οἱκονομία. ποι τῶν κομματων σέ ύψηλό έπίπε- Πρ00Π0λ0Υίσμ00- Συ νακολ0“ θα και η ελλειψη
απο τίμημα Τό ΜΜΟ πού ανοιξε Τό πρῶτο ΕζὰμΤ1ν° ρα3 9μΟΙαζει υτω5 αῳπονιστη .Η 7 7 ρ δο, αξιωματούχοι τῶν ύπουργείων κοινής Φορολογικῆς πολιτικῆς~ ι ι Όσα · ·· ι Ι ι και ανεπα κ π ν στ ατ - καταστασις χρεωκοπιας της 7 ι 7 7 7 , , , , , _
τφἔ015μἶωΜρ Ερμ Ευρωπαίκ“ κΡ“τη,κ“ω 7 - Ρ Έως ακτη - ρ η_ =Ελλἀδ 7 δ - > 7 7 ΕξωτεριΚων7 Αννας. Δημοσιαε Ἀκομη περισσοτερο, δεν ακολούθηθηκε η
την υποτιθεμενη διαπραγματευση. Τοτε χασαμε κατ' 71101 της αντιμετωπισεως των προ σε που ιατιινειται απο το Τὰἔε καί ΕΥΠ καί κάποιοι 7 7 _ 7 7 7 7 7
θεα” ὅλως Μτώς συμμὰχΜ. Μὲτήν στάση μας σφυγικῶν ροῶν. Ἀπογοήτευση 2010 έςελίσσεται πλέον σέ κατα- 7 “87 7 7 σνἩλη,ψη Της εμβσθυνσης· 9Γ]λσδη,η θἶσΠ"ἶη
7 7 7 7 7 = > 7 - > 7 > - = 7 αυστηρα επιλεΎμενΟι πανεπιστη- <<Σύνταγματος» οργανωτικού, Επελεγη η διεύτως στρεΨαμ£ ΜΜν μας, προκαλεσε η σε Μοτο ακυρωσις των σταση αναρχιας, ενω η διεθνής ιακοί καί εἰδικοἰ ἀναλυτἑ Ά , _ , , , , ,, Π
7 7 7 7 7 77 αποφασεων της προηγουμένης Πα- συγκυρία αλλα καί οἱ έςελίςεις μ ς. Ρυν9η: Ψ) απο Ϊσ δαση ρΠγοΡσ εγίν9ν είκοσι
Τωρα λοιπον, που το προσφυγικό ζητημα ελαβε ρ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0κΤω. Ελαχιατη ύπηρξε, απο τους λαούς, η σύᾶνεζΜ διαστάσεις έ τε 7 καί ἑδῶ Μ ρασκευης απο την Αυστρία και την στην Αν. Μεσογειο- Εγγύς Ανατο- Τουλαχιστον με τον τροπο αυτο δ , _ , __ _ , , '
νη τῆς Κυβἔἑνήσεως Τωπῖἔ_ ΕΜΜπωμΕ ἀπό τούς ὁμαδα τού Βίζεγκραντ καί ή πρό- λή καί Β. Ἀφρική δείχνουν όλο καί ή Ἑλλας θ αποκτήσει μία έπί πλέον να ηΤ0Π0ιηση Του ευρωπαικω ΜΒΜ Μπος ω'
Εὑ ως τό .ΜΜΜ Μήν Μ ή ωμΜρΜ σκλησις της Βιέννης στίς χῶρες πιό δυσεπίλυτες ή μή αντιμετωπίσι- κρίσιμη δομή καί δέν θα εἶναι «ακυ- |||_ 'Η εύ ρωτιαϊκή και αρχισε να ξεθωριαζει
ω μας. Διακ", “ΠΠ Ξ ῆ κΕ||:--1η ἔτω ΜπουρΎΕῖῆ δω τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων καί της μες. Γίνεται φανερό ότι θα πρέπει βέρνητο πλοιαριο» σέ περίπτωση από της σίκσνσμικης κρίσης τού 2008. Χώρες
Μς δ"ΜμΜΜ καί ἔτος διαμορωνοπω οἱ δΜω_ Βουλγαρίας αλλα όχι της'Ελλαδος, να ύπαρςει διαχωρισμός τῶν πολι- έκτακτων έκλογῶν. Συνέχεια (Τήν σελ- 8
τικες σχεσεις στα πλαίσια της Εόρωπαῖκῆς (Ενώσεως
Για να έχει κανείς συμμαχους, πρέπει να τούς καλλιεργεί καί όχι να τούς προκαλεί. 3 ο ο | | Η 'Ο β ,ζ
"Ενας ῦπεύθυνος πρωθυπουργός δεν νοεῖται να Α θ π τ ψ ' ποίΟἶ ία "Ο" κρπροβαίνει σε σπασμωδικες κινήσεις, αδιαφορώντας ν α α σ ι' Μ Με! 7ρΤί70Μ ἘρΜΤέΞ
για τίς συνέπειες πού μπορεῖ αὑτες να Μερουν. Καί )| | ~ απο την ΣΥΚαπΟ“ρΠ καί
αν προκειμένω, ή έςῶΘηοτς της διαπραγματεύσεως με Μ· τίς ΗΠΑ μέτρησαν τό
τωτΕι›ρωωωΜᾶκωκΜδενωΜωῦ8η- εναντι πινακ ιού φακη Ξ μῆκοΞτελομερῶΜέ
μοψήφίσματος ήταν ἐνεργειες σχεδόν παρορμητι- ανυπόμονους καί ύπομοκες. Θυμηθείτε τό αλαἔονικό ύφος με τό εόποΞο μι- ε 3 | ~ Ε | Ι ~ | Ι 5 Ι . ΠρωΤὁΤυπο 7αμήλ¦ο νετικούς~ανθρώπους. Τά
λ9ιἘαν τοτε 0ι|κυΡἔρνωντες7 θεωρωντσε οτι εχουν Οι επιπτωσ εις της ύφεσεως και των φ0ρων στα ακινητα ταξίδι κανουν ὁ Χουάν τελομερη είναι οι περιοχες
την οφ" "απο "τΜ· Ἀντὁνιο καί ή Κριστίνα ΤΟύ ΒΝΑ Πα άκρες Τῶν
Τό ἴδιο ακριβῶς ίσχύει καί για τό προσφυγικό. ΑΚΟΜΗ καί έναντι 250 εύρώ νήτων, ή ύποβαθμισις μεγαλων τμημα πού περικλείεται από τίς πού παντρεύθηκαν τον χρωμοσωμάτων7 Οί
Παρ) ότιτό πρόβλημα είναι ὲςωγενες καί ΜΜΜ- ανα τετραγωνικό μέτρο πω- τμηματων τῶν Ἀθηνῶν, ή μεγαλη ὁδούς Ἀκαδη μίας, Πινδαρου, Σό- πεοαομενο Δεκέμβριο. Τα- οποιες Το πΡΟἶΤαΜΟυν
κό.σὲιιεγαλο βαθμό ἔχει ἐνταθΕῖλαγωτῶντραγΜν λούνται πλέον κατοικίες σέ ὁρι- προσφορα νεόδμητων ή νέων λωνος, °Ηρακλείτου, Σκουφα καί ξιδεύουν μέ την φρεγάτα Με Οσο περνουν Τοίχωχαρηκαν τῆς ΚυβΕΜΜ-Ἡ πως τῆς αρμοδίας σμἑνες συνΟιΚίεΞ στόν Δήμο ακινήτων σέ κοντινα προαστια, Λυκαβηττού καί στην περιοχή πού «Νουμαντσια» τού ίσπα- να μικραίνΟυν7 Οί πιό
έ”ΡουΡ'ί9ῦ κΨαΞό πΡ@0 έζαί-"1ν9 ααα ΜΕ ή Κυ· Αθηναίων στοιχεῖο ἶνδἶιΚἩἘό σέ συνδυασμό μέ τήν όκταετη συνορεύει μέ τήν Νεαπολη. Στό νικού Ναυτικού τη; ὁποί- ΜΟμΟνΟΙ Ξᾶαν~Κω μι·
βερνικια δεν'ΕιλΕ ΕΞΠΎΨΠ του 88780005 ΤΡ!) προ· της ΚαταβρεΡσεωΞ της αγορας ύφεση, έχουν δημιουργήσει τήν Παγκρατι, ακριβότερες περιοχές ας είναι μέλη τού πληρώ κροτερα τελομερη7 ΚΜ!
βλΤ1μαΤ0€ και τω): Πνῳνων "όλα ΕΜίω- ακινητων στην πρωΤεΌΟΌσα την «τέλεια καταιγίδα» για τήν αξία εἶναι τό Μέτς-Ἀρδηττός, ή περιο- ματος ὡς μόνιμα στελέχη. που πιθανωΞ συσχετιζεν0ἶΠΕ-¦Και (παν ανω ἔλαβε δίαΨασΕ© βρεθηκε ΤΕ' τελευταία ἑἔαετία· Βάσει τῆς με: εκατονταδων σπιτιῶν καί διαμε- χή πέριξ τού αλσους Παγκρατίου Σέ αντίθεση ὅμως μέ τά Τα! μέ μικρότερο πΡΟσδὁ·
Μπος "ν"°ιμη ν'"ό "ΜμΕτΜΕι· ΜΠΕ πού παρουσίασε Χθές ρισματων, πού έχει πλέον κατα- καί τό τμήμα της συνοικίας πού ζωγαρια πού κάνουν ανέ- ΚΙμΟ ζωῆς.
Ἀλλὰ τό κυριώτερο εἶναι ὅτι ή Κυβέρνηση δέν ΕΠΤ9ωΠΚ ΡΕ9ΡθΓΨ 89ΠἘ% στο κρημνισθεῖ. γειτνιαζει μέ τήν λεωφόρο Βασι- μελο μηνα τού μέλιτος,
είναι είς θεσιννα Μανεκκινήσει τήν οίκονομία.Ἀντί συΥεδ Φο του Ελληνικού Ινστι: Στό Κολωνάκι οἱ διακυ ἀν- λέως Κωνσταντίνου, ένῶ οἱκονο- ούτε κάν κοιμούνται μαζί Ο Σουηδοί ἐρΜΤέΞ Τα
να έπιδιῶζει τήν αποκατασταση της έμπιστοσὐνης, Ἑουτου ΕκΈιμη"κΠς= εκειν91 που σει τῶν τι ών έν;” ε ἀλε μκαἰ μικωτερη περιοχή εἶναι ὁ'Ἀγιος ΚΜ όπωΞ δηλώνουε ἑΤα1ρείαῖ «~ἔξυπνἴ (Υφάπού είναι προϋπόθεοτςγια οΜταΜΜω κανειτα ανἘιμετωΡςουν τί” μεγαλυτξΡη , ς _ μ , , γ, ς, Ἀρτἑμτος.Γούβα, ὑπάρχουμ περΙπΤώσεκ σματα» -αλλα εξυπνα
παντα γιανατήν κλονίσειπερισσότερο. Τό Μπεα- μἔΕωση της περιουσίας Ρως έιναι εἐαρτ9νται,κυρια απο ἶην 9879 , , ¦ , _ πού δέν βλέπονται γιά ἐδῶ- δημιούργησαν ἔνα
σμα είναι να παραπαίει ή οίκονομία, να έπιμενει ή 91 ιδιἶκτητἶς [Εαλα¦ῦζν αΡ"]Έωΐ= ?ην 98α στοΐ ΛΕκαβηπ9 κε” την , ,Σἶην ΚυΨελη: οί τιμες ζἶκινουν ὁλὁκλ ηρα 24ωρα. Όμως «μουσικό» ΤΜεζΟμάνἩ·
ΜΜΜ καίω μή δημΏυρΥοῦἩΜ θέσεις ὲρΥαΜ.Ό ανω των 30 ετων, τα οποια ειδικα Ακροπολη, τον οροφο και την ποι- απο τα 250 ευρω ανα τμ για διαμε- δηλώνουν ὅ_Π ©αποῦν ΜΙ Τό ὁποῖο έχε! ἐπάνω
κ. Τσίπρας προκαλεῖ παντού χαος, τό ὁποῖο είναι όλο- σέ ὁΡισμἑνεΞ περιοχές πω· ότιιτα_καταςκευῆς καί σι›ντη Μαξ:: ρἰσματα ἄνω τῶν 40'ἑτῶν= γή Τό ΝΜ¦κὁ πού ἀποπλετ αποτυπωμένα πλ ηκτρα
ΦάνΕρο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ δηεφωεῖ_ λοιἶνται εναντι πινακιου φακης. ως του κτιρίου. Χαμηλες σχετικα διαμερισματα μεταξυ 20-80 ετων οι «κομμά_Π Τοῦ έσα/Τοῦ καί χάρη Πού; ἐνσωμα_
Ζ_ Η υψηλη φορολογησις των ακι- τιμες καταγραφονται μονο στο τιμες ξεκινούν απο 700 ευρω. Του;» Δεδομένου ὅμως ΤωμένουΞ αἰσθηΤῆρὅ Του
ότι ηδη έχουν ένα κορι- ἐπιτρέπει σέ κάποιον να
τσάκι 16 μηνών δέν τα παίζει πιάνο η ντραμς την
| Τ Ν ξ | λαν νά καθυστερησουν ώρα πού Τρώα- Ἐάν ὅμωΞ
 α η ς η α ς τον γαμο τους. ὁ ὁμοτράπεζος δέν συμ_ ωθεί Τήν ΜΜΜ πού
Ο Μόλις χθές γραφαμε ότι παίζεις, αντί να φας μετά
'ΟΦειλές ρεκόρ ν ν ν ~ οί συνδρομητές τη; κι- μουσικης θά Με! 6210 με·
ΜΠΟΜΠ Η , «Χ οτ-οποτ» στον Πειραια... 7777777 τηλεφωνίας θά τάμοισικῆε7“
Στα '15 εἴ. οι ρφειλες αύξηθοϋν Τήν προσεχῆ
στα ασ ιστικα τα εια, 7 7 7 7 7 7 _
και-ό Τἔωοιχεῖο ποΞπο_ Κατεβάίικο πρωί στό λιμάνι.'Εχω είναι τό πρόσωπο. Πρόσωπα σφιγ- Βάδίζω δίπλα τους. «Γούι χω τί- από τη Συρία, θάπᾶμε στη Γερμανία, πΜα"ία Ι δ? Σηῖ . Π? να Ψμπληρωσἶ“
ρωτησω στην Βουλή ὁ άπό χρόνια τό κουσούρι νά είμαι «με μενα, αποτυπωμένη σε κάθε τους μό- κεις›, λέει ό νεαρός στόν λιμενικό πού στό 'Ἀσχεν›. μερα μα?ἴίνοἴμε ο;" Τα με Τα· ·; «έπί/(Μ 
ύφυι·ιουργός κοινωνικών σα στά πράγμάτά› καί νά μην ριο η άγωνίά καί όσα περασαν. Κά- τού αποδεικνύει νά μην περάσει άπε- _.7ΕχΠε Μ ΜΟΒ Μ ως 7τροσε)(Τ7 Μαλέα" σ9ΚΟ^αΤἶ δΙΟΤΙ θα σας
ὁσΦαλίσεων- ΣΕ^- 2 αρκούμάι στην είκονικη πραγματικό- ποιά πρόσωπά είναι γελάστά. Είναι ναντι, στην Ἀκτη Κονδύλη. «Γκόου ί «897065» 0777'2 χρηση βίν- ΚΟΨΗ Το, Ξξ“αν0υΞ- ΕίδίΔ . τητα τῆς πιλοψίαε. Δὲν ξέρω ἄν τά ἡ χαρἀ τού νιώθει ὁ νανανός μόλις τού σε λεω, τού λέει το όργανο με -'ΕΧ0ννε Φίλονε7 έκρινε μιλήσει πο μεσω κινητων επικοι- Κ0ι~ απο τη αυξα ί° «πρωινἀδικω Βέροια Τα εἰΚόνδ7 ίαΓἡσα Μέσω έδωσε όση Μένω' τού έχει άπομείνει, καθως' μαζί Τσκ· Βρίσκω 'ω Μ ἀπό ή κα- νωνιῶν. Αίτία ή διάδοσις βουργο και την Αυστρα . . ρ. _ ἀλλὰ ὲδῶ και λίγες ἡμὲρδ τό λιμάνι πρωί_πρωί βρίΜ ΜΜΜ μὲ ΜΜΜ καί έχων ΜΜΜ· τῶν «έξυπνων» κινητών λία απέδειξαν ότι ή τακτιΕντονη η 8νΟΧλΠωΩ Της - “ '7. Ἀπλώνοντάι στόν τσιμεντένιο ο 7 7 7 ¦ ~ 7 7 7
Ἑλλάδος γιό Τήν (πόση τον Πειραια έχει μετατράπεισε«Χότ- πΜΜΐα μὲ μιὰ βουή μιὰ" τη δυστυχία. Διω<λάδωση τηςπάρά- :ΕχωνΜτἀ σύνορα' ωω με τις καμερες υφηλ ης κη καταναλωοις σοκολατῆς Αὐστρίας στό προ- σπότ›.'Ετσι, χωρίς πρόγραμμα! μία Μνσμωων Μλὲ@ν Οἰλιμεί _ λιακης” , στην Ἀκτη Βάσιλειάδη, έξω σκολευτει”τε. εύκρίνειας. Αύτὁςὁ τράπος τας μας κανει έξυπνους
 χοος ΣἩἔ 'Επτά τό πρωί, λοιπόν, πίνω κά- νικοί τούς αποδεικνύουν πρός τά πού ω Τά κιΜι α' -Όπω5 Καί νά Μαι θὰπᾶνΞ Μή ε?:Ζἴνωνἐΐ ἔ5ἶωοΐ ενί:χυεΙ ν μνη;ΖἑΞ
φὲ στην προκυμάίά, όπου άναμὲνον- θά πρέπει νά κατευθυνθούν. Κάποιοι Οίπρόσφυγες κάθονται στάπεζο- ΓΜ“ΕΧ0Μ ΧΦἩἀ7 Με από φ  ο 75 η ¦ 7
Νέες αποκαλύψεις τον τά ποστάλιά από τά νησιά. 'Η κρατούν στά χερια τους χάρτάκιά, δρόμιά, κοντά στό παλιό κτίριο της Τα Σίρία· Μο ε! Το” 'έ ζεί' ε' Σία επί” ~α,ορμ
Το!) Μί(ί|_εΞΚ8 Ι είκόνά είναι σκληρη, δύσκολη καί προφανώς είσιτηριά γιά κάποιο λε- Πυροσβεστικῆς. Μιά ὁμάδα νέων τούς _ Δέν άσε ΜΜΜ ὁ." πως οι? , Ο? η νεολαία Με πουΪς_ΐκαλείΨΜ
Την (απόβαση "19 ΗΒ- «γράφει› άμεσος στό μυαλό. Με τό ωφορεῖο, γιά κάποιο τραίνο. Τά κου- πλησιόζεικάί μοιράζει μπωκσλάκάμὲ νὰ μεινω Μν·Μ8α; ζεί σἶ ων Γ” παο-Γο- Κἶί ΧαΡα ίχἶρα οκ”
ΗΜ Πἔἶβ9λ8σ9ν_οἑνεἐς πού οί νάύτες θά λύσουν τό σχοινί νούν στόν αερα, με τη χαρά τού όπά- νερό κάίσάντουιτς. Ποιός είπε ότι ό Ξέ- θὲλ ὰ _ Μ Γ ί (ΡΜ μοναδα μην Το παραΚανΟυμε
::ᾶἔκο στην μιτουκάπόρτά, ξεχύισιάι στόν δού πού εξασφάλισε είσιτηριο γιά τό νιός Ποσειδώνος δεν ζει' στόν Πειραιά; Μ ὁ πᾶΐἐμε ν πω ερμω α
γιό την παρακολούθηση "όλο Τό ω Τῶν ΜΥ"ω' Είἴω ΜΜΜ ή Κ”ρΜ' Με ”ὰ ”σε - Πού ω πάτε μετά από εδώ· 7 7 . 7 7 7 ~ 7
Τοῦ ΜΠερλουσκόν¦ ἀπό νεοι, σχεδόν όλοι. Μη φάνταστειτε εξηγησεις ότι «Δεν έχει πλοιο γιά σε- “ , ,' Ερχονται κάποια πουλιων. «Σν- Η Του@κια επικαλειται μια
τίς ΗΠΑ. Σελ, 5 είκόνά ράκένδυτων προσφύγων την να, δεν έχει όδό›; Οί λιμενικοί τούς ΏἔιΞΞαἑω μα ααα φωνάζει κόοτοιοΞ~κω όλοι κι- ΣΌνθ 7 κ πού ἔ ει ὑπ0 ὰψε"
ὁποία βλεπετε στίς ταινίες. Είναι κατευθύνουν πρός την πλευρά της δεξίχἐρι ή νεαρή κρΤω Μ Τα Ρω- η η χ '
7 7 _ ΜΜΜ 7 των που τους ε. κει κν- , , , ,, ~
ωΜῦξ”ΨωΜΡι ί',"μΜι ὁ Με Δραἶ"ἶων% "ή” ΑΜ ΒαωΜ ως, οἱ ρω", Διαβαοτε λεπτομερειες στο αρθρο του
όλοι μας. Εκεινο που τους προσδίδει άδη. Εκει που στἑριωσάν οί πρόσφυ- Τά άγγλικά του είναι καλά, με την , ,
την «ταυτότητά» τού κατά·ιρεγμὲνου γες τού '22. βαριά αραβική προφορά. «Είμαστε 'ΠΠΟΔΑΜΟΣ Χρίστ0φ090Ἡ Χ ΜατίατΟἩ (σελ 3)