Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοειιενν@οωπετ.ει
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ένω   ·
. ι' 9 ,_. 'Χ ' ρ
Τα· ῦΜ;Ε  Έ]
κπηγοριες σε βαθμό
κ·ιωιιήνΜ σε Μαι
των συλληφθέντων για εκβιασμό
<<Ἑι·Φρανι·Φ>
σε Πειραια
και Ειδομένη
ΟΛΟΓ0Σ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΑ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΥΠ0ΣΤΑΤΕΣ 0|ΚΑΤΗΓΟΡ|ΕΣ ΑΠΑΝΤΑ Το ΤΑΜ
"  ΚΜ Μ ΤΑΜ"
7 ~·· Μ Η. ..Μα
κλ | λ Π 7β
` εισιο ιο Τε ΤΟ 0·Τἶ0Α“3 Ο]
νέα Ύ :πωσ αν Μό
Βμ Ι  Μ]
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤἩΡ|Ο
κΑιΜΑκΩΝογΝ Τ|Σ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ Ο' ΑΓΡΟΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΡ0ΣΦ
Ύ ειο
έ Μη, αν να Μό  .Ἀ“
γΓικο
' . = _ι» _
Να ενωθούν
ο· φωνές
Τ Μ Μ
ΜΜωΜΜ
ΜΜΜκαιμΜ
Μα.Μγί
τωνΔυακώνΜανίΜοαιΜ
νι·.κωρί£ΜΜΜ·
πρόσκληση Με ων
Ελλάδα, λεποορνεί διαΒρωακα
ἩΜῦ"°ω""“““"Μ “ΝΤ
σανκαιαΜοναοφαω
ανω· καθε έννοια Με
ων ΕΕ αφού αποκλείουν και
απομονώνονν κράτα-μέλη που
ΜαριναΜωνωέμΜΜ
ΜΑΤ ανα σύνορα, ιι ΜΜΜ
ΜΜαωοΜΜδοοωΣχιαό αροιιοΜύναννιω
Μανι°αιπαΜέρχΜαι. Το Ποτάμι ω. καναθέοει 10 Μοννκειφιμένες Με Μ
0Μκόε