Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ασφαλιστικό δύο ταχυτήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτεΠιΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
δεςιιι·ί|γ ΞθΠ'ἰ085 Ρουέν Ηε||ασ ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
σου": ιη'ο@ροΠετ-Πει|αεε
Μ.ροινα-ηε'|858τ
ΤρίτΠ 23 Φεβρουαρίου 2016 / τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 26.003
Γιάννης Δραγασάκης
αντιΠρόεδρος της κυβέρνησης
Η ΝΕΤΑΤ|Ο|ΗΣΗ
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
Τ 3 ΜΗΝΩΝ
ΠΠόρις Τζόνσον
δημαρχος του Λονδίνου
Ποιες είναι οι 25 Προτάσεις Που κατέθεσε το Μαξίμου στο Πλαίσιο του διαλόγου με τους εκΠροσώΠους του κλάδου
Ασφαλιστικό δύ ο ταχυτήτων
Στα μΠλόκα θα Πάρουν τις αΠοφάσεις τους οι αγρότες για τις θέσεις τΠς κυ βέ ρνΠσΠς
σημερα στη Ν
Αγνωστος ο χρόνος εΠιστροφης
των θεσμών στην Αθηνα
θολό εξακολουθεί να Παραμένει το τοΠίο σχετικά με
την ακριβη ημερομηνία για την εΠιστροφη των εΠικεφαλής των θεσμών στην Αθηνα, Προκειμένου να
ξεκινησει η τελικη φάση της Πρώτης αξιολόγησης με
την κυβέρνηση. Πηγη της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες υΠοστηριζε χθες ότι στόχος είναι να εΠιστρέψουν μέχρι το τέλος του μηνα η το αργότερο στις
αρχές Μαρτίου. >3
Στο 2003 εΠέστρεψε
το ναυτιλιακό συνάλλαγμα
Κάτω αΠό τα 10 δισ. ευρώ έκλεισε τελικά το ναυτιλιακό συνάλλαγμα για το 20ί 5, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΤτΕ, λόγω των τερμα' ςοηττο|5. Το συνάλλαγμα εΠέστρεψε στο 2003, Που ηταν η τελευταία χρονιά Που οι εισΠράξεις αΠό τις μεταφορές
διαμορφώθηκαν κάτω αΠό τα 10 δισ. και συγκεκριμένα στα 9.569,8 εκατ. Τα εΠόμενα χρόνια η κινηση
του ηταν έντονα ανοδικη, με αΠοκορύφωμα το
2008 Που έφτασε στα 19.1 88,3 εκατ. >ί 2
Πλοία: Ανοίγει η εργασία
σε ηλεκτρονικούς μηχανικούς
Σε νομοθετικη ρύθμιση θα Προχώρησει το υΠουργείο Ναυτιλίας το εΠόμενο διαστημα, με στόχο να
ανοίξει η αγορα της αΠασχόλησης στα Πλοία για
ηλεκτρολόγαυς και ηλεκτρονικούς μηχανικούς αΠοφοίτων ΑΕ' και ΤΕ'. Ηδη έχει συγκροτηθεί η σχετικη
εΠιτροΠη για την τροΠοΠοίηση της νομοθεσίας. Παράλληλα, σε δεύτερο χρόνο, θα ανοίξει ο διάλογος
και για μία συνολικότερη ρυθμιση του θεσμικού
Πλαισίου της ναυτικης εκΠαίδευσης. >ί 3
|ΕΑ: ΠΡΟΒΛΕΠΕ| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|ΣΟΡΡΟΠ|ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑ|ΟΥ >24
ΤΟΥΡ|ΣΤΕΣ: ΔΑΠΑΝΟΥΝ
Λ|ΤΟΤΕΡΑ
ΑΝΑ ΤΑΞ|Λ| ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ >9
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΗ ΑΓΟΡΑ >15
Ασφαλιστικό δύο ταχυτήτων για όλους τους αγρότες, με κατάργΠσΠ των εΠτά ασφαλιστικών κατΠγοριών Που υΠάρχουν σΠμερα και σταδιακά ΠροσαρμογΠ σε βάθος Πενταετίας ΠροβλέΠει Π νέα βελτιωμένΠ ΠρότασΠ τΠς κυβέρνΠσΠς Που Παρουσίασε χθες στους εκΠροσώΠους των αγροτών ο ΠρωθυΠουργός Αλ. ΤσίΠρας. Οι δύο ασφαλιστικές κατΠγορίες θα διατΠρΠθούν μέχρι το 2021, αφού αΠό
την 1-1-2022 όλοι οι αγρότες θα Πληρώνουν εισφορές οι οΠοίες θα υΠολογίζονται με βάση το Ποσοστό
20%. ΕμΠειρογνώμονες του ασφαλιστικού εκτιμούν
ότι τι νέα βελτιωμέντι Πρόταση της κυ βέρνΠσΠς για
την κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών έγινε
λαμβάνοντας σοβαρά υΠ° όψιν ότι ουσιαστικά οι Περισσότεροι αΠό τους μισούς αγρότες τΠς Χώρας είναι σΠμερα ασφαλισμένοι στΠν τρίτΠ ασφαλιστικΠ
κατΠγορία. Συγκεκριμένα, αΠό τους 632.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι 350.000 αγρότες ανΠκουν σε
αυτά τΠν κατΠγορία. Συνολικά στους αγρότες ΠροτάθΠκαν 25 Παρεμβάσεις Που αφορούν, εκτός του
ασφαλιστικού, το φορολογικό, με τμ θέσΠισΠ αφορολόγΠτου ορίου 9.500 ευ ρώ, όΠως εΠίσΠς και θεσμικές Παρεμβάσεις. >10-1 1
Οι εΠιΠτώσας στην οικονομία αΠό 3 χρόνια αρνητικού Πληθωρισμού
0,502
Η ἔΞἑἑΞἔΞ:ΞΞὲἔἔΞὲἑὅἔΞ';ΞΞἑἔἔΞἑἑὅἔΞ:Ξ:ὅἔἔ
-ΘΣ<:ΞΞΞ<ι:ιΑιΟ2<ι-ΘΣ<-ΞΞΞ<ωΟ2<ι-ΘΣ<ΞΞΞ<ΝΟ2<2013 Σ 2014 Σ 2015 Σ 2016
ΑοΠλη στη μάχη του αΠοΠληθωρισμού, ο οΠοίος καλά κρατεί στην ελληνικη οικονομία εΠί σχεδόν τρία
χρόνια, είναι ουσιαστικά η ελληνικη κυβέρνηση. Το «όνειρο» ότι η συνεχης Πτώση των τιμών θα φέρει
αύξηση του Πραγματικού εισοδηματος των νοικοκυριών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικης οικονομίας, Προς το Παρόν εξελίσσεται σε «εφιάλτη» αδιάκοΠης ύφεσης και εκρηκτικης ανεργίας. >4-5
[αποφάσεις] Τα ανώτατα δικαστή ρια ανατρέΠουν τΠν Πολιτικη των μνΠμονίων
Βόμβα 1,2 δισ. ευ ρώ στο δΠμοσιονομικό
Τι ΠρέΠει να εΠιστρέψ ει το ΔΠμόσιο σε μισθωτούς και συνταξιούχους
[σοάηερ μάρκετ - εξαγορές]
Ποιοι κέρδισαν
τζίρο 1 δισ.
και 591 σημεία
Σε τριετία μεταμόρφωσΠς αναδεικνύεται το διάστΠμα 2013-2016 για τον κλάδο των σούΠερ μάρκετ. καθώς μέσα αΠό μια σειρά τολμΠρών εξαγορών και ΠχΠρών στρατΠγικών συμφωνιών «άλλαξε
χέρια» ένα «δίκτυο» 591 καταστΠμάτων Που μοιράΖονταν 23 αλυσίδες. Η κινΠτικότΠτα αυτΠ ισοδυναμεί με έναν τζίρο τΠς τάξΠς του 1 δισ. ευρώ (βάσει μέσων εκτιμΠσεων ανά κατάστιιμα και δΠμοσιοΠοιΠμένα μεγέθΠ), ο οΠοίος συγκεντρώνεται σε
λίγους Παίχτες. >14
[τράπεζες]
Στόχοι
για ψαλίδι
στα «κόκκινα»
δάνεια
Προσφυγικό: «ΑΠοθηκη ψυχών» η Ελλάδα
με Ι ο _¦
ΜΑΜ ,Ἡ
.` Χ γ .γ `- η
ρ ,*-'“
Σε συντονισμό των κινΠσεων
για τΠν ενεργότερΠ διαχείρισΠ
των «κόκκινωω› δανείων θα ΠροΧω ρΠσουν ΤτΕ. τράΠεΖες και ΤΧΣ
Προκειμένου να ολοκλΠρωθεί το
θεσμικό Πλαίσιο και να ΠροχωρΠσει Π διαδικασία στοχοθεσίας,
Π οΠοία θα «μετρά» τις εΠιδόσεις
των τραΠεξών στΠν αΠοκλιμάκωσΠ των εΠισφαλειών. >'7
Σε “αΠοθηκη ψυχών» μετατρέΠεται αργά αλλά σταθερά η χώρα μας,
καθώς η ΠΓΔΜ έκλεισε χθες για δεύτερη μέρα τα σύνορα σε Αφγανούς Πρόσφυγες, με αΠοτέλεσμα να δημιουργηθούν σκηνές χάους
στην Ειδομένη. >2 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα