Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
;Δ“ΡΕ^"ἑ
η  "έραααν οι τριαοες
των Μαργωιιένον "ΜΙ”.
|0ραρἱοιι ΠΕΒ'. Μένιιοαλα
 ια.3οικωιιι“μιρ“ι5.5οι
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
20Ι ό.
Καθημερινο
Αθλητική
Εωμερ€ὁα
Δρ. Φύλλου
Ι .7070
ε8νΜ8.Π¦ 0 ΞαντοεΞτ _ Ξαντοεετ
Ο "Ε|Μ|ΑΣ,
ΒΑ ΕΧΕ' ΠΥΡΚΜ|ΕΣ
το ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ"
ν .› Οι Βέλγοι... τιροετοιμὸζονται για _
”.ι Μ · Ο Ύ
το τι θα ουναντηοει την ΠεμΠτη
Δντερλὅᾶ| 'Σπίτι Μἶ›ΠαἩ
η-  ω . α Ο.
τονΟλτιμτιιακο · Δριμεια κριτικη σε
Σα.. .Π Χαοι·ιιαίκτες · 1000 ὲΐὅἱήρἶα ;
έμειναν.ὲᾶοντοι 500 Βέλγοι
 ΣΥΝΕΛ|·|ΦθΗ
“ 0Ε|(Β|ΛΣΤ|·|Σ
ΜΑΥΡ||(0Σ!
0 ανθρωπος που ιιλιιρωνότον για να ανατραπεί Μαρινακη
και 0λιιμιιιαιια απο “Αθλητική Μέρα” και 'Μρόιιαλη” ατα
αέριο της Ελληνικης Πανιωνιος για σειρα εκβιασμών
“ΧΑΜΕΡ 0 θΩΜΜΔ|·|Σ!
ΕκτιοΣ ανω' τιΠὸ τους ττικτικ00ς...
τιιιν.Γ).ἰτατ›ς της τ“κΠτ)μΠὴς του
Ι _- “Με Η δημοσιογραφία το
'κ “με κοΒει το ατρινγκ”!
 Δω 43 δ .  ο ΕΔΕΜ' ·“ΐ ΜΜΜ
ξ Με ΔΗΜ. Μη· <ἰιιι.
Ν Λ ΙΝ · | ι ί - ι η _¦ ' · 
ι 'η | ὲΜ““θ Ι» η Λ  ΜέχρἩν ταλΠιΙΠἰτ1 τατ1νμἡ Θα τον Παραμένει 70 Χέτοι, 
[1:μ“λμ;“μ£ῳω  ι 'ω δλαχτστΣἑ Π1ΘΜἶταἄα ζι·ΠΣτ3αοε1 το ΠρὸΒλἶιμα στη  
““Δω.ωω£Μ· γέ1μΠἴο ΜἶΝτΣντὸνΐβ στην Ελλέ1ὁτἴῇἈπρλΞΧτ“ “Δω ω' 'λ ω 4 “9