Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κορυΦαίος τής αναμετρήσής
ο οιντοΜ ί" π. σε 2“|'ΞΞ" συμμετοχής) που για ασεπ μια Φορο
εσειεε ποσα μπορεί να προσΦερει ο “Δίχως να ιορὡσει»
ο ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ μια π.) και ουνατος ο ΜΜΜ· με τα π.
και 7 ριμπ. ο σετικοτ ο ΠΑπΜιικοΜον ί" τι.) και με
στα" οι περισσοτεροι
τερυοροήευκοι». που μεσα
σε μια εβδομαοα έσωσαν
τρεις αγώνες πρωταοπήμα- ·
τος ο ΕΑΜ" ΚΔ' ΧΑΡΗ ίαιιο
47 ποντους) παίοειμαν αρκετα
τους αντιπαήους τους
γ ΝΠ Σ ί
ι_ι/ Η ,¦
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
λ 7 ο ο ο ο
Διευθυντής ΣυντοΞεὡς:_ΣΤΡΑΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €]
ΤΡιΤι-ι 23 οτεΡογΑΡιον 2048 ο ΑΩ. ι5892 _ '
Ξ Μιαττοήκ _ι·ιΑ7Λοτ2ττκι·τνῶ 
~ ςἰρεωρείτο ρεμαιο πως ο οικοσ- _ο
η νος~σμοή αοργουορντ τα ααα ¦ ί
7' ΒαρκτΜνή. χθες οήήωοε ότι , 7
ντ'αιοοανεταικακομήασχήμα και 
 με νια7αυτο σα μπει“σήμεοανια η'
ή· νεες εξετασεις·Άνοεν είναι ~7 Ρ
460% ετοιμος. ο τωιροήωήος
σας" απατα στή κ ¦ ' Ε
 _ιτω“7τ“ιιτΜ ή >
' Νἑ°ῖΕΜ Μ με· |` ῖ
ω;τανΜΦή·ήωι 7
Χθες! στν υπήρχε 7' 7
ΜΜΜ-ΗΜ” και
τ σήριο μήνα ή
8 πατερας 7
ή 7 77 ° ο" ι ι· ···
ια. ' 1 η' ¦` ι
ΔΥΣΚ°||°¦
Γραφει ο πήιιτειιιιτ ΔιπΜΜτοπσήιο: ΜΜΜ ια)
Μετα απο
δυο ήττες και
αρκετες ασχήμες
εμφανίσεις σε ατομικό
αήήα και ομαοικο επίπεοο. ο οήυμπιακος εσειΞε Ξανα ΜΜΜ» κόντρα σε
εναν αντίπαήο που παραοοσιακα του βγαζει τήν ψυχή
ο κυρίως επειοή χρήσιμοποιήοπκαν παίκτες που
είχαν κίνήτρα και
πραγματα να
αποοείεουν
ο ~αιιτήι·ήιιιτΜοτ
παταει παιιτοτε
κανείς οεν εγινε
καήυτερος μέσα
απο τήν επανα'|Μ·°Π και τον
εΦπσυχασμο ο
'οταν Ξερεις ότι
οεν σε κουναει
τίποτα. είναι
πογικο και
ανθρώπινο
να χαήα- η 7 χ 7- 7 7 “
ρώσεις “ 7 ¦_7  ασεήΦες πρωταγωνιστούν στήν πρωταοήήτρια Ξυρώπής ομαδα του
καἑνα μήν 7 μ χ _ ¦ οι 7 7 7-  οήυμπιακου στο πόήο και 7ποήήές Φορές Με" παίζουν μαζί) και θα
“ὲ°$ἔ 8: -< _ 1 ο Δ > 7 τ παίζουν για χρονια μαζί αῷου οι παικίες τους είναι 24. 49 και το·
°¦° Με "υ 7 __ 7 ` 77 λ Προκειται για τις αοεήΦες ιιήευρίτουΔ Μαργαρίτα. Εήευοερία και Βάσω
μετα την εντός έδρας ήττα ή ή
από τον Παναιγιαῇεια με 2-4 3 7 7
_ _ 7 _ ι_ “Το είχαμε αποφασίσει οικογε- 7
νειακώς να κατέβουμε οήοι στον
ρουμπιακοι Ευτυχώς ήρθε ο σήμ
μπιακὁς σε 7 ' ι
μία συμφωνία '
με τονιιρα- 7
κήή και απο·
Φύγαμε τα 
δικαστήρια ς
ο :τήν Άνω 7
ήπιουποήή ϊ
είναι το σπίτι) ¦
μας στή Θεα-Υ
σαήονίκή ο
Εννοείταιοτι
είμαστε
γαυρίνες·
7 Πρωταγωνιστής ο ποΡι στο προ ουομισι ετών ματς
με τήν Άντερήεχτ στο καραίσκακή ι8-·ι. ιο/·ι 2/2ο·ι3). ή
στον τυπικο· με τή Μαήμε στο ΜΜΜ μια. Ι
9/42/2044) και στο 2-ο ἶ7_
επί τής Μαντσεστερ · 7 ί
Γιουνάιτεντ τον
οερρουσριο του το"
στον Πειραια
στή-“ΜικΜ:ω `
Ξγιτι-των Λαρισαίων) Μειωσα»
:τιιΜεήοιττιτ 7 ή , μ 1 7- ι η ¦ μ , ¦ Έ τ ι 7 ή' -_ 7  7 7 7 7 77 _ 7 77777 7 7 77 7 
κ¦°¦ῖ°κ““ Προχθές ο' τ ι 7 7 77 7 7 μ 7 7 . ; 7 7  τ7 7 7 7 17  μαομο7ήαν απο7τσνπΑοκ7 _
ιερυοροίιευκοι».γιατί 7 η Η .~ ο  ο “ , ~ 7, ν - ... ο 7 7
ήοείιανναοουνστήν _ · ε 7 _  _ μ  .7 ω τ 7 κ Ρ  :11
τήήεορασήτοπαιχνίοι 7 ' κ ' ο ή ;¦  7 Η ¦κ 7 :ω ι μ ν 7 -. . . 7 _ 
των·μοβ·μετήνΜπε- '7 ' 7  τ. ¦ .ή Δ ω 7 7 ` 7 1 7 · ε | Ϊ ο' Ἡ - 7 7:ω
ρερενιο-ι)γιατορεή- Ψ 7 7 7: 7 7) 7 7  7 · 7 ~ Δ 17 τ 7 “
γικο πρωταοπήμα ι η 7 _ Ϊ 7 7 ε ε 7 › 7 · ' 4 η `7 '7 ` 7 7'
' :αν Μαρί πως: ·Ξοώ και τρία χρονια
υπαρχει αυτή ή εικονα απο τήν Άντερήεχτ ο πως” οι ποοοαοαιριστες τής
εχουν παπα χρήματα στους ήογαριασμους τους· ο ιιΡοεΛιιΜΛ και με τον Ντεοουρ ο Είναι τραυματίας και αγνωστο αν
σο προπαρειτο ματς τής πεμπτής 77 ¦ 7 _ 7, 7έ 7 7 7
' ` ` ' ί ιναιμενήοεροια ήταν καήυτερή στο α'ήμίΞ χρονο. στα ποτε δεν εοτσσε στο επίπεοο τής 77
αποοοσής που είχε ή αθήναίκή ομαοα στήν '
επαναήήψή ο οι αήήαγες του Μαρίνου ουζομ7 νίοήμε Μασουρα 77 _ ¦ . Η
" ίΞΒ') και καήκια- '=“:εμιναριακήοιαπμαία 7
 αυτή ι7Ξ·.τρίτή 7' ' νἈνῦβὲαμαήήα“ ~
'- του καοαριου στο 7 77 7 
; _ 7 7 7) σα) πιο παραγω- 7 τ σ¦ο|γήπεσΜσσο κι
7 “ή ι τα σας - 7 Ι γικὲς απο του Δή- ο ο6μυρπἰαήαρατήρήτήΞ 
¦ ' ' :ή μήτρή εήευοερο- ως" παρουσία του
7) Δια-" 'ΜΥ ΠΟΔΟΣΦΜΡ|Κ0Υ ΞΕΝΩΝΑ... , 77 7 "ωΜ"7"ε Ανω !°ἩΜΜ°ωῳΜ τ
 ϊ  Τα)  ρ ¦) ¦ Η ' κογιιου ιοε').καί- ωωτπτ"ςοενΐεοειΕε7·')'; Η
ϊ ΜΜΜ" ή η , η 77 κουτ σου και 7 “Με ια κίτρινα καρτα) τ 1
77 “ Μαιου) “  -'
υ, Η χΡ°"|^ "Λ τρέφει αιμα ιντχιινι·ιικ: οι" ο) ή
77 7777¦°Υ|(°ΥΛ|Ν'! ι·· εαιιιικιι 
¦ ο ττεήιος ι·ιανναιιοπουήος 
77 ανεήαμε τήν κήΦισια ~
[ί “ο “επωμ6χ6ς ειε6Μςω6
7; , οικιακή" χθες τήν Ματια,
ι 7 ι Η 7- έ-έ-ἀ ε
Νοε: Ακινήτου: ΔιιΜιιτριονισεήίσα ο) | 7 Ν ο :ιιιΔχι 7 ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα