Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλοφορεί και οΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
<<Οι ειΤαφὲς συνεχιζονΤαι>>
. κυβερνησηι 'ΕΤοιμοι
να ειιιοΤρἑιμοιιν
οι Ενρωιια'ι'κοἰ
θεσμοἰ| αναμένουμε
διευκρινιση ΔΝΤ οι
ΣυνανΤηση
Ι.ΤζἰΤζιοιι με Τον
κ.ΜηΤσοΤακη
οΤην κεΔΕ
ΕρὡΤηση βουλεμΤὡν Της Νεας ΔημοκραΤἰας
"Ενέργειες σ·ι·ο Πλαισιο Του Σχεδἰοιι Παραλαβής και Διαχειρισης
Αι·ιοβληΤων για Την πρόληψη και ανΤιμεΤὡι·ιιση Της θαλασσιας ρὑι·ιανσης"
Συνυι·ιογραφει και ο ΒουλευΤὴς Του Νομού Της Χαλκιδικής Βαγιωνας Γεώργιος
14ο ΛΤομικὁ
ΜαθηΤικὁ
ΠρωΤαθλημα
Σκακιού Σχολεἰων
Ν¦ Χαλκιδικής)3
ΑΠεοΤαλησαν βιβλια σε 29
_ ' _ σωφρονιοΤικα ιδρύμαΤα Της χώρας
- - Η "ερ'φερε'" κ· Μακεδον'"ς Το γι·ι ΠολιΤισ οὐ διανἑ ει
ΤΡ'κ°Μ¦ ^"εΡ""°ς σ·ι·ην εκθεση ΙΤ|'ΡΑ Του μ μ
θη°°"Ρὁς Της ελλην'κὴς Βελι αδἰου 18-21 2 16 β'βλΞ“ σε φ"λ“Κἑ9 'ω'
φύσης με βὁΤανα 912 _ .  ...... . έ . _ . _-›9 δημ°σ'ες βιβλιοθηκες 913