Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-02-20ί6'
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ στον
ς1974-ι997)
ΕΣΤΙΑ. ί
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΒΦ(ΕΕ]Σ: Γενικα αίθριος καιρός μέ ν·φώσεις από τό απόγευμα καί πιθανώς βροχές τήν νύχτα στα βορειοδυτικα. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν μεταβλητοί μέχρι 5 μπωφόρ. 'Η
θερμοκρασία σέ μικρή ανοδο.
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
Πολυκαρπσυ ίερσμαρτυρσς ἐπισκόπου Σμύρνης.
Σελήνη ί5 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου 7.08'-Δύσις δ.ί2'
Ἀριθμ. φύλ. 40885 | Τιμή ί.50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι. εετίετιεψε@οιεπετ.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 822083ί, Με: 2ί0 324807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482. Συνδρομές: 2ί8 0ί70870 - 2ί0 8227870
"Ετος ί22σν
Μορατόριουμ
για τίς απεργίες
Ἐπί ἔνα μήνα με τίς αλλέπαλληλες καταλήψεις
δρόμων οἱ αγρότες ἔχουν παραλύσει τήν οἱκονομική
καί κοινωνική ζωή τής χώρας. Παρεμποδίζουν τήν
μετακίνηση ανθρώπων καί τήν διακίνηση προίόντων, προκαλώντας ανικτολόγιστη ζημια στήν έθνική
οἱκονομία. Καί τούτο παρα τό γεγονός ότι τό κλείσιμο τών δημοσιω' ν δρόμων καί ή παρακώλυσις τών
σύγκοινωνιών είναι αδικήματα πού τιμωρούνται από
τόν ποινικό κώδικα.
Παράλληλα ἄλλες ότατγελιΜικὲς Μας μὲ τα
διαρκείς απεργίες τους προκαλούν τεραστια οἱκονομική καί κοινωνική αναστατωση μέ δυσαναλογες καί έδώ
παρενέργειες.ἱΗ αποχή λ.χ. τών δικηγόρων από τό λειΜΜΜ τους, ἔχει ώς συνέπεια τήν αρνησιδικία. Πέραν τής αποψ›λΜίσεως ποινικών ὐποδίκων, ύπαρχουν
ὐποθέσεις πού ἔπρεπε να ἔχουν πρό πολλού ἔκδικασθεί, αλλα αναβαλλονται για δύο καί πλέον χρόνια.
"Ολα αὐτα γίνονται μέ τήν ανοχή τής Κυβερνήσεως Με καί τής κοινωνίας, ή όποία θεωρεί ότι έιτιτρέπονται τα παντα. 'Εν τούτοις τό Σύνταγμα προβλέπει
τήν απαγόρευση διαδηλώσεων αν απειλείται σοβαρή
διαταραςις τής κοινωνικοοικονομικής ζωής ή έιτίκειται κίνδυνος για τήν δημόσια ασφαλεια. Για δέ τίς
απεργίες, ἔπίσης θέτει καποιους περιορισμούς αν παρεμποδίζεται ή έςύιιηρέτησις βασικών αναγκών τού
κοινωνικού συνόλου.
Τίποτε από αὐτα δέν έφαρμόζεται στήν Μαη.
Ἀκόμη καί οἱ δικαστικοί λειτουργοί ἔχουν κατέλθει
από τήν ἔδρα έν είδει αποχής, παρ9 ότι τό Σύνταγμα
όρίζει ότι «απαγορεύεται ή απεργία με όποιαδήποτε
μορφή στούς δικαστικούς λειτουργούς καί σ' αὐτούς
πού ὐιτηρετούν στα σώματα ασφαλείας». ἱΙ·Ι ἔννοια
τού νόμου ἔχει καταλυθεί από αὐτούς πού ἔχουν ταχθεί καί όρκισθεί να τόν ὐπηρετούν. Σὲ τέτοιο βαθμό
ἔχει φθασει ή αὐθαιρεσία.
"Ομως ό καθένας αντιλαμβανεται ότι τό καθεστώς αὐτό δέν μπορεί να συνεχισθεί. ἱΙ·Ι ζημια πού
προκαλείται από τίς απεργίες, τίς αποχές, τίς διαδηλώσεις καί τίς παρανο μες καταλήψεις δρόμων,
ύπουργείων καί δημοσιω' ν κτιρίων, είναι ανικτολόγιστη. Ἀπό τήν μία πλευρα ὐποτίθεται ότι διαπραγματευόμαστε μέ τούς δανειστές για να μετριασθούν οἱ
έπιπτώσεις τών απαιτήσεών τους καί από τήν αλλη
τίς χειροτερεύουμε μόνοι μας.
Ἡσιιμερινή ΜΜΜ Φὲρει πρῶτες Μας
για τήν καταχρηστική ασκηση τού δικαιώματος τής
απεργίας καί τής διαμαρτυρίας, Μ ώς αντιπολίτευσις
ὐποδαύλιζε καθε σχετική έκδήλωση, αδιαφορώντας
για τήν παραβίαση τού νόμου καί τίς συνέπειες στήν
οἱκονομική καί κοινωνική ζωή."Ομως δέν εὐθύνεται
μόνον ό Σύριζα. Εὐθύνεται όλόκληρο τό πολιτικό σύστημα, για τήν ὐιτέρμετρη ανοχή πού ἔχει έιπδείςει.
Για να μετριασθεί τό κακό, θα μπορούσε να συμφωνηθεί ἔνα «μορατόριουμ» για τίς απεργίες, μεχρι
ή χώρα να ἔςέλθει από τήν κρίση, ώστε να παύσει
να προκαλείται τέτοια ἔθνική, οἱκονομική καί κοινωνική ζημια. Είναι εὐθύνη τής Κυβερνήσεως καί
τών κομματων τής Ἀντιπολιτεύσεως να τό ἔπιδιώζουν, τών δέ έπαγγελματικών καί συνδικαλιστικών
φορέων να τό αποδεχθούν."Αλλως ή συντελούμενη
καταστροφή θα είναι ανεπανόρθωτη.
Τα τρακτέρ πιό ίσχυρα
από τίς γραβατες
"Ο κ. Τσίπρας δέχθηκε τούς αγρότες αλλα όχι τούς ἐπιστήμονες
ΕΚΑΤ0ΝΙἈΔΕΣ τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σέ κεντρικούς δρόμους τής έπικρατείας, ακόμη καί στίς έθνικές όδούς, προκαλώντας σοβαρή παρακώλυση τών
συγκοινωνιών. Τό αδίκημα, δηλαδή, για τό όποίο ή ίδια ή Κυβέρνησις προέβλεψε πρόσφατα αὐστηρότερη ποινή, αλλαζοντας τό σχετικό αρθρο τού ποινικού κώδικος!
Σέ κανένα σημείο, ώστόσο, δέν
έπενέβη ή αστυνομία, στό όνομα
τής μή διαταραζεως τής «κοινωνικής εἰρήνης».
Ἐνδεχομένως, σε ένα βαθμό, ή
ἱκανοποίησις όρισμένών αίτηματων τών έκπροσώπων τών
αγροτών να κινείται μέσα σέ αὐτα
πού έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε θεμιτα πλαίσια. Ποιό μήνυμα στέλνει, όμως, ή Κυβέρνησις,
όταν, ὑπό τό κρατος τού έκβιασμού τών τρακτέρ καί τών
κλειστών δρόμων, προσφέρει μια
σειρα από έλαφρύνσεις στούς
αγρότες σέ φορολογικα, ασφαλιστικα καί αλλα ζητήματα: Ποιό
εἶναι τό μήνυμα πού στέλνει, τήν
ίδια ώρα, στούς δικηγόρους, τούς
μηχανικούς καί αλλους έλεύθερους
έπαγγελματίες πού δέν διαθέτουν
τα ίδια ἐργαλεῖα έκβιασμού καί ώς
έκ τούτου δέν έχουν έπιτύχει πρός
όφελός τους τό παραμικρό:
(Η ίδια ή Κυβέρνησις, ές
αλλου, μέ έπίσημη ανακοίνωση,
αναφέρει ότι ό Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθές στό Μέγαρο Μαζίμου μέ «έκπροσώπους μπλόκων»
καί όχι αγροτικών όργανώσεων.
"Οπως σημείωσε ή κυβερνητική
έκπρόσωπος, «ώς αποτέλεσμα τού
συνδυασμού τών προτασεων έπί
τού ασφαλιστικού καί τού φορολογικού (σ.σ. πού παρουσίασε ό κ.
Τσίπρας στούς αγρότες), ή συνολική έπιβαρυνση για τήν μεγαλη
πλειοψηφία τών αγροτών, πού
αγγίζει τό 90%, θα είναι μικρότερη
από τήν σημερινή».
Τήν ίδια ώρα, ό πρόεδρος τών
Εὐρωπαίων Δικηγόρων, Μίοίιεί
Βετιίαιου, μέ έπιστολή του πρός τόν
κ. Τσίπρα ασκεί δριμεία κριτική
στίς έπιχειρούμενες αλλαγές στό
ασφαλιστικό, τονίζοντας ότι κατ'
οὐσία θίγεται ή ανεξαρτησία τών δικηγόρων μέ τήν σχεδιαζόμενη
αφαίμαζη τού είσοδήματός τους,
ένώ κινδυνεύει καί ή ασφαλεια δικαίου. Οἱ δικηγόροι, όμως, όπως
αλλωστε καί αλλοι κλαδοι πού
πλήττονται εὐθέως από τήν αύζηση
τών φορολογικών συντελεστών καί
ασφαλιστικών εἰσφορών, δέν διαθέτουν τρακτέρ ή αναλογα μέσα πιέσεως για να πετύχουν τήν συναντηση μέ τόν Πρωθυπουργό καί τίς ύποχωρήσεις έκ μέρους του...
Ό πρωτογενής τομέας τής
(Ελλαδος σαφώς χρειαζεται στήριζη καί ένίσχυση."Οχι όμως ύπό τό
κρατος τού έκβιασμού καί όχι μέ
τρόπο προκλητικα προνομιακό.
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
°Η Βρεταννία αλλαζει
τήν Εύρώπη
Πρός μία “Ενωση πολλών ταχυτήτων
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ τού πρωθυπουργού τής Βρεταννίας, Νταίηβιντ Καμερον, μέ τίς ήγεσίες τών
ήπειρωτικών δυναμεων τής Εὐρώπης καί τίς γραφειοκρατικές δομές
τών Βρυζελλών ὐπή ρζαν καί ένδιαφέρουσες καί σημαντικές. Οὐσιαστικα δημιουργήθηκε καί συμφωνήθηκε τό περίγραμμα μιας Εἰδικής
Σχέσεως Βρεταννίας καί Εὐρώπης.
Στίς 23 >Ιουνίου οἱἈγγλοι θ αποφασίσουν μέ δημοψήφισμα έαν αὐτό
τό περίγραμμα τό θέλουν ή όχι.
Όποιο καί αν εἶναι τό αποτέλεσμα, είτε δηλαδή ψηφισθεί τό
«ΒτεΧίτ» είτε όχι, ό κύβος έρρίφθη.
Καί αὐτό γιατί στήν Εἰδική Σχέση,
πού ήδη από τήν προηγούμενη Παρασκευή προεκρίθη, συναποφασί
σθηκε ή Βρεταννία να μήν έχει τήν
ύποχρέωση να παρακολουθεί τίς
όποιες έζελίζεις καί συνθήκες για
«διαρκώς στενότερη ένωση».
Παραλλήλως, ές αἰτίας τού προσφυγικού, ή όμαδα Βίζεγκραντ δημιουργεί έναν κύκλο μέ τήν
Αὐστρία «σκληρού έθνικού πυρήνα» καί διακρατικών συσχετισμών,
θυμίζοντας τήν δομή καί τήν σύγκλιση τής Αὐστροουγγαρίας τήν
ἐποχή τών αὐτοκρατοριών.
Οἱ διαφορές έπίσης στήν ζώνη
τού εὐρώ διευρύνονται αντί να συγκλίνουν. Γαλλία καί )Ιταλία βρίσκονται ήδη σέ καθεστώς αποκλίσεως από τα δη μοσιονομικα όρια
τής Εὐρωζώνης.Ἡ>Ιβηρική, (Ισπα
νία καί Πορτογαλία, βρίσκονται σέ
οἱκονομική κρίση καί πολιτική
ασταθεια. (Η (Ελλας σέ πλήρες
αδιέξοδο, ένώ ή Κύπρος στό «κατώφλι» έζόδου τών μνημονίων. (Η
ίδια ή Γερμανία βρίσκεται σέ δυσχερή θέση ώς πρός τό τραπεζικό
της σύστημα, ένώ ή Σκανδιναβία
καί οἱ Βαλτικές ακολουθούν δικές
τους στρατηγικές.
Οἱ έζελίζεις θα εἶναι έκ τών
πραγματων ραγδαίες καί τό δημοψήφισμα τού >Ιουνίου στήν Βρεταννία θρυαλλίς για μια Εὐρώπη
πολλών ταχυτήτων πού ό Σώυμπλε καί ό σκληρός πυρήνας τού
γερμανικού βιομηχανοεπιχειρηματικού καπιταλισμού έχουν ήδη
περιγραψει.
Σήμερα
Μείωση «κόκκινων»
δανείων θέλει ή ΤτΕ
Πιεζει για ταχύτερες
ρυθμίσεις «κόκκινων»
Τῆς ἡμέρας
δανείων ἀπό Τίς ὲμΠ0ρι_ Με. να σας πώ τήν αλήθεια. είχα ασχοληθεί μέ τό «φαινόμενο» έναν χώρο πού βρίσκεται Μίνωα
κἑς Τράπεζες ή ΤρόΠεζο αἰσθανθηκα όπως έκείνες οἱ κυρίες πού Παντελίδη. Καί, όπως απεδείχθη μέ μεταβατικό σταδιο καί δέν έκφραζει,
Τῆς Ἑλλάδος- ΣΕ^. 2 μαθαίνουν ότι ό διπλανός τους συνε- τήν ανταπόκριση πού είχε ό θανατός ασφαλώς. αύτό πού αποκαλούμε
λήφθη για κατι πολύ κακό καί λένε του στήν κοινή γνώμη, δέν ήταν (Ελληνικό τραγούδι».
ΑὐσΤρι°κή ωμμ°χω στόΞ::μιΞτή|τού μικροφώνου: ἄΕπε- απλώς δημρφιλής. Μοιραῖα, λοιπόν. ΜΜΜ μὲ ΜΜΜ' διαπΜα
ώ κλειστές σως, ο θα Τ Μετα» παρακολουθησα -μέ ένδιαφέρον μεγ Ι Ι Ρ' ω ι έ Ἡ Μ- ότιέχουμεκαίένανέοείδοςτραγουχιήωἶες εγκήωΡισμἶνοι ἈναΦέΡΟμαι ων δνΤωΞ ΤΝΥ“ώ γ ι ο- Τ Ψ” Ξ: 5 Τ ἶΕΞ Μή διού, τό «τραγούδι τού διαδικτύου».
στα συνορα με τα Σκοπια. και ζωὴ) θωωο ως. ΤραγονΒισ-Γῆ Κα τ μοιραία, ανα ΝΥΝ) 085 κα ,ΕκθῇΞ' δηλαδή' κάποΜ μιά Βημι_
'Η Αύστρία συγκαλεί διασκεψη με στόχο τό κλείσιμο των συνόρων.
ΣΕΛ. 8
Νέα εκεχειρία
στήν Συ ρω
ΗΠΑ καί Ρωσία συμφώνησαν για εκεχειρία στήν
Συρία. Ἡ Τουρκία δεν θα
αναλαβει μόνη χερσαία
επιχείρηση.
ΣΕΛ. 5
Παντελή Παντελίδη, τού όποίου τήν
καλλιτεχνική δραστηριότητα δέν
γνώριζα μέχρι τήν τα» πού άκουσα
στό πρωινό δελτίο είδήσεων ότι «Σέ
τροχαίο δυστύχημα στήν λεωφόρο
Βουλιαγμένης έχασε τή ζωή του».
Δέν είμαι από τούς φανατικούς
τού διαδικτύου, αλλα δέν είμαι καί
ασχετος. Καί στό Υουίιιυε θα μπώ
για να ακούσω κατι πού μέ ένδιαφέρει
καί για τραγούδια πού μέ έχουν συγκινήσει θα ψάξω καί. μέ κόπο, είναι
αλήθεια, καποιες ταινίες πού μέ ένδιαφέρουν θα «κατεβασω».
Όμολογώ. όμως. ότι ούδόλως
συλλογισμούς.
Και' αρχήν, ακουσα καποιες από
τίς έπιτυχίες τού καλλιτέχνη. Να σας
πώτήν αλήθεια, τόείδοςτό όποῖο ξέφροζε δέν μέ συγκίνησε ποτέ. Μέτριες
συνθέσεις. απλοϊκή στιχουργική, πολύ
«στούντιο», πολλές κιθαρες. ιφουστα
καί «πλήκτρα», πού έχουν δημιουργήσει ένα νέο είδος τραγουδιού καί δέν
ξέρεις πού να τό καταταξεις.
Βεβαίως, όταν είδα τούς έκπροσώπους τού καλλιτεχνικού κόσμου
πού έσπευσαν (καί καλώς έπραξαν)
στήν κηδεία. αντελήφθην ότι πρόκειτο για τόν χώρο τών «μαγαζιών».
ουργία (δική του ή αλλου, τήν όποία
έκεῖνος ερμηνεύει) καί τό κοινό. δια
τών «Μέσων κοινωνικής δικτύωσης»,
τού δίνει «χτυπήματα», βασει τών
όποίων κρίνεται ή ότιτυχία του!
Τρόπος δημοκρατικός. απλός. καταλυτικός. Κι έτσι. μού λένε. έχει πλέον ΒημιαιρΥηθεῖ ένα «ἄλλα κόσμος».
πέρα από τίς απογραφής εταιρειες.
αλλα σχεδόν παρόμοιος. αφού καί έδώ
έχουν ήδη αναπτυχθεί μηχανισμοί καί
κινήματα. Τό πόσο ίσχυρός είναι
αύτός ό μηχανισμός τό διαπίστωσα
από τήν κοσμοσυρροή στήν κηδεία
τού ατυχου νέου.
«Φαινόμενα» καί μοιραῖες ουγκρίσεις...
Τί κρίμα, αλήθεια, να μήν έχουν
τήν ἴδια αντιμετώπιση από τούς
'Ελληνες πολίτες οἱ τρείς ήρωικοί πιλότοι πού χαθηκαν (έκτελώντας τό
καθήκον τους) στήν Κίναρο! Τί κρίμα, πού ό κόσμος δέν έδειξε τήν ἴδια
εύαισθησία για ένα αλλο δυστύχημα, πολύ πιό τραγικό καί μέ έθνιιές
προεκτασεις!
'Ετσι είναι, όμως, ή ζωή καί ή
κοινωνία. Περίεργοι είμαστε οἱ
ανθρωποι. Καί τώρα, μέ τήν δύναμη τών «δοεἰεΙ Πεδία» αγόμεθα
καί φερόμεθα εύκολότερα, ας μή γελιόμαστε. 'Η κοσμοσυρροή καί ή
λαική ανταπόκριση στό συγκεκριμένο συμβαν δείχνει καί τό γιατί ό
κ. Βερναρδακης έπιθυμεῖ τόν έλεγχο
τού διαδικτύου. Για σκέψου να ξεπεταχτεῖ καποιος «Παντελίδης» καί
στήν πολιτική! Τί θα απογίνουν οἱ
έπαγγελματίες;
ΜΟΔΑΜΟΣ
Ἡ αριστερα κλείνει
τήν μεταπολίτευση
Γραφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης* _
ΕΚΤΟΣ από τήν έκφραση «ωστε σοπττο|ε» πού
μπήκε στή ζωή μας τό 20ί 5. ύπαρχει μία ακόμη
έκφραση πού χρησιμοποιήθηκε έκτενῶς πέρυσι:
<<πρὡτη φορα αριστερα». Οί χρήσεις της είναι
κυρίως δύο: αφ' ένός για να ένθουσιαστεί τό κοινό από τήν -έπιτέλσυς- αναδειξη τής αριστερός
στήν ἐξουσία. αφ' ἑτέρου για να αποστασιοποιηθσύν σὶπραξεις έξουσισλαγνείας από τό περιβόητο <<ή θικό πλεονέκτημα τής αριστερας>>. διότι <<δέν είναι δυνατόν να είναι αριστερα αὐτό».
Καί όμως. είναι αριστερα σέ όλα καί όχι απλώς
δέν κανει τίποτα καινούργιο. αλλα αποτελεί τήν
πεμπτουσία τής μεταπολίτευσης.
Στήν ίεραρχηση προτεραιοτήτων (<<'Εστία›>
ί5.ί2.ί 5) είναι αριστερα να διανθίζεις τή δημόσια
σφαίρα πέραν των σἰκσνσμικών. μέ έναν πόλεμο
αξιών καί να παραδίδεις αὐτήν τήν ατζέντα στόν
σκληρό πυρήνα των στελεχών σου.
Στό μεταναστευτικό (<<'Εστία›> 301215) είναι
αριστερα να κλείνεις τα κέντρα ύποδοχής, να
ανακσινὡνεις θμηνη αδεια παραμονής σέ όλους.
να κη ρύττεις ότι δέν ύπαρχσυν θαλασσια σύνορα καί τελικα να έκπέμπεις σήμα πρός όλους ότι
θα περασσυν χωρίς προβλήματα στή χώρα. Είναι
αριστερα έπειδή θεωρεί τούς κατατρεγμένσυς
μεταναστες ως έν δυναμει ἰδεσλογικούς συμμαχσυς καί ότι τα κοινα των ανθρώπων ύπερβαί
νουν τα έθνη καί τίς συλλογικές ταυτότητες.
Στα δημοσιονομικα (<<'Εστία›> ΤΜ) είναι αριστερα να προσβλέπεις στήν αύξηση των φόρων
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠαμπΜε
ο Ξεχάστε τό μοσχάρίσιο καί τό βοδινό κρέας
αλλά καί τά γαλακτοκομικά! Ἀπό ἐδω καί μπρός
χοιρινό καί πουλερικά!
Αύτό μας λένε τέσσερεις
Σουηδοί ἐπιστήμονες, σέ
έκθεσή τους όπου ύποστηρίζουν ότι πρέπει νά
κόψουμε κατά 50% τήν
κάτάνάλωση κρέατος βα
οειδων ἐάν θέλουμε νά
έπιτύχουμε τούς στόχους τής ΕΕ γιά τήν κλιματική αλλαγή. Ἡ γεωργία καί ή ἀγροδιάτροφική βιομηχανία εύθύνονται γιά τό ένα τέταρτο
των ἐκπομπων των
αερίων πού προκαλούν
τό φαινόμενο τού θερμοκηπίου. Ἐντάξει, μήν
ανησυχούν. Στήν Ἑλλάδα τουλάχιστον τό Μνημόνιο τά έχει κόψει πρό
πολλού... Νά δούμε κάποιοι άλλοι τί θά κάνουν
πού τά λουκάνικά τά
τρωνε από τό πρωί
ο Οί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας θά
αύξηθούν κατά τήν πρό
σεχή πενταετία κατά Ι
δισεκατομμύριο! ”Ετσι ανά
τήν ύφήλιο θά ύπάρχουν
πλέον 5 6 δισ. συνδρομητές! Άλλωστε τήν προηγουμένη πενταετία οί
συνδρομητές αύξήθηκάν
κατά 1,4 δισ. Βέβαια τω
ρα ανοίγουν οί αγορές
στήν Κίνα καί τήν 7νδίά
πού τά έπόμενά πέντε
χρόνια θά κατέχουν τό
45% τής πάγκόσμιάς
αγορας. Ἡ βιομηχανία κι
νητων ἐπικοινωνιων συνεισφέρει 3,1 τρισ. δολλάρια στήν πάγκόσμιά
οίκονομίά καί απάσχολεί
32 έκάτ. ἐργάζομένους.
Ο Στήν Γερμανία ύπάρχει μία πρωτότυπη πλωτή γέφυρα ἐπάνω από
τόν”Ελβά στό Μάγδεμβούργο. ”Εχει μήκος 9] 8
μετρά ένώνει τό Βερολίνο
μέ τά λιμάνια τού Ρήνου
καί κατάσκευάσθηκε γιά
νά διακινούνται ταχύτερα προίόντα. ”Εχει καί
δύο όδούς γιά πεζούς,
από όπου μπορεί κανείς
νά απολαύσει τό θέαμα
των διερχομένων πλοίων
καί από τήν γέφυρα καί
από τόνἘλβά.
ο ”Ενάντι 35.000 δολλάρίων έπωλήθη μία... τούε
φα από τά μαλλιά τού
Τζων Λέννον! Τήν τούφά
μήκους Ι 0 έκστοοτῶν είχε
κόψει τό 1966 ό Γερμανός
κομμωτής Κλάους Μπάρουκ! Τήν δημοπρασία
έκανε ό Οίκος Ηετίταρε
Αιτοαοπ στό Ντάλας τού
Τέξας καί τήν τούφά ἀπέκτησε ό Βρετάννός συλλέκτης πω Φράίηζερ. Ἐπίσης ἐπωλήθη έναντι
30.000 δολλάρίων ένα
είσιτήριο πού δέν χρησιμοποιήθηκε γιά τήν
πρωτη συνάυλ ία των
Μπήτλς, στήν Ούάσιγκτων τό Ι 964.
Ο Ύπάρχουν κάποια
πράγματά πού ξεχνάμε
αλλά θά έιτρεπε νά θυμό
μάστε... Σάν σήμερα τό
532 ό Αύτοκράτωρ Τουσττνιάνός έθεσε τόν θεμελιο
λίθο τής Ἀγίάς Σοφίας
στήν Κωνσταντινούπολη,
πού εἶχε κάταστράφεί κάτά τήν Στάση τού Νίκα.
Ίατορικά ντοκουμέντα
«Ό φιλέλλην Βρεταννός
ποιητής Ρούπερτ Μπρούκ»
τού Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ. 4)