Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΕΥΡΠΒΔΡΟΜΕΤΡΟ
'σεσεπεπ@σιεπει.ει
^ Ι ΜΜΜ'
Δυσπισισι 8 Νους ισ
"'|"!'|
απεναπι σε κυβέρνηση
η Υ›_Ιἶ. : υ ··7·“ · ·
5 ιι ω :ιι ι
ι ιι ι ΐ <ιιιι
α έ" αι: Ξ" Ι'
'ία δημοσιονομικό·
σισ επίκαιρα ιων
διαπραγματεύσεων
Σελ. 5
ΜεισΜιΜ
Ο ΛΟΓΟΣ "
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΕ ΚΛΟ|Ο Χ|Λ|ΔΔΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ
. Ο Π ι'_ , 4 ' _ _ ο . σ .Ξ Ι ν _ 7
ς 9.' 9' “ _“`χ“Χ; ` ' .'·_ ':τ7- ι·'·|
Ι . ` .
“ Ἡ -`-·  9 Δ Β  'Ξ
· αχχ ι η ..
.  -. η ._ . Ώ. ο. _
'ι .,
Ι _ ι
_ · η '
ε' "  = ' Μ Ο Ο.
ΣΤΗ|Ν!Ε|Δ0ΜΕΝ" 
 -,:τογρΝΑρΑε -ΤΡΑΠΕ2πἐΣ“ Ο
Ποιος τον
πλπρώνει
Η καθυστερπσπ ως επιστροφής του κουαριέιου οφείλεεαι
σε μία διελκυσείνδα που υπάρχει ανάμεσα σιους εεαίρους.
Νους ευρωπαϊκούς θεσμούς
και το Διεθνές Νομισματικό Τα·
μείο εκτιμά ο Π. Σκουρλεπις.
Οπως τόνισε ο υπουργός, στις
διαφωνίες μεια€ό τους. αλλά
και στις διαφορετικές ενδοευρωπαῖκες προσεγγίσεις απένανπ στο ελλπνικό πρόδλπμα. Μέχρι και τις εκλογές του Σεπτεμδρίου, δυστυχώς, δεν είχαμε
διαφοροποιήσεις από ων άλλπ
πλευρά.
'Ολοι εμφανιεόνιουσαν με
"μία φωνή" θα έλεγε κανείς.
ενιαία απένανπ σπιν Ελλάδα.
Το καλό είναι ότι σήμερα υπάρχει. δεν θα έλεγα πανσπερμία
απόψεων, αλλά υπάρχουν σπμανιικες διαφοροποιήσεις. [...Ι
Υπάρχουν απόψεις, οι οποίες
είναι σκλπρές απενανιι σπιν Ελ·
λάδα, και υπάρχουν απόψεις οι
οποίες ανιιλαμθάνονιαι ότι π
Ευρώππ δεν μπορεί να υπάρξει
εάν δεν λυθεί το ελλπνικό :ιππμα, διότι πίσω από το ελλπνικό
εήπιμα είναι. θα έλεγα. το συνολικότερο ευρωπαϊκό που σχετίεειαι με τις κυρίαρχες οικονομικές σιραπινικές¦ με θέμαια
που έχουν να κάνουν πια με πιν
ανάπτυξπ, τήν όφεσπ. το κοινωνικό έλλειμμα ως Ευρώππς".
σπμείωσε.
Ο λογικός
.-| η 7
Μαραῳνι “ἔκ