Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Βοοιτοττος ιιοος τι"
ιιιο ιιοτοοιτ |ιιοιοιιιι...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
τι οιιοι το Ποιοι...
ιιοιοοιι ο Ηιιοοττ. Ποιοι
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ο
ΑΗΑΗΪ¦ ΚΗ
Δευτερο 22 Φεβρουσριου 20" 6 / Φωλλο Ί92 (380) / € ι730
ἑ .Έπαιξε στιν ιιτκ μονο
Η· `ἶ Φ
7/ Ο Π' ! ι
- η Ξ 'ζ ο
, τ ¦ τ
 οτο τοιτο σοιιοποτιτο...
 Η; Π
 οι «ιιοιιοιιοιοοποι»
_ του τιιοοοτοΒο ποιοι ¦
γιο τις ιιοΖοιιοιιος 
τιιιωοιοο απο ιιιτοιιιοο 7
|(Α| ΠΣ ΠΑΡΤΕ
Η «ΩΡΑ» ΕΧΕ' ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τι Παίζεται με ΠρωταθλΠμα και κ0Πελλο  
Ποτ) θα αΠουσιαοουν οι ΜΠαρμΠοοα και Βαργκα5 Ι Ι '
Ποιοι Περιμένουν τΠν ευκαιρία του5,  
στα δύσκολα ματ8 Που ὲΠονται
"Μ-”Π"
...ΠΑΕ| Η ΑΕΚ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟ, ΜΕΤΑ
ο ΤὅΜ^Σ ΠΕκχ^ΡΤ ^Ρχ|ΣΕ ΝΑ ΤΟ ΧθΕΣ|ΝΟ 2-2 ΣΤ Η ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
.ο · ΜΜΕ ΑΠΟΒΟΛΗ Με ΔιεγτΕΡιι κιτι>ιΝιι Στοκ
“Μοτο ΤΗΝ Υ"0ΣχΕΣ"οΡ9ἔ ΕΔΩΣΕ ΜΠιΞι>τκ ο κοΜιΝιιΣ