Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  , η 7 ΜΑ
9 Η ΒΑ8κΕπεΑὲῦΕ
 ΑΕΑ...χπΡΑΕ·ΑΜΑ
 ζὲ Γ ΜΑΝΗ ΜΜΕ (ΑΜΑ) ΠΑΝ Α8ΗκΑ ο ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ϊ ΑιΕΑπΕΤΜΑρκ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΜΜΜ Με ΕΞΜΡΑΜΑπκΗ
@εεΜῳΑΝ!ΞΗ κΑ|«γπΕέΡ“χ“πκο»
Το" το ΜΑΜ ΜΙ. ΜΑΜ ¦
_ ΤΙΑ ΑΑ ΜΑΣ«ΪΡΕΑΑῇΕιἔοΑ
ῳΧ!Ψῳ#ω χ Μ Ε..
_;ΜΑΠκ9 ΝΑΝΤ;
Ι γ 5 .. 7 7 ' · '
  “=ιεΓΠΗ:Η“.χΕΜ:ΠΜεΜΕΡε·Α. Α
4 ΑΑΝΕΜΕ|...εΜκΜΑ!Α; >` '
“ γ  Β ψ › “ Ι - `  ,κ  ζ 2 .
-;_·- δ· . » 7 Φ · ι ›4` ὁ ·. Δ.  |
·| <· · -~- . Ι Α .- Α  .τ ΦΜΑ “ “η ._ Δ  ¦·` Α
Η Ν"Μ Μ ΜΜΜ" ΠΑ Τ"" ΜΗ" ΕΝ"ΡΜΤ|| Π"Ρ|Ξ|| Μ ΜΚΟ"ΗΕ|ΑΕΜΜ°"0ΥΛ"
Π"" ΠΜ Μ' Η ΠΧ" ΠΑ ΤΟΥΣ Μ"|ΎΡ'ΕΜΠ ΠΟ ΜΜΕ Η! ΣΕΒ"
_--  '8: 
«ΕΧΟΥΜΕ Η" ΜΗΝΗΜΑ" "Η" ΜΡ|||» .   
«ΡΕ'|Ε "Α Π"Μ ΑΥΤΕΣ Ο' "ΜΕ'"ΚΕΣ ΠΑ "Α ΜΠΑΜΠΟΥ" ΝΕΠ" ΤΕΑΜ ΚΔ' ΤΜ ΤΡΕΙΣ ΜΑΜ
Ρ.:ν _
“να ·
“Αἰσκ
Α;;; Α
ΕΙκΑΗΜΑ ΑΑ· Η
ΔΩΡΟ (2-2)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα