Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΕΜ«'|» |
- _ ω ι , #
ι ι ΜΔςΩ με τι ιν ΜΜΜ
Μη· ΜΜπΜΜΜΜΜ.; .ἄ“:“π _______· '
45€ ς __ .. <'  ι
ι ?7 11 ι ρ Γ : Δ Χ Ν ,30|ιΛργεντινοί
 Χ _| Ο , εκαναν τη
διαφορά!
ΔΡ, ΦΥΛ. 828 ι! ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
_ ΒἔκἩἔἐςλ:Ἑωω θ;Βό"Μ¦=Φ0ῦ εκἙόςν ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΝΤΕΡ
.« , Μι· ΜΜΜ ἡ
Η ι ΜΒΜ. ο 0λυμιιιακός και οι·Νὶομίν=κες.· Σ:Λ“ «Αγωνας ταχυτητιις»
 _ ω! στο εσΜ 4-0 επι του Πουλιδο και ΚαμιιιΩω. ι (Μο ΣΦω ΜΜΜ Ἡ"
δω ιι·ιιι·ιεωωι. Μέ ιιιιδΙηλω ειοιιιιιιιιης
ω“ ιιΜιι:ΔΜεΜω 7 ἐς εως μεθαυριο!
Ί Δ ¦ .
ι Λ κι Ο Ν ξ Ποια ονοιι(ιτ(ι ξεχωριΖουν
 Ώ - ζ στις επιλογές.
Σημερα στις 17:00 (Ν52)
ο Ολυμπιακός δοκιιι(ιζεΠιι
χωρις ΛοΙζὲσι(ι στην
, το ΑΜ ω "Μ Διιτιλι(ιδ(ι ιώνϊρτι
ΜΜΜ" σϊον |(ορ0ιβο.
Ο μ" ω ! Πιιιιιιιιετρου: Η!"
“Δεν ιιικιρΧει
Μικιρτσελον(ι. παρει
μονο ο |(οροιβος“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα