Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Χωρίς καμία αντίσταση παραδίδεται η ΕλλάδαRecognized text:
ωσΜφΜ-ν
ΜΜψ·Μ
ο." |
"'“ἶΐἙ ' ε (1 τΠ()1(1 
Μο|ΡΜοΣ Μ ΜΥΛΟΣ ο π|"ρ^Σ' Ξ Α; ο ΜΜΜ θειοΜκεῆυ =κοιμ·Ζουν»
   .Ι ων κα ο εΦηῇω5 στον (ΜΜΜ)
· · ω·
ΜΒΜ ΕΝΑΝΤ'ΟΝ κΥΡΙΔκοΥ
Με ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ψγΧΑΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ “ΒΑΡοΝογΣ“Τ0Υ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
· ·  88 “ῇ'ῇ
Ϊ' Ο α
κ· _` , · , ' Δ
 ἐ:.“ἔῳ% 3 Δεν
' ·° .Β ν ο .
%- .· 4
.#_·Ν' 5 “ 6 ·.- 7 · 7
'ΜΜΜ ειΙ6ςνΜΙνέσ
ΜΜΜ... της 6|ιιπΜΠς
· Ανοίγουν σοκεῆο με θσῆσσσοὁσνε|σ
κσι μενσῆοεΠιχειοημσοε5
· Σω φω5 ἔ νοσσ σου εμηῆὲκουν ω Μορέβσ
Η τον Ποσοσισσρου κσι ιον Χριστρσκο.
' ΕΔ ικσ ιου Ζεσου5 ΜητσοτσκΠ
ΜΜΜωω -Β ΩΜΜ0ΜῖΜ ΜΜ.Μω·Μ σε ¦ΕΠίκωρο,, κο' αΗο]Ί)Οοη
μ·-·Μω“@ ψ ”ΜΜῳω“ σ·ΜΜ·ω'-~ω'Μ _
·ψΜω·Μ·ςῳ αμΜοῶ-ΜΕωω. ὡ-ΜΜ*°
Μαηω“ψωΜ Βωω$ΜηΜω.Μω Μ·Μ·Μ! ΠΜ
, Ι ΗΠΜΣΝΜΝΟΜΜΜω.ΞΜΗΓΜΜΤΝΜ ' ,.ζ . η ,. 
χ|ῇ'ΠδεΞ κοσμου Το μνημόνιο γκρέμ·σσν το κρσισε Δικσ·συ . · ἔ:Ξἔον;Μ
  Μ#ῳΜμ“ω Ι σι5εῆῆΜΜΞ
“οσων στο ιν6σῆμσ :Μ:ὅἩ$ 5;;%Ἡ=:: :Μ::σ;Μ · ΜΜΜ
ΜΜΜ" 8ἔω:ΐΜ=ἔ Ἡ$.ΐ°"ω% ΨΜἩ ΜΤ^Μ““
Α ' “ Ι ΤσνἑσσΜσΜωΜΠΜ·ΜΜΜΜΜΧΜ 
' Ο μεν:στσνσ8 Ρίτσσρντ Μπράνσον "ΜΜΜ ° °
φέρ να Μο κοντό το τσξί6Ι στο ΔΙσστσμσ! 
ΛΤΜΥΜΜ
ξ ΜΜΜ
Ξ; · ν γ Τωρσ σπσνε
-. σῆωσ8ακΜ·νεε
_“ - νρσννωτω8
π· οι , · :Μ
Μ .πω
ΣΗΜΕΡΑΟ| ΜΙΣΟ'
ΑΥΡΙΟΟ|ΜΛΟ| ΜΙΣΟ'
ΜΜΜ ΔΥΣΚΟΛΗ Ν. ΜΜΜ
Μὐ_ ”*_ “Ψ
_ 4 " ° '4- _ ^ .Υ·β·ΜωΜ.
Μ ΜρΜ η ΜΤπ ΜΜνΨ·ΜΜΜΜΜ
ωΜ η ω-ωωωω ω Μ -ωωμωωπω
8ὴΤ··ὡ ρω ·&·ωΜ- μΨΟ ψωΜΜ. Μωω5
Μ.Μ·αῳ 'ΝωΒΨμἙΩΨΜωΨΜΜΕ·ωΜὡω
Μ-Μ β _ ή ν _'_ η
Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞεΠογΜΝεΤΑ αΦ|ΛΞΓΑ· Ι
Το κορ@κ·σ σρπ62ουν · Με··· 600%
1 . η «κόκκινα» δονε·σ 50 δισ. ευρω (ΠΟ ΜΜΜ!!
'  τησ··ο··ωἙ·ωαα ·····Μ.ωω!·πβ ΜπΜ"ΩΜΜ 
Ρεπουμπῇικσνων ΜΜΜ:: 8;Μ%Β:: Μω@.:= 
:ω. νΜωῶαάΜωῳ ωΜΤι '. ' ν; ·- ___ Μ-ω|¦
““- , ο_ “εκ ;;'ζΓ:::;:°ἔ;:;ϊ;;1
ζἶ“·'"ῳ'Μ”ἔ !_ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ|κΗ
Ά .Θέὅωωμ
Η· Ι .
1- Υ· - . ΧΤ “Ϊ ¦7·¦·· ¦ -*/'
|ῆ.$ω.ν. (Σ.ύ · [|.|·Ξ =ἔ@| ¦|ψ6ΐ Η φωσ) ¦7Π7 4.1 ΠμΡ.../“7._/=>
- __ _. ·- ι- · Δ “Δ ” 
-κ- · ιιι..ι· Μ···Μ·· ἑ-ῖ°ΜΜ ή'
 :ΨΨ*Μἐ“Μ%. _