Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-02-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός. Ἀραιές νεφώσεις θα ανάπτυχθούν
από τό απόγευμα στα δυτικά. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι. Ἡ
θερμοκρασία έως 21 β. Κ.
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 ί
'Η εύρεσις τῶν ίερῶν λειψάνων τῶν αγίων μαρτύρων
τῶν έν τοῖς Εύγενίου.
Πανσέληνος
Ανατολή ἡλίου 7.07ί-Δύσις 8.11'
Αριθμ. φύλ. 40884 ί Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εειίειιεννε@οιεπει.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1122ον
ῦΕπί ένα χρόνο
κατεδαφίζουν
*Υπαρχει ένα μεγαλο έρώτημα τό ὁποῖο πρέπει
να θέσει σέ όλους τούς τόνους ή Ἀντιπολίτευσις: Τί
έχει πετύχει ή Κυβέρνησις Σύριζα τόν ένα χρόνο
πού βρίσκεται στήν έξουσία;"Εχει πετύχει κατι στήν
οίκονομία καί τήν αναπτυξη;"Εχει πετύχει κατι στήν
καταπολέμηση τής ανεργίας;"Εχει πετύχει κατι στόν
κοινωνικό τομέα, για' τόν ὁποῖο ύποτίθεται ότι κόπτονται τα στελέχη της;
Ἡ απαντησις είναι καταλυτική. "Η Κυβέρνησις
Τσίπρα, έπί έναν ὁλόκληρο χρόνο δέν έχει πετύχει
τίποτε σέ κανέναν τομέα. Τό έργο της είναι παντού
αρνητικό, ὐπό ὁποιοδήποτε πρίσμα καί αν κριθεί.
Είτε μέ αναφορα στό περιβόητο πρόγραμμα τής
Θεσσαλονίκης, εἴτε ὑπό ὁποιοδήποτε ποσοτικό ή
ποιοτικό κριτήριο. Μέσα στόν τελευταίο χρόνο, ή
Κυβέρνησις δέν έχει αφήσει τίποτε όρθιο. Στήν
πραγματικότητα κατεδαφίζει τα παντα.
Ό κ. Τσίπρας κατηγορούσε τήν Κυβέρνηση Σαμαρα ότι γύριζε ανω πρός τα πίσω. Μαλιστα
είχε τό θράσος να τό διατυπώνει ώς έξής: «ΗΜ
τού κ. Σαμαρα κινείται μέ ταχύτητα πρός τα πίσω, σέ
μία Εὐρώπη πού κανει, έστω καί δειλα, βήματαπρός τα
έμπρός». Σήμερα λοιπόν, οί "Ελληνες συνειδητοποιούν ότι ίσχύει τό ακριβώς αντίθετο. Ἐπί Κυβερνήσεως Σαμαραή 'Ελλάδα έκινείτο πρός τα έμπρός, έστω
μέ Με, αλλασταθερά βήματα °Ενώ τώρα, έπί Κυβερνήσεως Τσίπρα, κινείται ραγδαίας πρός τα πίσω.
Σέ αντίθεση πρός όσα διεκήρυττε ώς αρχηγός ή
τής Ἀντιπολιτεύσεως ὁ πρόεδρος τού Σύριζα, ή Κυβέρνησις Σαμαρα είχε θέσει τα θεμέλια για να ασέλθει ή οίκονομία σέ τροχια αναπτύξεως. Ἀσφαλώς
είχαν διαπραχθεί καί τότε λάθη."Ομως αν έκτιμηθεί
αντικειμενικά τό έργο πού έπετέλεσε ή Κυβέρνησις
έκείνη μέσα σέ 2,5 χρόνια, ήταν χωρίς αμφιβολία θε- ς
τικό. Πολλώ μαλλον αν συγκριθεί τό τί παρέλαβε ὁ
κ. Σαμαράς όταν ανήλθε στήν ἐξουσία -τήν χώρα
στα πρόθυρα τού Οιωἰί- μέ αὐτό πού παρέδωσε.
Μέσα στα 2,5 αὐτά χρόνια μηδενίοθηκε τό πρω- <
ταγενές έλλειμμα. Είναι αλήθεια ότι αὐτό έγινε μέ βίαιο τρόπο, αλλα έγινε. Ἀπό τα 33,5 δισ. τού 2009, τό
έλλειμμα έφθασε στό μηδέν. Καί αὐτό ήταν ή βασις
για να δημιουργηθούν προοπτικές αναπτύξεως. Άν
δέν εἶχε πέσει πρόωρα ή Κυβέρνησις Σαμαρα, σήμερα ή οίκονομία θα είχε πλέον είσέλθει σέ πορεία
ανασύξεως. Αὐτή είχε ήδη αρχίσει να καταγράφεται
δειλα-δειλα τό δεύτερο έξαμηνο τού 2014, όμως είναι
βέβαιο ότι μέσα στό 2015 θα είχε έπιταχυνθεί.
Ἀντ' αὐτοῦ είχαμε τήν πτώση τής Κυβερνήσεως,
μέ μοχλό τήν προεδρική έκλσγή. 'Ο αρχηγός τού Σύριζα δέν ήθελε να συνεχισθεί ή ανορθωτική πορεία
τήν ὁποία είχε δρομολογήσει μέ κόπους καί θυσίες
τού ἑλληνικού λαού ή Κυβέρνησις Σαμαρα, διότι θεωρούσε ότι αὐτή θα διεκύβευε τήν δική του άνοδο
στήν ἐξουσία. Καί απεφάσισε να ρίξει τήν Κυβέρνηση στό μέσον της θητείας της. αδιαφορώντας για τήν
ζημια πού θα προκαλούσε στόν τόπο. .
Αὐτή είναι ή αλήθεια τήν ὁποία όφείλει να
αναδείξει ή Ἀντιπολίτευσις. 'Ο Σύριζα, αφού έρριξε τήν Κυβέρνηση Σαμαρα τήν στιγμή πού είχε
αρχίσει να αποδίδει έργο, έπί ένα χρόνο τώρα κατεδαφίζει ό,τι παρέλαβε.
Ἡ πνευματική Ι
κληρονομία τού ”Εκο
Ἡ πολύπλευρη προσφορά' τού ῦΙταλού λογοτέχνη καί διανοητή
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τελετή θα κηδευθεί αύριο στό Καστρο Καστέλλο Σφορτσέσκο τού Μιλάνου
ὁ Οὐμπέρτο"Εκο, ὁ διάσημος ῦΙταλός διανοητής, έπιστή μων καί λογοτέχνης. Παρά τό γεγονός ότι
γεννήθηκε σέ οίκογένεια μικροαστική καί 'πιστή στόν Καθολικισμό καί έκπαιδεύθηκε σέ σχολείο
μοναστικού τάγματος, ὁ "Εκο
έπαυσε να πιστεύει από τα φοιτητικά χρόνια του.
Έλεγε ότι ή διδακτορική του
έρευνα στό έργο τού Θωμά τού
Ἀκινάτη, φιλοσόφου, θεολόγου
καί αγίου τής Καθολικής Ἐκκλησίας, τόν «έθεράπευσε απότομα
από τήν πίστη του». Κανείς δέν
είναι δυνατόν να αποτιμήσει αὐτήν
τήν σταση, καθώς είναι κατι τό
έξαιρετικά προσωπικό. Παντως,
είναι εἱρωνικό ότι, όπως Φαίνεται,
τό όνομα του προκύπτει από τό
ακρωνύμιο τών λατινικών λέξεων:
οκ οεεΙίε οό18τιιε (δώρο από τούς
οὐρανούς) καθώς ὁ πάππος του
ήταν έκθετο παιδί...
"Ομως στήν θέση τής πίστεως ὁ
“Εκο έστησε τήν βαθεια αγαπη
του για τόν λόγο καί τα κείμενα.
Καθώς καί τήν αγαπη του για τόν
ανθρωπο. Αὐτό διαπερνά τό σύνολο τού έ ργου του από τα βαθυστόχαστα δοκίμια του για τήν Σημειολογία καί τήν Αἰσθητική, τήν μελέτη τής χρήσεως τών μέσων μαζικής ἑνημερώσεως ώς πολιτιστικού φορέως, μέχρι τα λογοτεχνικά του έργα. Οἱ περισσότεροι τόν
γνωρίζουν από τα μυθιστορήματα
του: «Τό όνομα τού Ρόδου», «Τό
έκκρεμές τού Φουκώ», κ.α."Ομως
προσέφερε πολλα περισσότερα
στόν λόγο καί στα γραμματα. Τα
έπιστημονικά του έργα είναι περί
τα 41 βιβλία καί ακόμη περισσότερα από έκατό αρθρα σέ ἐπιστημονικά περιοδικα καί έπετη ρίδες.
Ἡ βασική προσφορά του είναι
ή έπισήμανσις ότι ὁ λόγος στήν
λογοτεχνία είναι «μονοσήμαντος», δηλαδή όδηγεί πρός μία μόνον κατεύθυνση κατανοήσεως,
αὐτήν τής μυθοπλαστικής φαντασίας τού καλλιτέχνη.
Ἀντιθέτως, κείμενα τών έπιστη μών καί κυρίως τών θεωρητικών
ἐπιστημῶν τίς ὁποίες εἶχε σπουδάσει, δηλαδή Φιλολογίας, θεολογίας
καί τών συναφών έπιστη μών (όχι
όμως τής Νομική ς)-προσφέρονται
για πολλαπλότητα ἑρμηνειών καί
κατανοήσεως. "Η «Θεωρία τής Γενικής Σημειωτικής» (1975) οὐσιαστικώς έθεμελίωσε τήν σύγχρονη
έπιστήμη τής έρμηνευτικής Σημειωτικής, πού έπιτρέπει,τήν πρόσβαση στήν κατανοήση τών πολλαπλών έρμηνειών τών κειμένων.
ΕΟ "Εκο κατώρθωσε να δώσει
νέα πνοή σέ μία ἐπιστήμη πού
ύπαρχει από τήν ἐποχή τού Πλάτωνος καί τού Ἀριστοτέλους («ὁνοματων έπίσκεψις»).
(Περισσότερα σελ. 5)
Κοροίδία διαρκείας
μέ τόν ΕΝΦΙΑ
Μείώσις τών αντικειμενικών μέ αύξηση τών συντελεστών
ΑΜΕΙΩΤΗ συνεχίζεται ή κοροϊδία πού ύφίστανται οί πολίτες από
τούς κυβερνώντες σχετικα μέ τήν
φορολόγηση τής ακίνητης περιουσίας τους. °Ο έμπαιγμός ξεκίνησε πρό πενταετίας μέ τό «έκτακτο
καί προσωρινό» Εἱδικό Τέλος
°Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
°Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), συνεχίσθηκε μέ τήν ένσωμάτωσή του
στόν ¦Ενιαίο Φόρο ῦΙδιοκτησίας
Ἀκινήτων, αλλα καί φυσικα μέ τίς
ανεκπλήρωτες ύποσχέσεις για
τήν φορολόγηση τών ακινήτων
έπί τής πραγματικής καί όχι τής
εἰκονικής τους αξίας.
Τό Συμβούλιο τής 'Επικρατεί- .
ας, μέ τήν απόφαση 4446/2015 τής
°Ολομελείας, απεφανθη ότι ή Κυ
βέρνησις όφειλε να εἶχε αναπροσαρμόσει τίς αντικειμενικές
αξίες τών ακινήτων τής χώρας.
Χθές, ὁ Ἀναπληρωτής ύπουργός
Οἰκονομικών Τρύφων Ἀλεξιαδης
έπανέλαβε έκ νέου τήν ὐπόσχεση
ότι ή προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί, χωρίς ώστόσο να δώσει
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Παράλληλα δέ τόνισε ότι «τό
2,65 (σ.σ. δισ. εύρώ) παραμένει
ώς στόχος καί δέν ὐπάρχει περίπτωση να μειωθεί».
Συνεπώς, μετα τήν μείωση τών
αντικειμενικών αξιών θα ακολουθήσει ή αὐξησις τών φορολογικών συντελεστών, ώστε τό κράτος να συνεχίζει να είσπραττει τό
ποσό τών 2,65 δισ. έτησίως από
τήν φορολόγηση τών ακινήτων!
Ἐλλοχεύει δέ ὁ κίνδυνος οἱ ὐπεροφολογημένες μεσαίες καί μεγάλες ίδιοκτησίες να ἑπιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο, προκειμένου ή κυβέρνησις να παρουσια
σει «κοινωνικό πρόσωπο», έλα- ἶ
φρύνοντας τόν φόρο στίς μικρές
ἰδιοκτησίες.
«Μετα τίς φορολογικές δηλώσεις θα έχουμε περιουσιολόγιο,
θα έχουμε μετα ΕΝΦΙΑ, δυστυχώς θα έχουμε όλα αὐτά τα
πραγματα πού έχουμε καθε χρονια», εἶπε ὁ κ. Ἀλεξιαδης, σαν να
είναι καποιος τρίτος παρατηρητής, άμοιρος εὐθυνών, πού συμπονεί τούς βαρια -καί αδικα- φορολογουμένους πολίτες.
Τό ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
Αίσιοδοξία Κατρούγκαλου γιά συμφωνία με
τούς θεσμούς καί πληροφορίες για αλλαγές
στό νομοσχέδιο. Σελ. 2
Κύμα μεταναστών
από τήνΛιβύη
Προβληματισμό δημιουργούν οί πληροφορίες ότι ή 'Ελλάς κινδυνεύει να εύρεθεῖ στό
έπίκεντρο κύματος μεταναστῶν από τήν λι
βύη. Σελ. ε
'Η μαχη
για τό Νέα
Στίς 28 'ίουνίου θα πραγματοποιηθεῖ τό δη μοψήφισμα-πρό κλησις για τόν
Κάμερον όσον αφορα
στήν παραμονή τής χώρας στήν ΕΕ. Σελ. 5
Η Τί1108ί01113
Νά πούμε καί κάτι έλαφρύτερο
επειδή πολύ έχει βαρύνει τελευταία ή
ατμόσφαιρα Ξέρουμε βέβαια ότι μας
ξεπέρασαν οί '|ρλανδοί καί οί Πορτογάλοι πού βγή<αν από τα Μνημόνια.
Μας ξεπερνούν όπου να είναι καί οί
αδελφοί Κύπριοι. Οί Βρυξέλλες μας
έχουν κατατάξει οὐραγούς στήν πολιτική τού μεταναστευτικοὐ. Μιά
πρωτιά είχαμε κι έμείς σάν χώρα καί
τώρα φαίνεται ότι τήν χάνουμε! Ἀνα
φέρομαι στήν πρωτιά τής μόδας.
Είχαμε επιτύχει να προβάλλουμε τούς
ένδυματσλογικούς νεωτερισμούς μας
μέ μανεών τόν ίδιο τόν πρωθυπουργό
. καί τοὐςὐπσυργούς μας. Βέβαιαπρω
ταγωνισιής στα Μιλώ τών Βρυξελλών ὐπήρξε ό μοναδικός κ. ΒαρουΜενέένανίκαωὲτόἀλησνΜτο
κόκκινο σιρίτι πού έκανε θραύση σέ
κάθε έμφάνισή του στίς συνόδους καί
στήν Κομμισσιόν. Συνεχίζει βέβαια
τήν προσπάθεια ό κ. Τσακαλώτος,
αλλά άλλη χαρη έχει τό όρίτζιναλ!
Τῆς ἡμέρας
Χάσαμε τήν πρωτιά
'Ενώ όμως καμαρώναμε πού ό ΣΥΡ|ΖΑ είχε επιτύχει τουλάχιστον σέ
έναν τομέα, ίδού τώρα πού μας έκτότι·ισαν ο! 'Ισπανοί «Ποδέμος»! 'Εμείς
τούς αντιμετωπίζω σάν φίλους, σάν
γνήσιους αριστερούς μέ τούς αποίους
ω αλλάζαμε τό πρόσωπο τής Εὐρωτης. Τούς Μασάει ΜΜΜσαμε τίς όμιλίες τους, τούς καλέσαμε
στή χώρα μας καί τούς κάναμε τό
τραπέζι. Δέν ὐπσπτευθήκαμε ότι
αὐτοί κοίταζαν να ξεσηκώσουν τά
μοντέλα μας, νά τα προχωρήσουν καί
νά τα πάρω· τήν πρώτη θέση στήν
...Βεεεε θυμίσω!
Τήν πρώτη έπίσημη έπίδειξη
προχωρημένης ίππωικῆς τολμηρῆς
έκεθση παρουσίασε ό ίδιος ό άρχηγός τών Ποδέμος, Πάμπλο '1γκλέζιας
Τουριόν, πρίν δύο τρείς έβδομάδες.
Συνέβη κατά τήν συνάντηση πού
είχε ό '|σπανός πολιτικός στό βασιλικό παλάτι Θαρθουέλα μέ τόν βα
σιλέα τής"σιτανίας Φίλιππο ΣΤ. Κατά τήν συνάντηση εκείνη ό βασιλεύς
έδωσε τήν εντολή για σχηματισμό
κυβερνήσεως στόν Τουριόν, έπειδή
οί Ποδέμος είναι τό δεύτερο κόμμα
πού προέκυψε από τίς πρόσφατες
έκλαγές καί έφόσον ό αρχηγός τού
πρώτου κόμματος είχε ἐπιστρέψει
'τήν έντολή δηλώνοντας αδυναμία
νά σχηματίσει Μέσων.
Πολιτικό ενδιαφέρον δέν παρουσιάζει τό γεγονός. Αντιθέτως μεγάλη
αντύπωση έχει προκαλέσει ή ένδυματολογική πρεμιέρα τών Ποδέμος! 'Ο
σύντροφος Τουριόν πήγε στό βασιλικό παλάτι χωρίς σακάκι καί μέ σηκωμένα τα μανίκια μέχρι τόν αγκώνα! Δηλαδή μέ τήν έμφάνισή του
αὐτή ...ρούμπωσε τόν πρωθυπουργό μας πού απο; έχει δειλά καταργήσει τήν γραβάτα καί για να μετριάσει τήν κακή αντύπωση καθιέρωσε τήν ποσέτ για τίς έπίσημες έμφα
νίσεις, γάμους καί κηδεῖες! ,Εμπρός
στήν ένδυματολογική αναίδεια τού
αρχηγού τών Ποδέμος, ακόμη καί τά
σακίδια στήν πλάτη τού κ. Βαρουφακη κατατάσσονται στήν «πασέ»
συντηρητική μόδα πού μυρίζει κάμφορα καί ναφθαλίνη!
'Ελπίζω να ύπαρξει αμεση αντίδραση από τήν δική μας πλωρά.
Αὐτή τήν πρώτη θέση πού επάξια
είχαμε κι έμείς στήν Εὐρώπη δέν πρέπει να τήν χάσουμε! Είναι ανάγκη να
τολμήσουμε κάτι περισσότερο έντυπωσιακό, π.χ. μια έμφάνιση μέ βερσας καί σαγιονάρες τού κ. Τσακαλώτου στήν προσεχή σύνοδο τών
Βρυξελλών. Διότι αν πηγαίνεις ξεμανίκωτος να Μακ στό παλάτι
ένα βασιλιά, γιατί να μή πηγαίνεις
α πούμε καί στή Βουλή μέ πυτζάμες
καί παντούφλες ώστε να νοιώθεις πιό
ανετα; Καί μή χειρότερα...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Γερασμένο αφήγημα
τής Ἀριστερας
...- Γράφει ὁ Χάρης Παυλίδης ή
Η ΑΝΟΔΟΣ της ριζοσπαστικής Αριστεράς στήν
ἐξουσία συνοδεύθηκε μέ τό αφήγημα τού
«νέου» σέ αντιδιαστολή μέ τό «παλιό». Από
τή μια πλευρά ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς έκφραση τού «νέου» ὑπό τήν ἡγεσία τού ὴλικιακά νέου Αλέξη
Τσίπρα, από τήν αλλη τα «παλιά» κόμματα ὡς
ύπεύθυνα τῆς οἱκονομικῆς κρίσης. Σ' αὐτή τή
βάση τό <<νέο» παρουσιαζεται έπικοινωνιακά
ὡς κεκτημένο τής Αριστεράς καί σέ πλήρη
έναρμόνιση μέ τήν «προοδευτικότητα» καί
τήν «ανανέωση».
,Επί αὐτῆς τής βάσεως ὁ ΣΥΡίΖΑ απευθύνεται ταυτοχρόνως σέ δύο διαφορετικής πολιτικῆς
κουλτούρας ακροατήρια. Σέ έκεῖνο πού έχει
αναφορές στήν ανανεωτική εύρωπαϊκή Αριστερά τού Κύρκου καί τού 'Ηλιού καί στό αλλο πού
έχει αναφορές στό έθνολαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα πού 'ίδρυσε τό '74 ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.
'Η πορεία πού ακολούθησε ό ΣΥΡ1ΖΑ στήν
αντιπολίτευση καί συνεχίζει να ακολουθεί
στήν κυβέρνηση, δείχνει ότι όλοένα καί περισσότερο ή ριζοσπαστική Αριστερά αποκτα
χαρακτηριστικα ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας διακριτές αποστάσεις από τήν ΕΑΡ καί τόν ΣΥΝΑΣΠ!ΣΜΟ. Είναι ένα... ΠΑΣΟΚ -μέ όλες έκεῖνες
τίς καλτ φιγούρες τής δεκαετίας τού '70- πού
στό πρόσωπο τού Αλέξη Τσίπρα έπιχειρεί να
βρεί τό ύποκατάστατο τού Ανδρέα.
Τό έγχείρημα θεωρητικα απέδωσε για όσο
διάστημα ὁ ΣΥΡ|ΖΑ ήταν στήν αντιπολίτευση,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ο "Ενας Βρεταννός πού
αρέσκεται ύπερβολικά
Μ στό κρέας απεφάσισε νά
' αλλάξει τό όνομά του καί
ΠΕρ|ΕρΕ^ τό ἔκανε. .. «Διπλό
Τσήζμπεργκερ μέ Μπέικον»! Ό ίδιος είπε ότι
είναι τό πρώτο πού τού
ήλθε στό μυαλό. Φαίνεται! Πάντως ή σύντροφός
του αρνήθηκε νά τήν φωνάζουν «Διπλό Τσήζμπεργκερ». Ωραία, τώρα
ο «Θάλασσα» τά έκανε ό
Ματτέο Ρέντσι! Εύρισκόμενος στήν Αργεντινή,
γιά τήν πρώτη μετά από
20 χρόνια ἐπίσκεφη 7ταλού πρωθυπουργού, θέ
λησε νά δείξει τά αίσθήματα φιλίας του καί άπεφάσισε νά διαβάσει στά
ίσπανικά ένα ποίημα τού
Χόρχε Λουίς Μπόρχες
ανάφερόμενο στήν· φιλία.
Μόνο πού τό ποίημα δέν
ήταν τού Μπόρχες! Είναι
σίγουρο ότι οί συνεργάτες τού Ρέντσι πού έψαξαν τίς οίδε πού γιά νά
βρούν τό ποίημα θά τά
ακούσουν ά λά ίταλικά. ..
ο Σέ ένα χωριό στήν
7νδ ία οί αρχές απαγόρευσαν στίς άνύπανδρες γυναίκες νά χρησιμοποιούν
κινητό τηλέφωνο ἐπειδή
όπως είπαν αὐτή ή τεχνολογία είναι... «ἐπιβλαβής» γιά τήν κοινωνία, διότι αποσπά τήν
προσοχή τους από τίς
σπουδές τους καί τίς ύποχρεώσεις τους στό! νοικοκυριά Οί αρχές τού χωριού στήν ἐπαρχία Γ κουτζαράτ όρισαν καί πρόστιμο 2.100 ρουπίων.
ί Πάντως οί νεαρές γυναίκες
έχουν δικαίωμα νά χρησιμοποιούν τό τηλέφωνο
τών γονέων τους ή τών
συγγενών τους. Άρα τίς
αρχές δέν τίς φοβίζει ή
ἐξέλιξις, αλλά ή... πιθα
κάποιοι μιμητές θά αρχίσουν νά όνομάζουν ἑαυτούς «Τούρτα σοκολάτα
μέ σαντιγύ» ή «Κρέας μέ
πατάτες». Νά συστηθούμε καί ἐμείς α Μ ἑλληνικά: «Μουσακάς»!
· Ἐμείς γνωριζουμε τήν .
Παγκόσμια Τράπεζα,
πού πολύ μας έχει βασα
ν νίσει, όπως καί πολλές
άλλες χώρες, αλλά τώρα
μαθαίνουμε ότι ύπάρχει
καί «Παγκόσμια Τράπεζα
Σ πόρων»! Βρίσκεται σέ
ένα νησί τού νορβηγικού
άρχιπελάγους δνείόετα
σέ απόσταση 1120 χλμ
από τόν Βόρειο Πόλο καί
είναι ένα ασφαλές θη σαυροφυλάκιο πού φιλοξενεί
σπόρους από όλα τά φυτά τής Γής!
ο Στήν περιοχή Κονγ100τι τού Χόνγκ Κόνγκ
ύπάρχει ένα ὡραίο πάρκο. Τό όποίο όμως κάποτε ήταν μία περιτειχισμένη πόλις, πρώην κινεζικό όχυρό, ὅπου
ζούσαν από τήν δεκαετία τού 950 μόνον παράνομοι καί έγκληματίες.
Φυσικά ή πόλις ήταν
άκυβέρνητη καί γιΞ αύτό
νότης ανήθικότητος. κατεδαφίσθηκε
Διαβάστε τά άρθρα
«°Η^πολιτιπή τής απραξίας»
Εὐάγγελος έ Λαζαρίδης (σελ. 2)
«τα ἴδια Παντελάκη μου...»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. 3)