Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΗΜερΗΣ:Α Πο!χΗΜΑτ|κΗ & αΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜερ·Δ/γ ζ     . -' _ Ϊ Θ
·ΛΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2654 | τ Ι  Ι
/ -- - Ε ε “σε
  ξ τ ι;
.¦ ο- . με ΜΒΑ'
· Τ'ΜΗ 1.30€ · 7
κγρ¦^κΗ 21 ΦεΒρο /Αρ“” 2016 · Παίκτε5. αρσαονατή5 κατ κόσμοε ααόψε στα Λεωφόρο...
Το Πρώτο
μήνυμα που ο “  ¦  που ετοτμόςοσν πρόταση γω Φ`σρτούνα _.
Ι εσταῆέ· στανρ| Φ 7 · ' · έ ·· ·<^
Πορτογαῆο γ την _ έ #
επιστροφή στον ΠΑΟΚ '
#" Ψ.
. · Α
· Τσέῆσι-Σίτ|,
ΠΑΟ-ΠΛΟΚ,
Μαρσέιγ-Σεντ Ετιέν,
Νααοῆ·-Μίῆαν Παίρνουν
το ασντόρισμα
· Προτασε|5 γ·α καθε
αορτοφόῆι, έμφαση στα
στρώματα για μεγαῆα κέρδη