Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Ί¦80 €
Διευθυνταςτανταεεως: εκατο): ΜΑκΡατ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2" ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2048 Ο Α.Φ. 45894
Συγκαρπτήρια
και από τπν
Με για τπν
κούπα
,α 7 ε
ο εισπρεψας :πιναυ. Από
τους βασικαυς σεμεαιωτἑς
τας μεγαππς νικπς
τα σερβις ταυ Δπμήτρπ
:ααατανόπααααυ. εσερε η
αναταραχή στήν υαααακή
του παοκ. που υπεπεσε σε
ααα ασεπ για το 44-44. για
να τεαειωσει το ματς με
Ξεαρεναυς πανπγυρισμαας γ
47-48 με απεραασπ ταυ
:επεσα και ααα του 'εγκαεσκαανς ο :αγοραστικός α αντρα :πίνω με Ξ ”
μαπακ στα τα μπρεικ
ζ ο απιαστο και τα άρπα πασα αανπγα-» 1
· -ρίΞαυν_τπνααιστεατα αστραπή ς · ς,
- ή ;` σὺ . ' ι πρ' Η ..2 ..
α Διαμαντακσς πετυκε το γκαπ τας ισαΦαρισπς
(2-2) για τπν καρπσρααα τα στιγμή μααιστα ααα
π αμααα του είχε μείνει με 4ο παικτες
απεναντι στήν Μπρααυνσραικ. ενώ ι
α Μήτραγααυ ανοιξε τα σκορ για
'τπν Μπενφίκα στον εκτός εαρας
αγωνα με τπν Νικος αερειρα
(4-3) α α 2εκρανσς όιεανής επι- Ι
Θετικός Βρήκε όίκτυα για εραα- ι
μα συνεχόμενα αγωνα ατα
παρταγααικό πρωταααπμαι
α :τα αεαγια εαίσας. ααα γκαπ
πετυκε και ο ΜΝΑΣ": πρακτοΜαν στα νίκπ τας κόρτραικ πι
τας Σεντ τραυιντεν και π
η γ Ο ΣΕ|| 'ΔΑ ' '
<"'|'
ί ΜΗΐΡ°ΕΗ°Υ
εισεσ:εΠΜ°€ 77 ν ημ°` 
Με πέναΠτι που... Ϊ 
'71108 852174
Ο 8 ΓραΦει ο απ
' κ7·πκπκε και αεκ :να ή
ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΚΔ' ΕΞ Ε
"ΑΠΛΑ Τ¦Ρ¦"-Λ'ΜΝ'|'
ΣΤΟΛΗ: ΚΥΡΙΑΚΗΣ (πασα 4)
:κεατεται σοβαρα να Μπα μαζι
ψ παπι και·ΦαΡΤαΥΝΗ οταν
'~ επαναπππτικό με τπν Άντεραεκτ .~ η
ο 'ααα περιστρεΦανται γύρω από η '
τους Βεαγαας ο Μεσπμεριανή
απακρεωσπ για τους “ερυθρόπευκουςν σήμερα κόντρα στον
Ατρόμπτα. αερα τα μυααό των
πααααΦαιριστὡν ταΞιαεαει στα
ρερανς τας πεμπτπς
ς Η αεαα τἰμπσε ταν Μαρινακπγια Ἡ'
“τπν=καινωακήταα πρασασρα ι
 σκααταςΜήαανπήεααρε.
_ ,αρκετα Βραβεία-,αταν¦ Ι 1
ατενεαντα εταιριας επτκαι- ' αν ι ι
 “Με¦ωαα,“ ως : ή
1 1 ¦ εμεινανἑ αι τιμωαπμεναι Μπα
' τισ. πιαιεανερας αι τραα- ή:
' Ματς παρω. Μαρς Ο :τα Ύ μ
'Μια'ζΝἩΕΜΡ α Μουσε και ^
νανιωπτπΑε Κωνστα- Ρ¦-ααανΜααααπααρανκρόναα χ
"πίνακαραιασμενα.καρ] .3 αεπεινα παίξειαήμερα και. η ι _
 χ α~πρόεαραςεικεεααγγεπ- τ_κΑαπαταἑνα να“απακτήσει ` ἶ η
γ .,,ματικεςααοκρεασεις7 ς' .ανασα ενόψειΆντεραεκτ _> 
ΓρΦει απιιΞιι: ειρειπιι: ισεπισα ιαι
ΚΑΥΤΑΝῖ¦°"“¦"°
ΕΡΑ"ΑΡ|¦ΑΝ ΜΕ '-' '
8 :ϊΜτιοΡ°ν=ὲ ενικ- · Μ- τ
..τι-ετα" :τ¦···Μο“;εε-ω_ η
τε τρεις περιπτωσεις (87'. 84'.
72'ι α τερματαΦααακας των η
γππεααακων Γιῶργος Μπαντής η
κρατπαε τα μπαεν σε τετ α τετ
με ταν παω" Μανιό
Ο ΣΕ||'ΔΑ 3
ο “ΜΑΥΡΟΣ εκπονήΡ|02» 'ΙΩΝ ΠοΡῖ0ΓΜΩΝ ο
Περυσι. ο απυμπιακός τομ αερειρα
εκανε μόαις ααα νίκες (και ααα σερί ήττες)
στα τοτε ματς ααα εδωσε σε όαες τις διοργανωσεις μέσα στον Φεβρουαρισ ο ο Παρα μεχρι
στιγμής μετραει επισπς ααα σερί ήττες
και σανοαικα μια νίκπ σε τέσσερις
αγώνες ο Μόνα ο 2αρντιμ τα...
γαιτωσε. αφρό πρόααρε να
αποαααει αίγες εβόομααες πριν
εραααν αι τρεις ήττες με
Αεραντε (ως) και
ήτρόμπτο
Γραψε. ο ι·ιπι·ι·σ:“κπππε ισεπισα ιει
α οΠα- _
μπιακός.;. ισαπεαωσε τα Βαααιαγμενπ
στα ντέρμπι τής Α4 γαναικων στα πόαα και σανεκιΖει αήττπτας τπν
πορεία τσα σε
επααεα και
εαρὡππ
γ πρῶτα σκόρερ τας αναμετρπσπς α Μαργαρίτα παεαριτσα του ααυμαιακαυ με Ξ
γκαπ. ενώ από 2 σπμείωσαν οι Ασήμακπ. 'εμαπα
και επευαερία παευρίταυ
.ο Για τα Βαααιαγμενα.
Τσαυκααα και Χυαπριώτπ
πετακαν από 2 γκοα
 8 ετα
" Σε Μετα” να α Ι ααα
ι ατανπρόκρισήατα στα”
-|παρειαριατικ ς '
Ι 'κρίσιμαασικνι` γ
ή ειναι ήταν ματς-ΜΜΜ σ' '
1 ' |γανταιαι Με -ενταα από
πεκστα·αα η ·
...ΔΕΝ ¦ΡΧΞΤΑ| (ΑΚΟΜΗ)
ο εεαατ ο ψαχνω α ααα- ~!^ τεμ τοπικα ως τα.» ;3
ή μαιακός. Μπα αεν έχει κι :-τσπ=_4ε με μέσα "
" Ι Βρε· ακόμα παικτπ που 'Ϊ κ , ·τα.ααταεατεα η
` γ μπορεί να κανει τα αια- ι Σε πό[τααςμυΦααό~ Ώ
¦ ωρα και σεν ασ ααα- Ι Χ;τ ρααςΉεκρι στιγμής 
; σεικαει νεας :αν τ:ειμς ' τανΕαρωπιγκσ1 ' ω
αεαταατει ιιΔ ΜαήπττεΛααπ ε Ι ι
¦ ανακαινώαπκεα απόκτπαπ;ταυ_ ω
1 ¦_'πμερικαναασεντερ. α|ααοιας
Ι Ιχααντεμααατήρει τπν παρα-`
Ι σκευή απεναντ·σταν`αααμπια- :
~ ' ἑ- κό α.“πιστεήω ότι ασήμας ραπ- μ
η |αήσεα.;πεειο.Πασκαααπ ααα ή
ι 74 εΕακααοααεί5να σεκεται ααα-ή
η' :σρή|κριτικήνια»ταν: ' ¦
Ψ _- χ αποκαειαμήτπς .Ό : "
 Μπαρτσα από τα: ε
ι: καπεααο Μπας .
Ι ο νιας.ηΤεπικός“ “
ν ζ 'για τσαςπκατα-'
` Μισής σκοπια`
η 'νας`μετσν
: ετΡοΜπται ~ τ ..'°ΠΠ'ΜΜΚόώ@
ΓραΦεΜΝΝΗ: σπαει· “των ισι `
η ' παπτπινιαε -“πακπιταπικσε· ΜιΧΜατ κονκανΜκιιτ¦ιιιρακπειαω.ῖ.κανατανεεπατ - πατα: ο γ
 (Ααπνωνιαἴαρα:α.45 μ,μΛΝανΑεΡακΤ$ Μ· _ ι'
 εαααα- πωσαπκικαε·κεαττατΝήπιο:: ε
~ τ ιαπεἰρανι.χτεαετιΜαε ικατανας›¦- τικατκαιεριας› Ι
ή “ "·'ἐαρα;'ε;4ε μ.μ.ιαανπεαακτε τι - ¦
σ επιΔ 5 `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα