Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ξ '5 Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπεν@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΟΥΜ0Υ '887 - ΕΤΟΣ 320 · "ΜΗ ι' ΕΠ" · ΠΝΑ!" 2' Ο!"°Υ|Ρ'°Υ 2°'8
ΚΡ| |ΜΘ ΤΘ ΜΜΜ Ρ^ΝἘΕΒΜΕἶ 'Τρ¦ΝτΠΡἔἔγΠσνΡΓο
' έ ϊ ¦ ι ··  .. γη Ί  Μ*
' · Η
εψγ .' γ› '
:· . ς ι
ν . ν, .
, <“~
μὲ ” .
>¦- ΗΛ
α _·. εω_ 5 ·`Ρ
Μ> @.-ὺ-“_ “994.25 ·
Με. '
Βασικό ΜΜΜ· 'Εκτακτη ΜΝ εε. ερα·τἑ πτώση “
το εΠΜν·κ6 πυρήνα: να το στην τιμή
εΜ·6Μω "ΜΜΜ των ακινήτων Με