Πρωτοσέλιδο Real News: Πυρά Τσακαλώτου για τον ρόλο του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ΟΜΡΑ(Τ
Ο|Ξ( (ΝΒ
Υ . ·^.ι
ἔιιιαιΜ 
ο' ημιν! ο'
 2 (Ο με τα Πιο σπανια μουσικα
θεματα Μο ραδιοφωνο,
Πιῇεοραοιι και κινηματογραφο
ι.. Ξ Δ μ ι_ Ο ~
ν Ἡ Ϊ ι _¦.:ἔ “ ` ` Ύ; _ 'Δ ` ι
Ι 5 ` · τα μ_ . ο” `” ° ι. ι · `  ο: - τ
. ¦ ι Λ Μ” γ
4 η η γ ι ___ ¦._`. 7 _ 7 // ' ι >
·:-" Ο ' Ι η Φ 7“ Δ 'Ο -, - "1 , τύ/γ////·| "χ"
 κ 4 _
νννννν.ι·εα|.ατ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΟΚΑ
ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Α|ΣΤΑ ΜΠΟΡ"|ΑΝΣ
.γ '4.
ιι κΥΒεΡκιιτιι
κΑτιιι·οΡΕι τοκ
ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
να τιαραῆαΒει τη Πίστα με
τουε φοροφυγαδε5¦ ῆέει ο υαουργοε
Εξωτερικών Νίκο5 '(οτζια5 και καταθέτει
έγγραφα στα Βουῆἡ. Τι αιιαντα το
τιεριΒαῆῆον του Πρώην ιιρωθυτιουργου
ΣΕΑ. 27
Η ΜΑΜΑ ειναι  
ΤΟΥ Γ|ΠΡΓ0Υ ΡΟΥΠΑκ|Α έ
«ΞεσκιστΠκ8
ιι καρδια μας
για 618811
μια φορα»
ΣΕΛ¦ 35
Ο αγωνια τω
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 379
:Π ΝΕΤ"
~ Ξ , ¦ ._ ι
Ι _ κ ¦ “ω
Ο · Ο Ο η Ο: Ο Μ Ξωτικα κουαο
Η "ΕΜ "Με Με' Με Μ. 3ι
ΑΠΟΜΙΣΜ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Β»
|'|υρα Τσακαῇὡτου
για τν οῇο του ΔΝΤ
” «Το Ταμείο ΠρέΠοι
να καταΗαβει
ότι είμαστε μια
ευρωΠαϊκΠ Χώρα
Που έ:Χει αναφορές
στα ευρωΠαϊκα
ιτ8κτΠμἑνα»
Τ' ΑΕΕ' ΠΑ:
Τα διαπραγματευωι με του5
δανειστε5 Το κυριε5 συνταξει5
και τα 6ιιμοοιονομικῇ
ιιροσαρμογιι Το χρεοε
ῖα σεναρια Περι οικουμενικῇ8
κυβερνιισιιε
Θ Μ ΙΜ!
Μιρκα τεΩΡτιΑΔιιτ το ΑΓΝΩΣΤΟ ξ
 ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ι Ο- 
ιιιΡΑ-ΜιιττοτΑκιι  ~·
 ι Οι διαῆογοι των δυο Ι
τιοΗιτικὡν αρχηγών _
«Βαν ο Τσίπρας δεν
ζ·  καταφέρει να Πάστα ταν
 αξιοΗόγΠσΠ. μΠ0ρεί να
'  Η έχουμε εκΗογὲς ακομα
“ Ο' . ι και τον ΑΠρίΗιο»
_“ : τα. 2ο
. ζμ' β 'κκ
οι τελευταία ὡρε5
του ΜΜΜ Παντεῆι6ιι
'  ΣΤΑΥΡΟΣ
 τ· οεοΔΩΡΑκκτ
Ξ Ψ! «ΚυβέρνΠσΠ
  από τις
δυναμεις
Που ψαφισαν
_ μνΠμόνιο
Πριν απο το μοιραιο ή ς 
τροχαίο “κι Υ .
κ `;:ὶ
τα Πρώτα ευρήματα ί
Με Τροχαία5 και
του αραγματογνὡμονα /
τιι5 οικογένεια8
ΣΕΑ. 388?