Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: 2.000 πρόσφυγες μπαίνουν, 200 βγαίνουν κάθε μέρα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ο - α _ Ί - η - ~ _
 `  . .|ί- Ι τ' - . 
ι` Ξ ν η - χ η _ ° - | .ι
 ο*  Ο η ·ΜαΗ.-ωιψΓοιΔι οι
Ν ' Μοεα Συμβόλαιο ΣΠιτιου με τον Κωτσόβολο.
Μ 'ν δ 'νκ Π' ι4 ' νΧ 'ν
Ά “ ι·-δωρεαν ι::μαωιΞ8Μι:: εαν 
 Ϊ ι ἐπισκεψΙι υδραυλικού, ηλεκτρολόγου
ΜΜΜ Η Πισκευιι Πλυντα ιου, υ εἰου,κουΖἰνα8
ι | ”ἡ”
Σ - ρ-” )
Δειτε με το ΘΕΜΑ Χωρἱ8 ΧρεωσΠ του8 αγώνε8 ζ ` ” ι '- η  
τΙ18 8υροι Μπα· στο Πον8 Η 
Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΛεΠτομὲρειε8 στα σελιδα 59
Σημεἱωοη: ΑΠό σόμερα Η Πρόσβαομ ΠΤ0Η8 δωρεαν
αγώνε8 θα γινεται μόνο μεσω Ιαρτορ, ΜΒΜ, 8ΠκιΙτρ11οΠ
Εαν00 μαι ρό
στο ΡαοοροοΙς
Αι·ιἱο·ι·ευ·ι·α τραγουδια αφιερωμένα του Αγἰου Βαλεντινου · ΣΕΛ. 26-29
|·| εκφρααθεἰσα ει·ιιθυμΤα Με καβἑρνι·ιαιι5 να ελἑγΞει το Διαδἱι(·ι·υο
και ιι ριῆΞιι με τον Μ. Σφακιαναιαι τικ κομβικιῆ5 Υι·ιι·ιρεαἰα5
ΔἰωΕιι5 Ηλεκτρονικού Ενκλὴμα·ι·ο5 · ΣΕΛ. 22-25
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ||(0
Εθνικό θεμα Που υπερβαίνει τον Τσὶτιρα ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΧΕ|Α ζ
2.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 7  τ “ 
ΟΛΗ ΤΗΝ Ε π 5 '
200 ΒΓΑΙΝ0ΥΝ εκατ . -% ο' 12.   
' ' ι ελευταιεεἐ
κΑοΒ ΜΕΡΑ! “ινα-ιι . .  _ 
~00ανασιμεε
Το 60% αΠό αυτοό8 Που ερΧονται στα Χὡ ρα ειναι Αφγανοὶ, Σομαλοἰ, Μαροκινοἰ και Αλγερινοἰ
οικονομικοἰ μεταναστε8 - Τώρα κανουν ΕλλΠνε8 το δουλεμΠόριο μαΖἰ με Αλβανουε μεσα αΠό τα βουνό
ω ρεε ° ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΑ0Ρ|ΖΟ
η ·ΣΕΛ.Δο-Δ5
Ο ΧΩΡ|ΣΜΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Η .· ἔκ
- _...ε - -·- Τμ" Νε ·' Ψ  ·
·ΣΕΛ. 36-37  _ “ Ξ!
ΠΟΠλὰ Το τ -'ὲ|:|` ι·ιιο Ησαυ-ιι ιο·ι·'ορἰα`Ξιιτυκἰαε  'α5
Καστρι τι Αντα
Αγοραστὴ για τα βὶλα στο Καστρὶ όΠου Ζουσε
με τον Γιώργο αναΖΠτό ΠΑντα ΠαΠανδρὲου
ΗΜωΜΜ
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΛΑΚΗ
· ΣΕΛ. 46-48