Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτπ5: Κωνσταντινοε Μπτοπ5
2ι Φεβρουαριου 2οι δ · Αρ.Φυῆῆου9ΒΟ - Τιμή] ευρώ
'διοκτπσια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΔΕΒΕΤ
ΒΓΕ|ΤΕ ΣΤ|·| ΣΥΝΤΑΞΗ
πριν από τα τα χρόνια σαε
έΟπα τα μυστικό για να αποφύγετε τα μεγαῆυτερα όρια παικἱα5 Ποιε8 ευκαιριε5 υπαρχουν και μέχρι πότεΜ
ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΜιΑ
Προιιγειται
Μίδεια.
αξιοπιστια.
 μετριοπόθεια,
 π συνταγπ του
τω. 5
εοοριΑ
Στο στόχαστρο
οι επαγγεαματιε5
Τι φέρνει π νέα κῆιμακα
Μεγαῆε5 επιΒαρυνοει5
Σεπ. Ι 3
Ε|ΣΦΟΡΑ
Οι νέε5
ρυθμισει5-φωτιό
Πιο Βαθιό το χέρι στην τσέπη
Σεπ. η
ΞἶΚΛΗΜΑ
Όργια, όποια
και ναρκωτικό
Η συνκπονιοτικπ ιστορια Με γυναικα5 που εξέδιδε ο συΖυνοε Με
Σεπ. Μ
Καθεοτωτικπ νοοτροπία
δειχνει τι κυΒέρνπσπ
Η ανοικεια και όκρωε προκῇπτικπ απομόκρυνσπ του υποστρατπγου Μανὡῆπ Σφακιανόκπ απο τα Διευθυνση τπ5 Υπηρεαἰα5 Διωξπ5 Ηῆεκτρονικου Εγκῆπματοε προκόπεσε δικαιοῇογπμένα μεγόπε5 αντιδρσσει5. Ο κ. Σφακιανακπ5 υπόρξε ένα5 από
του5 πῆέον πετυχημένου5 δπμόσιουε πειτουργουε στον τομέα του και π προσπαθεια του αρμόδιου υπουργού Νικου Τόσκα να τον υπονομευσει με προσΒῆπτικουε
καρακτπρισμουε, του τυπου “ήταν ανικανοε και διτμοσιοσχεσιτπ5», έπεσε στο κενό.”0μω5. το γεγονό5 αυτό, σε συνδυασμό με τι5 καθαμερινέ5 δπῆὡσει5 κυβερνητικών αξιωματουχων και υπουργών, που θέῆουν να Βαῆουν “σε τόξα» τα μέσα
εναμέρωσπ5, ΜΜΜ να φιμὡσσυν την εῇευθεροτυπια, προκαῆει ευπογσ ερωτήματα για το κατα πόσο π κυΒέρνπσπ Τσιπρα επιχειρεί με αυταρχικό τρόπο να μετατραπεί σε καθεοτὡ5. Σεπ 9
κνΒεΡΝπτΗ
Νέε5 υποχωρήσει5
στο προσφυγικο
η; η Και νέε5 θυοιε5
' στο αοφοῆιστικο
τα. 4
ΤΣ|ΓΛΡΑ
Ο ένα8 στου5 πέντε
καπνιΖει παθραια
Μεγαῆπ π Ζπμιό για την επῆπνικπ οικονομια
Σεπ. ι6
ΝΑΑ ΣΤΗ «ΜΚ»
“Αν δεν μπορουν,
να μα5 το πουν»
ΜΑΜΑ ΑΝΤΩΝ|ΟΥ,
ι Σ ή Βουῆευτπ5
. Καστορια5Ν.Δ.
έτι-ΗΜ
Η “Βτ|(» οκορόρει
και σα5 ατεπνει ταμειο
Σεπ. 22