Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.|·;..··.:Μ
' ,.····. _
¦ ··Ο·· τ
Ι,.· ··¦_"
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|0=
"ΡΜ ωΜ8 9· ° , γ ων °^ΕΕ ΣΥΝΟΔΟ! ΚΒΡΥΦ||Ιη
Μ" . “ Η με... ΜΒΜ . , , ,
=3"κ==υ=ω . Ἡ χ 7 7 Με 89338( "Τ'0ΠΜΒ|; ΜΝΗΜΗ Π
ΜΜΜΜε  τ  _ Η τι Μεξιις τιτιιιιιιις ιιιτιι τις ΜΜΜ' ο
 . `Μβ ΜπωΜωπΜ_ . ` η ισότητα ιιειιιοιιιιιινοικτιιτιισυνοριι ιιεΧριτιςιιρκεςΜιτρτιοιι. Με
 το σχέδιό για
τον «νέο ΕΝΦΙΑ»
ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ · ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ · ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ · ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 Μα Μ Μ ο· Μ τι· στα επαναφορα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
ΜΜΜΜοΜΜ (ΦΑΠ)ηουίσχυεέωςκοι το2Ο13.οῆῆόμεηοῆυ
Ρε"0ΡΤ^Ζ Μ Μ ω Μ σωμα” Πιο τσουΧτερους συντεῆεστὲς και ηοῆυ Πιο χουηῆό γ έ 
Νέα τι· θα Μ Μ Μ Μ ΜΜΜ όριο. Στόχος ηορομένει νο φέρει στο κρατικό
"έΜ , Το νέο «καρότσι» θα υηοῆογιΖετοι με Βαση το συνοῆο της ταμείο 2,65 δισεκατομμύριο ευρώ. όσο Μαν οηοόί6ει
2·5 Μ· Μ αξιος ακινητων και οικοηὲἀρν καθε ιὁιοκτητη. αντί για φόρο ο ΕΝΦ|Α, και θα αρχίσει νο ηηηρὡνετοι οτιό το ερχόμενο Το εμ"όρ|ο
ΜΥ" Η «Μ» ονό τετραγωνικό Που ισχυει σημερα. Ουσιαστικό σχεὁιόΖετοι φθινόπωρο. .
τω2οιο ω “9 “ΜΝΚ
τεΠειὡνει
ΤτΕ: Μειώστε
τη Μες.
μην Μπα
ΨἙΜ 5.300 απόλυσ8ις στις
«Μ»·ΜΜ Γ Ο '
“κι τραπός απαιτηόη
---_ έ ο
¦ τιΕΑΣιΝο ΦΩΣ τη Εο£ΛογΣιεΣ
' Στις όιινιινιιἩκ:ι< “τον
μητρικη μου ειχε ο Πρωθυιιόιιργὡς των Βρυξέλλες,
ειιιἑΜξε -γιτι ακόμα μια
φόρ(ι- ντι Παιζει ιό στη»
τι» της Πολιτικός όιτιτιι›όγμ(ιιειισιις εν όψει της (ιξι·
τι),όγτισιι<_ Την ιδιο ώμο.
ιι›ιιιί›όω. μου ο κ. >Ιὶ›ιιιμτις
ειιιζΠιει ειιικόινωνιυις(ι
οφέλη μετα ιιι συναντηση
ΜΝ ΜΜν του με Μέρκελ και (:)λ(ινι¦
Μ Μ οι -<Θωμόι“ σκλιιρτιινόιιν
Με' τη ιιιιιιιιι με τιιιιιιιιιόιι
ΜΒ ρητό και ενιαίο. μου ιιΆ.ἐΨ τιν εκφραζεται δημοσίως:
ντι σταματησουν το λό| Ο | | | | ΥΙ(Ι ΚΟΤ να (ΙρΧΙΟΟΠν ντι ΙΠ> Τελ£σιγραφό στα· διοικησει9 να προχωρησετ αμεσα η <<εξόδό£». ρόίινιτιι οι ΜΜΜ και
¦ Ζ 2 2 Ι κ το Χρόνόὁι£ιγρόμμτιιτι.
ω Μ > Σχεδιο για απορρόφηση εργαζόμενων από τα νερό εταιρεια Ο! ΜΜΜ κορυφω_
ΜΜΜ 'ΜΥ διαχειριση9 των «κόκκινων» δανειων. ων αξιωματούχων των
Μ . Σελ 7 “θεσμών- κοι υ Μα Δ
ΠΛΗΝ" Μι· ο
Ψι7 Ροι··· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Το παρασΜινιο της κυβερνητυσ79
αναδωωσης για τον τζόγο.
 - _ Ο _ ο. Η... αντεπίθεση Δρἱτσα στόλιμἀνι χ
,_ Ρ _ τ '
. .. - η . ή με Μ#Ον!Ο ΜΠσ#ου·
Τι κρυβει τι εΜιινοιτιιπιιιιις  α ΣΦ
ΜΜΜ( Ἡ" Ι" Ηθ'|θ"|Β 888Ν8ν8 Μετρό: Η κόντραΠΕπ-Σπιρτῶ
8 Η ετιι'θεση Γκριμ(ιῆντι και οι αιωνες της διοίκησης Αντιηητου. ' ' Η · ϊ
_ ΠΑ Η για το μοντελο χρηματοδότησης. Μ Μ στην Μ