Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
Σε €ηίρίτε
και ιηαραια
περνα η Νίκος
Τι Προβαεηει η συμφωνα
με τις οιστιτ.'ιτριες
τρατιεζες Με
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΑ.: κυρίαρχη
η έντονη
μεταβηητοτητα
Ει·ιέστρεψε
στις 48ο μονάδες
ο Γενικός Δείκτης
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπού
αυτή την εβδομάὁα
Σελ. 1345
Σελ. Ι 0
ΙΝ&ΟυΤ
Στρεβηώσεις στο
όριο... επενδυτικής
ηράκηησης '
Τα στατιστικά
της καταστροφής
και της... αργός Σ; ι ι 1!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο 280,3 εκοτ.
τα κέρδη της
Βορά Με ΗΒΟ
Στο ΜΗ εκατ. (+45¦5%›
το συγκρίσιμο - Μέρισμα
Ο¦ΔΟευρώ(+ΜΛ%› 
Ενίσχυση
μεγεθών γιο
τη 8ραοΘ ΗθΙΙ85
Μείωση τραπεζικού
δανεισμού. αύξηση
διαθεσίμων
· ΠΙΝΑΚΕΣ
Σελ. θ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο|κ£ιωΠΜιΑ ΕΠ|χ£ιρΗΣ£ιΣ
χΡΗΜΑ ΠΣΤΗΡ|Π
Μ. 480.54
5,78%
Εβδομαδιαίο ΜΜΜ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Μπα-Με  _ _
ΣΠΒΒΠτοΚὑρΜκο
 "2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΔ9Υ“ἑό34 ΤΙΜΗ Ιβ' 
Γενικός Δεικτης
ΝΠ ΙΜ Μ Μ ΙΜ
Κινηση Μετόχων Εβδομάδας
 ....... 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ “Ι00.ΟΟΟ ΕΥΡΩ - ΠΟΤΕ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 300.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ
τα ιι/σ για τα σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Πότε κοτοθ
ικανοποίηση από τη συνάντηση
έσεις κάτω των 4000
.8:  έ 
Τσίπρα-Μέρκεη-οηάντ - Δέσμευση γιο
διατήρηση του ετετυ5 ουσ στο σύνορα
μέχρι τις ο Μαρτίου
ισοσκεηισμός του ισοζυγίου γ Πώς δεν θα φοροηογηθείτε
για τα ονείσηροκτο ενοίκια
Ποιες διαδικασίες ηρέι·ιει να οκοοουθησετε
- Τι ι-ιροβηέηει εγκύκηιος
τρεχουσών συναηηογὡν
ΕμφονΖει βεητίωση κατά 5.8 δισ.
το 2Οι 5. σύμφωνο με την ΤτΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΊΊ
Σελ. 4
Ο ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 20-23 Ο
Σελ.”Ι2
ις κατηγορίες των καταθέσεων
Τπου εξαιρούνται από το καθε
στώς προστασίας των Ι00.000
ευρώ, σε περίπτωση που κάποια
τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα και προχωρήσει σε εκκαθάριση, επανακαθορΖει το σχέδιο νόμου
που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή. Το νομοσχέδιο εισάγει νέες ρυθμίσεις ως προς το επίπεδο, τους όρους και τις προϋποθέσεις κάλυψης των καταθέσεων
(Ι00.000 ευρώ). Επίσης διευκρινΖει
ποιες καταθέσεις εξαιρούνται της
προστασίας, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις το όριο προστασίας αυξάνεται έως και τις 300.000 ευρώ.
Ειδικότερα το όριο προστασίας καταθέσεων των 100.000 ευρώ για το
σύνολο των καταθέσεων, κάθε καταθέτη¦ στο διο πιστωτικό ίδρυμα ανε
ξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νο
μίσματος και τόπου κατάθεσης εντός
της ΕΕ επαναβεβαιώνει με το νομοσχέδιο "Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Κατα
Σελ. 4
00 ευρω δεν προστατεύονται
θέσεων και Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις" που κατέθεσε αργά το
βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το υπουργείο Οικονομι κών.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσό των
Ι00.000 ευρώ ορίζεται ως το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα.
Το νομοσχέδιο ορίζει το ΤΕΚΕ (Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων) ως τον αποκλειστικό φορέα του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων
(ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο
Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.
”Ομως, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν καταθέτες που δεν
είναι επιλέξιμοι για τηνπροστασίατων
καταθετών τουςΙ όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές.
Για τα φυσικά πρόσωπα πιο συγκεκριμένα, τους ιδιώτες πολίτες, υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η προστασία μέχρι ποσού 100
χιλ. ευρώ και άρα κινδυνεύουν και τα
λιγότερα χρήματα να συμμετάσχουν
στο δεί' ίπ. Σελ 7
Το χειρότερα έπονται για
τη βιομηχανία εξόρυξης
Υπό πίεση Παραμένουν
οι τιμές των εμπορευμάτων
Σελ. ΙΙΙ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ 27-3Ί