Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Όλο το σχέδιο για τα "κόκκινα" δάνειαRecognized text:
ΑΠΟ «ΚΟΣΙ(ΙΝΟ» ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
«Μεγάλος ΑδελΦός»
στην αγορα
#° των Φαρμάκων
Το υπουργείο Υγείας βαζει ηλεκτρονικό
«ματι» σε νοσοκομείο. Φαρμακεία και
αποθήκες για να παρακολουθεί σε ισα'
Ειπε ολες τις συναλλαγές που γίνονται. θα συγκρίνονται οι καταναλώσεις στα νοσοκομεία και θα
κόβονται οι περιττές πα- Ι.
ραγγελίες ΕΣΑ. 56 '
'ο σπουδαιότερο βιβλίο
τ" Μ·
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 20- 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 €
"Ι||||||||||'|||||||||Ι"'Ι|'||||||||||||||||Ι|||Ι|| 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |·| ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Μοτο σχέδιο για
τα «κοκκινα» δανεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20211 - ΕΤΟΣ 690 ·   
ΟΙ 9 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Μήνας-Φωτιά Μη πρόταση των Θεσμὡν για πώληση σε Ματ ο ΜΜωξΜ
ακόμη και δανείων που εξυπηρετούνται των μη εξυπηρετούμενων δανείων
ο Μαιος για
%ωΜμωωΜΜ
Ι Στο στόχαστρο μπαίνουν τα ΝΡΕ. δηλαδή Ψ χ _ ΜΜΜ“Μ-ΜΜ Μ
0"(ονομ|α κα' Μ οι επισΦαλείς χορηγήσεις στα όρια ω _ Λ ι πΜωιωωωΜ η” “Β
προσφύγικό της αδυναμίας Πληρωμής των δόσεων ω - Δ τ Μ
Μ Εταιρείες Ειδικού Σκοπού θα χορηγούν ω 4» 5-:
δανεια σε επιχειρήσεις με ανταλλαγμα ` Μ Μ
› Επιταχυνση της αξιολόγησης
συμΦώνησαν Τσίπρας - Μέρκελ - , , , 10 _
ως· "ο" θα °8"γἡ°°"ν τη ω" Ειδικ ' ατεία ια τα δανεια που θα επο- 2007 2008 2009 2010 20” 2012 2οΒ 2014 20!5 2015
πραγμάτωση μέχρι τον Μαιο Μ η γραμμ γ ^“έ#βΡί°ί ΙΜ .ὅ
›Τότε λήγει και το τελεσίγραφο "τευετω Μο τεσσερ'ς ""0ῳΥως ΝΝ · 5
για το προσΦ0γικό Μ 3.6 -7
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2Ο16
Βοιπ|ά έως τα οικονομικό των Ταμείων 2016 υπερ...
.. _ -εἶτα ω - συντα εων στι
4.000,ιιορια Με. 35.270 506500 τ ,99 “ συναλἰαγὲς ΠΕΠ
στις βασεις “ .ωσεί Η ί ζ  ΧρηματιστΠρἰ00
για ΑΕΙ-τει Μο
·10994 500% ί · . 5; εισπράξεων 
ἴΜ::ΞίἙι:.“ρ:ίΞα° 2%- ΜΜΕ 9.49όε η 821 ι των Ξ τΕΣΣΕΡιΣ πιιι“ΕΣ εσόδων για το νέο
7Οἶ) μόρια| σε ιαἶρικές καιηνομι- =;ἑ=Ν Κρατική 1  : Πρόνοιακέςί Ασφαλιστικό: Ο φόρος στις χρΠκες σχολές εως 4000 μόρια στα Ξ Χρηματι- ΡΒθ ί έ 5ΔΔ παροχέςἔ ματιστιιριακες συναλλαγές, οι εισΠα|δαΥων·ἑἀ ΜΜΜ ›^ν0λ0- ί δω" ἔ οφε%ΐς Δω¦ώεξ έ έ ιιρόξεις από τις αιι0κρατικοΠοιτι
Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ σεις, τι καταπολέμιισιι της διαφθοτικοί πίνακες με Προβλέψεις ανα ........................... ............................. ................... .. “χ
ρός και τα Πρόστιμα Μαιο
επιστημονικό πεδίο Μ. 57 ` _
ΝΕΕΣ Ε"ΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ "ΑΝΩ ΑΠΟ 35.ΟΟΟ Ξ ΜΕ ΑΝΑ" ΓΝΩΣῖΟ'|ΟΙΝΣΝ ΣΙΝΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πιο «σκληρή» ιι έκτακτο Αδεια σε επιχειρήσει5
εισφΟρο αλληλεγγυιι5 χωρι5... δικαιολογητικα
Νέα κλίμακα με συντελεστές από Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδό
0.7% έως 10% προβλέπει το σχέδιο ' . Ο! τησης μεταποιητικών εταιρειών τρο|'|αραμένει στα 12.000 ευρώ το αΦο- Ι Ξ °'ἔ Φίμων - ποτών και καταστημάτων
ρολόγητο όριο. Από 500.000 ευρώ _ έ  υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καταρκαι ανω θα ισχύει ο συντελεστής έἔ ως γούνται από τον Ιούνιο γραΦειοκραΦορολογίας 10% Σεπ. ο .ο Μ Μ τικές διαδικασίες και. εε