Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόταση 4 σημείων στους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ΓτοτηΡοι·ἰκἰ.8ι·
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Η ΡοννΕκ
8οςυι·ί|γ $εΗιίςεε Ρόκου Ηε|'“ ΑΕ.
Τε|.: +30 2 Τ Ο 6728890
Νησί: ιηίο@ροωετ-ηε'|85.ε
Μ.ροωα-ηει|α5σ
Σάββατο ΣΟ Φεβρουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.001
ΑνείσΠρακτα ενοίκια
ιι ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ,γΦΕΣιΑκο
ΠΕΡ|ΒΑΑΔΟΝ
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κυριακος ΠΠτοοτακιις
ΜΜΜ Τρεις ασφαλιστικές κλάσεις -Ανεξάρτητο Ταμείο ο ΟΓΑ- Σύνδεση εισφορών με τις συντάξεις - Ρύθμιση οφειλών
Π ρόταση 4 σημείων στου ς αγρότες
Οι εκΠ ρόσώΠοι του κλάδου θα διαβούν τη Δευτέρα την Πόρτα του Μαξίμου
σήμερα στη Ν
ΟΑΕΔ: Αύξηση 2,Οθ%
των εγγεγραμμένων ανέργων
Αύξηση κατά 2,Οθ% Παρόυσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμέιων ανέργων τον Προηγούμενο μήνα,
σύμφωνα με τα στοιχεῖο του ΟΑΕΔ. Ο συνολικός
αριθμός των ανέργων, συμΠεριλαμβανομένων και
αυτων Που αν και καταγραμμένοι αΠό τις υΠηρεσίες
του ΟΑΕΔ δει αναζητουν εργασία, ανέρχεται σε
ί.065.337 ατομα. Η ηλικιακή κατηγορία με τον μαγαλύτερο αριθμό ανέργων είναι μεταξύ 30-44 ετων. >9
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ |'|Α ΕΝΤΑΞΗ
ΣΧΕΔ|ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞ|Α|(ΟΥΣ
'ΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑ| ΤΟΥ ΖΟΤ ί >7
£οςα £ο|ο Ηο||οηίς: Αύξησε
τους όγκους Πωλήσεων το ΖΟί 5
Σημαντικό βήμα Προς την εΠιστροφή στη βιώσιμη
αναΠτυξη και σε μεγαλύτερα Περιθωρια κέρδους
χαρακτηρΚει την αύξηση του όγκου Πωλήσεων Που
κατέγραψε, για Πρωτη φορα έΠειτα αΠό μια Πενταέτία,
σε όλες τις αγορές της το ΣΟ" 5 ο όμιλος ειπα Εο|ε
Ηε||εηίς Βοτύίηε £οηιρέηγ, ο οΠοίος έκλεισε την Περσινή χρήση εμφανίζοντας μείωση 2,5% στα έσοδα και
4,9% στα καθαρα κέρδη. >ί ί
Β|ΟΡ||·|ΧΑΝ|Α: ΠΤΩΣΗ ΤΖ|ΡΟΥ
'|Ο,4% ΚΑΤΑ ΤΟ 20" 5 >9
Δευτέρας
ΑυγενακΠς
Ο αναΠλ. γραμματέας
της Πολιτικής ΕΠιτροΠής
της Ν.Δ. στη «Ν»
Ν||(ΑΣ: ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡ|Α
ΤΩΝ £|·||Ρ|ΤΑ - |Ρ|ΡΑ|.Α ιιινι55τ >12
«ΑΝΕΒΑΖΕ| ΡΥθΡ|ΟΥΣ» Ο ΥΠΟ
ΕΑΑ|·|Ν||(|·| Σ|·|Ρ|Α|Α ΣΤΟΑΟΣ >1ο
Τρεις συν μία νέες Προτάσεις για το ασφαλιστικό
θα καταθέσει τη Δευτέρα στους εκΠροσώΠους των
αγροτών Που θα Προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου
ο ΠρωθυΠου ργός Αλέξης ΤσίΠρας, σε μια ΠροσΠάθεια άρσης του αδιεξόδου και του τερματισμού των
μΠλόκων. Ο φάκελος Που βρίσκεται στο ΠρωθυΠου ργικό γραφείο ΠροβλέΠει τη δημιουργία τριών
ασφαλιστικών κλάσεων στον ΟΓΑ, αΠό τις εΠτά Που
υΠάρχουν σήμερα, με χαμηλότερες εισφορές, δυνατότητες αλλαγΠς ασφαλιστικός κλάσΠς ανά τριετία, άμεση σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
με τις Παρεχόμενες συντάξεις, Που σημαίνει Πως οι
μικρότερες εισφορές θα αντικρίζονται με μικρότερες συντάξεις και ο ΟΓΑ θα Παραμείνει αυτοτελές ταμείο. Αναφορικά με τη σχέση των χρεών Προς τον
ΟΓΑ και των κοινοτικών εΠιδοτήσεων, οι σκέψεις
της 1ου βέ ρνησης είναι να θεσΠιστεί η υΠοχρεωτικ1ἰ
ρύθμιση οφειλών με την εισαγωγή ασφαλιστικής
ενημερότητας Προκειμένου να λαμβάνονται εΠιδοτησεις. Στο φορολογικό ζητημα, εΠικρατέστερο σενάριο είναι η αναβολή της αύξησης των συντελεστών των αγροτικών εισοδημάτων, του λάχιστον για
τα χαμηλά. >4
ΑΠειλιί βέτο
αΠό την Ελλαδα
για το Προσφυγικό
Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. δα
εκτόνωσε την εκρηκτική
κατασταση Που εΠικρατεί σε
Πολλα κρήτη-μέλη εξαιτίας του
Προσφυγικού, με τον Ελληνα
ΠρωθυΠουργό να αΠειλεί με βετο
ώστε να αΠοσΠύσει μια
δέσμευση των εταίρων ότι θα
αΠόσχουν αΠό οΠοιαδήΠοτε
μονομερή ενεργεια μέχρι την 5η
Μαρτίου, όΠως για Παρόδειγμα
το κλείσιμο συνόρων Που θα
οδηγούσε αμεσα σε ένα ντόμινο.
Για το θεμα της αξιολόγησης της
οικονομίας ο Αλ ΤσίΠρας έλαβε
διαβεβαιώσεις ότι οι διαδικασίες
θα κινηθούν γρήγορα. >ί 9, 3
Η «Ν» δημοσιεύει Πίνακα με την Προτεινόμενη κλίμακα και τις εΠι βαρύνσεις
Χαμένοι και κερδισμένοι
αΠό τη νέα εισφορά αλληλεγγύης
[κεντρικές τράπεζες]
Αρνητικά
εΠιτόκια
έως το 2018
Παρότι οι γνώμες διίστανται για την αΠοτελεσματικότητα της Πολιτικής αρνητικών εΠιτόκίων Που ακολουθούν ολοένα και Περισσότερες κεντρικές τράΠεΖες, οικονομολόγόι σε δημόσκόΠησΠ του ΒΙοοιηΒει“ἔ
αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει το εΠιτόκιο αΠοδοχής καταθέσεων ίάεΡοειτ τοτε) σε αρνητικό έδαφος
τουλάχιστον έως το Πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ η
ιαΠώνική κεντρική τράΠεζα τουλάχιστον έως τα τέλη
του 2018. Αρνητικά εΠιτόκια και αΠό τις κεντρικές
τράΠέζες Ελβετίας, Δανίας και Σουηδίας. >ί '7
Χρηματιστήριο: "ε εβδομαδιαία κέρδη 5,78%
-|'ειιικός Δείκτης -Τόρος ίσε εκατ. ευρω·
49% 497,75
40 455
454,29 | Π | |
ο 400
ί2/2 ί5/2 ί6/2 ί7/2 ί8/2 ί9/2
Σε εβδομαδιαία βαση ο γενικός δείκτης κέρδισε 5,78%, ενω αΠό την
αρχή του έτους υΠοχωρέί κατα 23,89%. Ο δείκτης των τραΠεζων υΠοχωρησε κατα ί ί,2%, Παρέμεινε ωστόσο θετικός σε εβδομαδιαία βαση
(+8,4%). Οι ετήσιες αΠώλειες του δείκτη ανέρχονται σε 53,7%. >ί 3
80 5ίΟ
[ισοζύγιο συναλλαγων]
Οριακό
το έλλειμμα
τρεχουσών
του 2015
Ελλειμμα μόλις 7,5 εκατ. ευρώ
άφησε το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών το 201 5, έναντι ελλείμματος ύψους 3,8 δισ. το 2014.
Η θετική εξέλιξη αντανακλά τη
μείωση του κόστους των καυσίμων, την εΠίδραση των ερωτα]
εοιιττοίε και την ανοδική Πο ρεία
των εξαγωγών και των εισΠράξεων αΠό τον τουρισμό. >'7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα