Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦  Το πιο [Τ Ο Ι
 ΕΝοΕΤο ΤΜ Το ΣΤο·χΗΜΑ @Β@.
5 Με Γ Μ “ _ _
ο Η Η, κ ~  οι ΤΡΑΦοΥΝ ο| κοΡΥ
' Β ΡΜ|Λ|ΑΝ ΟΣ
' ΣΜγΡΝ |ΔΗΣ
' ΚΟΥΛ|ΑΝΟΣ ' ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ ' Β|Σ|.ΑΒΑ5
' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|ΟΣ ' ΠΛ|ΑΚΟΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟΚΚ|ΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
' ΜπειΣ;ΣΤΑΤιΣΠκΑ ΜΑΗ πμοΤΝπ=τικ4
· ` Ο “ Ϊ Α
- Τ › · ΗΜ.
 εχ8εΤκ:Μεν=|“Μπ”ἔ=ἔ? ' ~
. . '°ῖἶ:ωΤκμΜΝΞἑ% “υ ^
ω ωΜΜΜΗΜ!“" 
η ἄ4_ ι Ρ
Η ΚΑ ΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 Η |. ΑΡ.Φ.: 0956 Τ.: 1,30 €
ΑΠΟΓΕ|ΠΣ|·| · 
, ΣκΟΡΑΡΟΥΜΕ
Με ΦοΡΑ Απο ΤΗΝ ΤοΥΜ·ΤΑ ΠΑ Η  / · “Εΐἑἔ'
ΤΡ·ΤΗ :ΕΡΤ Νικ" ο· ΚΥΑΝΟΑΕΥΚ 9' Ρόδα °
ο ο "
· ο Ο Ζ · ο
Π , μα- // - Ι Τ , τα ο
Τα Η Ο Ἡ μ αὴΗ
ο ] Α _] Τ ]
` . ΟΠΑ· ΠΑΝΕΤο·Μο:
η ΚΑΡΑΓΚΟΥΝ|·|Σ: . Τ Τ Τ Τ Τ
ΠΑ|ΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ
ΜΑ ΤΡΕ|Σ ΒΑΟΜΟΥΣ 
.-  .; χ . . [Η
' Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΧΕ' ΤΑ ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΑΕΕ|Α γ Σ . . .
ΜΥΡ κΑ| Ε|ΝΑ| ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑ ΕΕ8Τ ΟΟΑ|.! Τ Δ .
' ΤΑ ΠΑΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ · · · . . Ε Δ Δ Δ· · ·
' ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ' '
Δ Δ Δ Δ Ο ' Δ Δ Ο Δ ^ Ο ^ Ο
ΤΩΝ |'|Α|ΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
νοιιεΥ  Ή Η Ξ
Α|ΓΚ ΚΑΠ ΒΟΛΕΪ ἔκ Τ Ο ΜΜΜ, Κ Χ Η ΑΠΟ ΤΟ
Η” Ν|κοΣ Ν. ΑΤ|οΝΕΡ|οΥ αν [ΜΒ ΜθΤΤ°Ξ ' ΟΦ ' Τ
ΟΓΗ... ΑΠΟ κοΥ·ΤεΣ!
' Ο ΠΑΟΚ«οκόρΠ|οε»
τα Σελ 14,15
“ Ί . Ή 3-0 σε τον Φοίν|κα
  - Δ·> τ  ΤΕΑΕ|ΩΝ Ε·
ή· “ Αν! Ϊ χ; ; 78 Τα γ|α ένα ακόμη 
α·ῖ ζ >. 'ο ' ~3 :-' Ι Ι
ο· ?ο ›7 ο ΙΧ· > Ξ. ξΞΣ:Ξ'ἶ2Τ8ἔ)ΈἔἩ° κΑπΝ·ΔΗΣ - ωοΤεΡΗ: Δ·ΝοΥΝ
8 1· ” ° Η ολ“μΠ¦ακό (νίκησε Το ΣΤ·ΤΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΜΣοΗΜΑΤΩΝ ΤοΥΣ
5 3-0 τον Ηρακλή) ΕΝΩ Ο ΑΡΗΣ ΒΜ|ΖΕ| ΠΡΟΣ 7"χ
Ο ¦ _. ο Τ ο ¦ Ἡ ΤΗ ΤοοΤΒΑιι ΤΕΜ" ΜΝ" Χ Σ __
Ν ΤΟ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ|ΚΟ Ο Ό” -> Τ ` ΜΜΜ" Τ Χ · Με ΜΚΑ ΣΤΗΝ
Ο Ο "Η ` “ Ο Η ' Τ “ν ” η: ' ο ΜΒΜ ; η ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΟ ΜΝΑΣ
ω ' Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΟΑΟΣΦΑ| Ρο 7 Π · ` οΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΣ
ο ο ΔΔ γ ` , Π 5ο ΣΥΝΟΑ|ΚΑ ποΝ ΠΑτκο
  ` ΑΝΕΦ|κΤΗ Η ΣγΓκ^ΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΜΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΕΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ |'|.Α.Ε,
- ι ΚΗ"
· ΑΝΑΜεΝεΤΑ· ΝΕΑ ΗΜεΡοΜΗΝ·Α ΜΜΜ: Ν “ΡΑ Τα
ΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Δ| ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ»
@ΣΕΛ|ΔΕΣ Ε|'|ΣΜ