Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· 'ΠΡΑ ΣτοΙχΗΜΑΠκΜ & ΠΑΡΑΣκΗΝΜκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
_ - ” Π· ῦ'  Ι α 8ρηκε 3 «λεφω€ες
`  | . γ ' 2  Η· τη Αποψη»!
· ΤΙΜΗ Ι.3Οί ° Μ) 'ΜΜΜ ΜΗ] · · η Ξ ἐξ σ Η νέα εΠί8εοΠ σε κοντονΠ και
ΣΑΒΒΑΤΟ 70 ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ 2ο 16 Ι ι;  Πὡ5 ΒῆὲΠε· το μἐῆῆον του ο Εσ·ὲν
Π ΟῆυμΠ1Πκόε ΠΠό τΠ ΣοὐΠερ Λ1γκ
' Υ _ Ζ/ :Μ
ν 7 /7 · ο Μ
ἔ £::'| Χ/ ζ.π"'¦¦¦¦"°
 =//Λ Μέ. 
. Σ · ῆ· · Ο Ν·γΠρ·ονόε Που
·ἔΞΞἔΐἐἔ Η" Με· να <φερ6σε“› ΤΜΑκοΜ
 __ ο 6νί6η5 ξενοε οτζεντΠ5 τ Ί 7 Π
(Φ .  _  -Μ“ἑ
# -· > ` ¦ για Πρόκρ·οΠ εΠί Ν  
 _. ά Ι Μ γ
μ Μ μ: £ΜΠνΙκΠἈ·πΠ ¦:%@
, Σω.`
Με Αντερῆεχτ 5
ο Σε ΠοΙΠ μοτε ΘΠ μ1ῆΠοοων 01 εΠ1Θἑοε15,
Πού νο κυνηγήσουμε το ονε>Γ 3,5
- ΣτΠ ΓερμΠνίΠ κο] Πόῆ1 Πέφτω το βόροε
ΣΕΠ.  > ' ·
7-10, η / 7
17-20 Ι _
δρόμος να `
α κέρδη - Π
 :ί : __
υΠον· 4 `