Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 _ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκεΤ Πο ΑΑο ΤΟΥ
 Μ ΠΜ Τ ΝΤ
Τα "ΜΑ0Α'|ΜΤΒΣ ΤΜ" ΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ΕΦ"ΝΕΡ|ΑΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΗΝΑΪΚΠΝ ΜΝΗΜΩΝ" ΜΙΒ Η. ΜΜΜ 288· η": Ι." Β
ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΒΕΒ
Ο Β!ΚΣΕΝΤΧΑΝΤΕΡ ΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
η Η' Ί
^  ·' “ 
έ  μ 
ΝΕΑ ΕΠ|8ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΤ.Τ .ΚΑΤΑ ΚΠΚΤ0Ν|| ΠΑ ΤΠ" ΣΥΝΕΧ|ΖΠΜΕΝΠ
ΜΑΞΙΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜ Τ.Τ:ΤΞΤ;Τ 'ΤΜ ΤΤ" ΚΑ| Τ0Υ ΑΑΠΥ Τ0Υ
 | Π |
Τ Τ Τ Τ Τ Τ ¦
χ ¦ Τ
Τ Τ Ά Τ Τ
ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΤΑ" ΤΗΝ ΤΡΠΤ|0Τ|0'ΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΚ ΤΗΣ ΑΕΠΦΠΡΠΥ
ΠΑ ΝΑ ΔΕ' ΠΕΡ|ΣΣΒΤΕΡΠΣ ΚΠΣΜΠΣ Το ΜΑΤΣ ΜΕ ΜΝ ΠΑ0Κ
'¦'ΤΤ
ΜΑ ΤΑ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΝΑΤΣ0Ν' ΠΑ το ΜΑΤΣ Με τοκ ΠΑΟΚ 
Το ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΚΠΑΗΞΗ ΝΕ ΕΤ'|ΒΕΤ|ΚΗ ΤΡΤΠΑΕΤ Α
ΚΑΤ Ο ΡΟΛΟΣ Τ0Υ Β|Τ|ΑΦΑΚ'ΕΣ
Γ 'Α ΨΥΚΠΛ0Γ|Κ0ΥΣ ΜΤΒ" ΠΠΚ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο ΑΠΕ
ἄἶ^ΤΤ`Τ)`Τ2ἐἶΤ3ΤΤῖΤζ Τ|Τ`Τ`ΤΤΤΤΤΤ¦Τ; ΤΤ ΣΤΤΤ `Τ“Τ]`ΤΤ Ό]ἔ
7 " Ι _ Τ  Τ
.'Τ ' · ΤΑ κοΡΤπΤΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕ' γΠοΔεχοΝΤΑΤ 13.19
“Τ ' Μ τοΝ Φ|ΛΑθΛΗΤΙΚΟ (3μ.μ. ΤΜ ΕΤΗ! _
'έ`· ι3 · ε ιεοΤοωε_9η ΚΔ' θΑ ΠΑΝΗΠΡιΣογΝ : ΤΤ σννὁαΤ τον ΑκπονΤο Ντειβις με τον ΒΤνσενπ ΧοΠερ η
'έ ΜΑ ΑΚΟΜΗ ΜΗΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ' ΑΟΤ Ποιος ειναι ο ανθρωπος Που εὁωοε το πιο κρηοιμο Η Η _η“ ΜΜΜ ων εινα" “πω (ΜΜΜ ο” η ΜΜΜ ὰ
' σΑο»σΜ Φον ΠΜ ΤζορΙζεβΤ1ς' 'Τ νο ηροσφ:ρει ομτσο ΝΤ οΠογρσμμΤζ£Τ τις σόυνσμιες του ή
'Τἶ.9Τ° ° “ °    Ύ ϊ ΜΜΜΜΜοΜπ Τ
' ` "ν   ιζ. Τ '7 ΜωΜΜΜπκΜΜ
η `.“.--..'›.'.. -¦'.
-. .-_...,·μ....Τ› Μο.. μΧ Τω.·`

Τελευταία νέα από την εφημερίδα