Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
63 ΕΚΠ.
:Μ ΜΜΜ
Η ΠογΜπΜ
0λσμΠ·σκόε - ΠΑΟΚ
ασ Λιγκ και (9 μμ.. Ν83)
Με Μσκ-ΜσσΙσκἱδη στη Λεωφόρο
Με ΦΘ©
Μ εχει... 400!
ο Μοτζσσρσκηε συμπλήρωσε
400 Ειστε στη Σούπερ Λίγκσ
ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ,
ΠΑΟΚ · ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
Μι γΜΓε|0
ΣτΗΝγΠσΑσΗῖ
ΜΜΕ" ΕΑΝΤ Το Ι989 ΜΜΦΕΡΕ ΝΑ ΑΠΟΜΕ|ΕΕ|
0 ΜΝΗΜΗΣ ΕΤΑ 20 ΝΗΜΑ"
ά ΜΥ "ΡΩΤΑ ΕΧΑΣΕ ΕΠΟΕ ΕΔΡΑΣ
ΜΜΟ", ΜΜΜ,
ΜΜΜ Βιγισφσνιε5,
Ασωτ Μι ΜΜΜ
Αστεβσζεε ο Στοσσστσο~.·|
συρ·ο με τον ΠΔοκ
ΦΜΑ επ·σεΣΗ Δ ' Ι
Μ ησ·¦ι«η|ἐω
γ: ¦Ρ/ιἩωΡ/<Ἡ·ἰΠ ?ΠΞΊ·ῆἡ
ε Ι   σέ)!9ι|·ηἶ·ΜΠΉῖ
< Ή" , Γ ωςηηω;ωω:Μω
ι Μη ΠΙΝ' Μωωηω:Μ“5 Η
'Με Μ· ΟΛΟΚΛΗΜ0ΜΣ χω