Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία:Recognized text:
Όποωφω·ν
ΜΜψ·Μ
ΌωαψΜφω
ΜΜ.ψωΜ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ |
Λο. ΜΜΜ: 65
Η” 20 Μα· πιο
Π|ΕΣ ΣΩΖΟΝΤΑ|. ΠΟΙΕΣ ΕΞΑ|ΡΟΥΝΤΔ' ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ Ο' ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΞ|ΜΟΥ
Ι _ · _ κ γ Ι
η .α  .| . Η ο .  _ ._ . Α  -γ  ( .¦ ,- _ 'η "Με Π ο
¦ η'. -` .Ι- ·· Ι ' ¦ · - ρ ·#`!. . '¦ “ί>. (- :ί “· '<··`. ·.`·
Δ · | , 4 η , ¦_ Ω .' Ι ι | ' ο Η· ί ¦
`¦'Μ. .·νχχ. .Μ ,¦· .. .¦'|..· χὰ¦_ω·;·¦.. . χ>,. ..4.2.`,·.¦·..Τ· Ά ω 
κ ..·:., '“-..· Σο· να. .,· €.·.·.-κ|ι.'·--. ι: λ , '-μ·-°=.- . Η-. - Σ.. :Σω ς..·-..ι “_.· ` .'--.¦·|€.Ἡ
|_ :Οκ ;',_,__ἶ_“€_/._*_η.” _ῖ_ _.__| Σω?? .δ μ ΜωΜ8Μ·ωΜανω
 ·_ :·-._;›:..·..·:;~;£ι,.->.··:› τα ω ·  Μια  °”ΜΜ ω·
θΕΑ"ἩΣ Το ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΧΜ|ΑΔΩΝ ΑΜΟΜΠΩΝ
ΜΝΗΜΗ Μ "ΗΜ
' Μωβ ΜΜΜ ΜΜΟ κωΜ0'ω ΑΜΜΠοΔιΠο| ο· ΜεΜΝΑΠε κΑτΑκΛγΖονΝ
Δούῆαποιο Αιγαίο, Με ο·ΔωακανΜο· μ :4 __: ζ 1" Ρ·ἰ_ἱἑ¦-ῖ ;ί._  
θαενκαιαααΤοοννοωωμΜ..ΣνρΜμ '   :
ΜΜΜ ωνοΜωννοοιονΜοω · ·; '“ · -· . · · .5 τα . 
Η” ΜΒ·ΜΜωΜ“Μνι·ωηώΜρ.Ηω·Ω
ω·ΝΛ ωΜαιωΜαΜΜΜΤΝΜΜΜΜο·
ναΜΜ"ὑ οΜΜΜωῳΜἙ ..ΜωΜΜ.αῶΜὐ ΜΜΜΜΝΛ ὴΜμ
ΓΜο·ωωωΜΜωωωΜωΜΜ-Μο
ΤΜ ΜωιωωΜΜ ·ωΜω ωΜνΜ0μιΜ·Μ
.Μ ωλ“μΜν. Μπα φραπε· ωΜ·ωὡΜο
-Μ·οῷΜ2ΜΜΜ οΜμΜΜαἩόμ
ΤοωωΜᾶ··ΜΜΜΜΜωω·ΜμΔὑ
Μ·Μ.·ο·όαΜαΜΜΜωΜ.ΜωΜμ·6Μ
ΜΜΜ! Με
. ΜωΜΤΜ
' κοΜωΜΞΜΜΜΤΜ, ΜμΜΜΜΜΤΜΜΨΜΜΜΞ
 “ κυτταρα τον οτομαχον μαορονν
να παραγουν ινοοοῆ·νπ
,'ῆω.Μ ψ 9ΜΜ 
“ .ΗΜι _ζ Σ-;Μι
·.- .->·` ι·
Σα ε ση κηδεία του τ α ουδ·οτἡ
<<Σηέ8» για το δυστὑνΠμα Παντεῆί6η 4 Ύ
οηοτον ηραγμστογνωμονα ·
0'ΗΙΣαΑΜΜΜΑΠ0ωρΥ
Μαρια» στον δωσω απο το
Μονο καποιο και ΝικαΙαε
- · ἑ=· ωΞ.Ε
Γονατ·σε στα Πόδια
του Παω ο Τραμα
ζ _ ·· ' - η γ - _ ¦
“›.._··_3Δ__2_ Η '- ο ο:: _ Δ
Ηωκογ"Πα του Πανηλπ Νανα Λώ:: δώμα ὅπου” π¦ωΜωγνωμοω για να δ·ρΜΜ ω οΙσο
κοιι··σνω·ν Ιου Όση του ιουαωιου ιρσγωὰωπ. κΜαΜριυω· ν Μια· να· ι· ΜΝθΜ“ απο
αν ωι›τν ευ ου μπι ήηΜ η" ΜΜΜ νου. Η νεκροκπμκ Μηλου0η νου καλλαὲινη θα Πρσγμωσ
ωΜ(|·Μ· 2 ω μιση,κριΜοι0ν ΤΝ. Λγ$ου ΪΠυρῦωνο αν· ?θα ΜΗΝ”. σοκ· τω 0ο μνο στο Μι
οτον αέρα:ἔ
Ιον νομο 3
Πανω γη
ΠαρεπαωΕοοκηφοῆη·ακαιαιουΠονωΜ μπορω ΜΠ“μ0ΜΜΚΜ. ·Σ.λ-τ ·
γ · 7 _ Π το καναΜ
· · ·· Σ' ·° · ' °' παω ε
· · · . 
Παρε τον εναν και 0 ΜΜΜΜ8ω τ ο' οΜαΜκΜΜ
βαρο τον 600%· ΜοΜΜωαήΜ 3 | ΜΝεποΝεΜοΜ
ωωαρ€Μμ"οωΜω8 · Η ί ρ
Η Γ· 2 .` Ο; ._ΟϋἑεἑωΜρΖἔα Τ ζ ω
έ· , ._ ·
·“· .`. -.>¦“ . Δ ψ, -· ›κ.“|
κ :Ωω :κκε ..' .·ζΟ/ “ω λ..;Λ.·ζ//
Μέ; ΗΤουρκΤαἑΙο
; ναδνναμΜω·Μ
ε ΜΜΜ “Μ.
τῖ·-·;,.ζ;#=°. χ . · .< . . - ρ
.ἡ η· ΜΜΜ'. ψ Ιἑ·ν/ Ξ·ἔ· ν ·£|·ΗΞ| _:·
^- ψ= Οι! 7··- κ .- “Δ “Δ.
·Κ·' Η ·· Η· Μ·ωωω ·ΝΜΜ 
- γ _ Β.
 4 ΜΜπΜω·οΜωΜ