Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ύ '“ ΜΗ ζ 
αντιμετωαίατα
ταν νασρτασν .
τρωναντατ ννίαίνα
 γευσυκ8 συντσγΒ
σου μειώνουν την _
. . ὁ
σρτηριακσ πίεση 1
 ΕΣ 3πΡ:ΣοονΕ:
`  τον Βοοίῆἐο...»
 ΜΜΜ
:στη 
η Βρείτε καί σε αυτό
το ΜΜΜ τον
καί κερδίστε
ί ω. έ
ετ ·' ·
 Με Τηνο“ σωζο|
Μία ίστορίνίί
μονογραφίσ
του Λσζσρου Λασκαρίδη
θουμοτο, τσμοτο,
προφοτείε9 κοί
ίντρίνκε5 στο οοῆοτί
του Κωνσταντίνου Α'
ί'||ί|||
ί55Ν ί790·7640
ΤΑ Μ|ΠΑθΕ, Η ΜΑΤΜ, Η τίνοΜεοΝ ΚΔ' Ο... Λί'Ν
 ·-  < Έγγραφο·
ι Δ Δε για μίΖεε
ΩΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΜἩΣ
Σελ. 14-15
Όσα όσα είπε
- «κΕΦΔΛίκσΣ ΦΟΡΟΣ» ΠΔ οΛσγΣ ο κυρ!°κο5
 -  Ι στα ΜερκεΠ
- ν _ Η. - ΤιΜΜσανμσφωΜκό.ΑΜκό¦
τ · ί Τώρα. Μαγδκαι·ᾶΜΜΜΜίω
- Γ ΜεσΜῶραετΜ ΝΔ·κἑρδωτσυε
ίπ Δ ΕυρωΜσυ8 αμεσα, ρωταν αναβιώσουν
ί . ωσωρίανσαρτΜυργ6
σ ο ο ΜωυωΜωωω
Ι . - σον δρόμο ίτρσεσίνεξωαίσ ο Σετ. 7-9
Συμφωνία Τσίπρα για , ο ¦ ο . >. >
«δίαῆασνσμσσία» ϊ ι «Ουσε
ΜΠασυ2ἡτσσε οσε ορίσω ' - . Με . ί
κσίαῆῆσθαεφαρμοσεί οιανΑθίίνσ ο . _ 
ΜἰἔἙἶ;ΐό $ἩΜἑω Την “σῆηρὡνουν» ακρίβσ Πῆσφον οσε κυρίε8 κόβουν κο· 
“ρ - Σ _4_6 οσα έχουν εισόδημα καί μείωση εΠ·κουρίκὡν το εσίὁομστσ
Ι ε ΣΥΡΜΑ»
- ρ _ ανω των ί2.000 ευρώ ὲω5 29 % Προνοίσε μ
. Ο · 6 · «Η ΝΔ είναι κόμμα ευρωΜίκὁ.
ΜΟΒ 86"" ετ“βοσσ ἔ%ἔ Ἡ κεντρ088ειό. ποΠυσυῆῆεκυκό·
 ΟΠΑΠ. ειδίκσσ Φσρσυ ΚσΙσνσῆωσΠ5 σε Σελ· 1041
Ι · . · κσΘε μΠουκσῆί κρσσἑκσί η σμἔσο - ·_ . τ
πηραμε μονο 88 μΠοροίΞυ:ῖυο:υυτυγ¦:€3ευίοεἐ Με Κω ω .
ΜΒΜΜασ, ΜΜΜ κο· τίσῆίιίκσσ5» Βογου5. Ετσι, γ ”“
ερείΜιααΜσμετο ΜΜΜ η κυβέρνηση ετυβσῆῆεί φορσεισΠρσκτίκσ Ι “ ·"
 Βλπ· 51 μέτρα στίω5 ο εξοντωτίκο συεΠσΠ των 
. ^ῆσ]σνἑεῆεστων γισ τον Εστω Είσ<ἔορσ Ι
Ι ΓΠ Ε ί)ΠΞ κσί Π ειωσο (ΠΝ/ΙΟ εων
“Το Μου γγ .ί 
μπορεί
να κερδίσω . ο _. . . . _ .
__ το κέντρο» ·> · “ τ. _. Δ · .
·|“ ΣΥΡ'ΖΑ» ' - - - '. 'ί
` 'Ο ρουΟΦἑτΠ μόνο οέ δ ω 12  γ' Ἡ -ι _ Ἡ - “ _ · ζ . η '9 
- - · τ· ο ; · απο ανω
“πρἔ¦ἔε σε; ί00.000 ασίὁίσἔ .σὲ _ Ζ, .- .
Λ να ουμε ·· “ ~ ' Ι , ο! ·_`. · ν· ~ κ
ω ωΜΜκό ανο ναπίαγωγεί@ ζ · τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα