Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτη συμπαραταξις
Τσίπρα-Μητσοτα%η
ῦΕναομονισμένοι οἱ δύο αρχηγοί στό προσφυγΜό
ΠΑΡΑ τήν αύξηση της πολιτικής
ἐντασεως μεταζύ Σύριζα καί Νέας
Δημοκρατίας μετα τήν ἑκλογή τού
κ. Μητσοτακη στό κόμμα της
αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως, ή
πρώτη παραλληλη παρουσία τού
Πρωθυπουργού μέ τόν ἐπί κεΦαλής της ΝΔ ύπή ρξε πολύ επιτυχής καί αρμονική για τίς εθνικές
προτεραιότητες.
”Εχοντας οἱ δύο πολιτικοί
αρχηγοί αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως πρός τό ασΦαλιστικό ή
αλλα μέτωπα προαπαιτουμένων
από τα Μνημόνια μεταρρυθμίσεων
καί δη μοσιονομικων προσαρμογῶν¦ δέν δυσκολεύθηκαν να
συγκλίνουν ώς πρός τό προσΦυγικό ζήτημα, τήν αντιμετώπιση του
καί τόν κίνδυνο ή °Ελλας να βρεθεῖ
εκτός Σένγκεν ή απομονωμένη μέ
«κλειστα σύνορα» τυπικώς καί μόνον εντός αὐτῆς.
”Ετσι παρακολουθήσαμε τόν κ.
Τσίπρα μέ πολύ εύχαρη διαθεση
τό βραδυ της Πέμπτης να ύπερασπίζεται τα έθνικα συμΦέροντα
στό δεῖπνο των ηγετών της Εύρώπης τήν ἴδια σχεδόν ώρα πού ὁ κ.
Μητσοτακης ως έπί κεΦαλης της
Ἀντιπολιτεύσεως¦ με ταυτόσημα
επιχειρήματα ύπερασπιζόταν τήν
χώρα στήν Σύνοδο τού Εὐρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τών Χριστιανοδημοκρατων.
Εἶναι χαρακτηριστική ή σύγκρουσις θέσεων καί ἑπιχειρηματων
τού κ. Τσίπρα μέ έναν ἐκ των ἡγετικῶν προσώπων της αντιδραστικης
ὁμαδος χωρών τού Βίζενγκραντ,
τόν πρωθυπουργό της Τσεχίας) κ.
Μπ. Σομπότκα, πού απειλεῖ τήν
Έλλαδα μέ «κλειστα σύνορα» στήν
διαταζη ΕΥΒΟΜ-Βουλγαρίας. Ἀπό
τήν αλλη πλευρα ὁ κ. Μητσοτακης
αντιμετώπιζε τήν επιθετική σταση
τού Αύστριακού αντικαγκελλαρίου,
κ. Ρ. Μίτερλενερ¦ πού Φθονώντας
προΦανώς τόν πρόγονο τού Μέττερνιχ προέβαλε τήν αποψη ότι ή
°Ελλας αποτελεῖ τήν κυρίαρχη
αἱτία για τήν ὁλική εμπλοκή πού
τυγχανει στήν Εύρώπη ἐξ αἰτίας
των προσΦυγικών ροῶν από τήν
Ἀνατολή9 μέσω Τουρκίας.
Σημαντικό να ύπογραμμισθεῖ
ότι ή °Ελλας, εναρμονισμένη στίς
εθνικές της θέσεις μεταζύ Πρωθυπουργού καί ἐπί κεφαλης της αζιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως¦ έθεσε
εμμέσως αλλα μέ σαΦήνεια στούς
Εύρωπαίους -καί κατα τήν διαρκεια
της τριμερούς Μέρκελ, Όλλαντ¦
Τσίπρα τήν Παρασκευή τό πρωίτούς όρους της προκειμένου να ύπογραψει τα συμπερασματα της Συνόδου Κορυφής, στα ὁποῖα θα συμπεριλαμβανεται καί ή όποια συμΦωνία προκύψει μεταζύ Βρεταννίας
καί ΕΕ για τήν αποΦυγή τού ΒτεΧὶτ.
°Η πρώτη αὐτή σύμπραζις Τσίπρα-Μητσοτακη παρήγαγε πολύ
θετικα αποτελέσματα για τα έθνικα
συμφέροντα, μέχρι τουλαχιστον τίς
6 Μαρτίου¦ ὁπότε θα ύπαρζει"Εκτακτη Σύνοδος για τό προσΦυγικό.