Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, €Ο€Α ΕΘΕΑ ΗΒΟ ΠΜΒΟ · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, ΤΙΤΑΝ, ΟΛΘ, ΡΟΙ“Ι“Ι ΡΟΙ.Ι.ΙΕ · 24-25
ΜΗΝΑ ΔΑΝΕΙΑ · ΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · Μ ΤΑ"ΙΕΑ  ΙΙ
Μετα την αζιολόγΠσΠ  διαμαρτυριών Ποιοι διαγωνισμοί
τα μεγαλα α€αΙ5 από τις ασφαλιστικές είναι σε εξέλιξη
7. Η .ΟΟΠ1
Τώρα οιι Με
' @ στις οθόνες οαςΙ
ή ς Μόνο στο Ι
. ανννν.ευτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ο ο Δρ Φύλλω935 ο Ι9·Ζ.3 Φεβρουαρίου ΖΟΙ6 · € Ι
ΙΟΝΙΙ(ΙΙ ΞΕΝ. · ΙΙ ΕΠΙΑΕΙ(Τ0Σ · Η ΟΑ" · 22 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΗ: 0 Η ΑΡ0ΝΕΑΣ · 22
 -ἶῖἶ;_ “Έ κρίσιμος Μάρτιος
· και τα «αντίθετα στοιχήματα»
ΜΠΟΝ' ΙΙ ι ι ι
το ΕτιΕΝΔΥτικο ει·ιΆΛιΞιοΤΜ