Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με Μ κο·
οηοϋοοη
58νῖ08.Πϊ Η ΞΒνΓο8ἑΓ
ω Βγ Μπι. σθη ωο“ι.7ΜμΜ η
Ο ΜΜΜ'. έ
ΜΥΜ"|ΜΒΣ
"ΕΡΝ|Ε||ΥΤ" ~`
Η" Π"ΤΕΜΕΧΤ :
:ΙοηηΕ|Μη “ο
· ~ Οί.
Ξ; γ η η - .Λ 2 “. Π
· ν κ η · · ή | Η' 
“ :“ .ι Ο ΟΛΥΜΠ|Μ0Σ” .
η # . η!" η' . ΔΠίΠΠνηγιΕἰζΣ1 ο Δ.
. .ο Ξ 'Ζ Χόο1ἶἐΠραγμΠΠκό η
ι . . . ηϊ .~ . . γ . / η ΣΣ 2μἀΞ9'μδ ΠΜ
ΧοΒηε η ευκο|ρ|ο γω ν|κη·.προκρΕη απο χθες.ΕΔλο η ὁ|οφορο @|οιητος φονηκε ν τ 
. εξ Ξ““φηξ δοἶ66ἴἶ 'ΕΙέγἶ` μεγὐλἶἔοκοιρίο ο Μ·λ·Βὁγεβμς και... δώρο ο Ν Λεω ΜΜΜ
Ρομπέρτο! · Πολύ ονὡτερὅξ ό θρύλὅς έως το γκολ. το ηηροδέχΒηκον κο' οι Βέλγο| _ “ ' Η Μ. ΜΜΜ..
Ι ν Ρ _ ' η έφεση του θρύλου
; ¦/ ._ ν κωωωΜ
Ι Ζ ·  › · 4 κονΜπΙοΜφόμητο
Ἡ | Ι. | .¦ὶ. μ - - Ι
=:ηο:“~_·“· Ι η ί ύ _ ΜΜΕ
σ. Χ .εξ 
Ϊ Μ / "
7· | - “η μ Ο =- μ 4- | »η
_ Μ Ο ΚροΠΙης ΝΟΜΟΣ ΠΙ μΠτ1Π 
' ' ο' σε Πἑν(Ιλτ1-μΠρς| γἐμΙοΕ 7
~= “ ι ΠΠἰΘΠνΓς κέΙρτΣς Ιον Θρὐλο
·κτ11ἑΠΠιζΣ φουλ.ἶΑντΣρλΣΧΙ
Το δεδομένο
ΙηςοεΒσνςκωπ
Μαη ΠΕΡ'ΥΜΦΠ
`< ΠορκηγοςηρέηεινΜ < δ' Στο”Γ.ΚπΜοκοκης' ὁ ΤουςέιουμεΜν η " ΔενηΠηθηκε ~'
είνΜηεὑΒυνοςω ” 80προκω8εί η, ω ΝηοκοιΒοΙου: Ξ ΜμΜνωΙερη
|.'ΜΜ0ΜΥ|ΠΣ ·· Μ.ΧΡΙΠΜΠΥ "ΜΒΜ η Θ
συγκεντρωμένος Κ τό οκηλυτεως Λ ποοουμε ¦ · τουουοὑη