Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
β. . ”ν _ ί
·~ Μ8ΕΝΤΜθΟΑ£.6Π
Φ.. ., χ
,. @ο ν ···Δ
Μερα Στο ΜΜΜ 
' Ο Ρονολντο ετοιρο5 να ξειιεροοει
το δικο του ρεκορ · Ο Μέσι έχει Πετυχει
σε ι Ι.5 χρονια το 4.75% όλων
των γκολ στηνιοτ0ριοτη5 ΜΠορτσο ΜυΜΜΜ | ΜαΜ4.Μ | Τ|"|"θ | ΜΗΝΕΠΜ ΜΚ" ΕΜ"
Υ -_'.'·· ` (Γ 4 70 "Η" · ΑΠΟ ΤΗ" ΑΝΪΕΡΛΕΧΪ,ε0ΜΩΠΕΜΜ ΜΜΦΕΡΕ Μ ΜΗ'
- ω ο. "ω 
Π Με;» αυτου· ὅ ν Μαΐ οικω ΜΜΜ ο" Ί Δώροτου-Φροω Ματια ΜΜΜ· Με πέρα το·τἑρρο·ω Μου απο ο? Ί ΑοΜυλΜιω Μόραλη < να 
Γι ιορο:τΜλιΜοοι ο στον Μι ο τι ι 9 η «έλατο πιο ο ι ιοροΜλο5 ή :τι ο: @ΜΜΜ του ιτφταιτἐ~α το Μιρκα» Π ΜοαΜο ΜΜΜ Με λ ι οικω) οι οερυΜΜοι»
ΜΜΕ Θ ΠΑ...κκτκΕΜ «ιιι>οιιιιιιτικιι ΔιιιιΛιιιτιιντΜιιΣ  
·-Ψ“”'Ρ'Σ"» ἔ“`"ἶ'^" ο ΕΣΕ|Σ Τ' ΤΥΠΟΣ
ΑΧΑΣΤΟΣ
ΕιΝΑι... "ρ το τιιειιο Α
' ο ΜΜΜ έχει 8
το ΙΟ στα ιο στο πέναλτι · ·
και μιλοει στο «αει»
για το προσωπικό του ρεκορ 9
'Σ' οιι5Ι2.30 .. ¦ |
Μ%ἶ=ΜωκΜἄἄ 2 νεοι τυΠοι ΗΗΕ: ΣῖΡ|οΤ@
"ΠΜ ΜΗ! ' Ανοκοινωοο του ΠΑΟ με... · ” 3/ 
' ΣυνΜσπ Παραδείγματα γιο το δυο μέτρο ` ' Ι Ι ύ Μ κ
 Μελισσαν$π·ΚΜΟνἡ και δυο σταθμό με αφορμή ' Ή" "ἶῦ"9νΜ;ΜΜλ 
·Δυοαρἑοκε·α στην ΑΠ( την Ποιντι του Ολυυιιιο κου κο' θνρ !0ῖ9Π0“ 08 Ι
  γιαΜκΜστέρΜΠ · Μοχιμ05 και Πιθανότατα... Που ΠορθΡ°|θσῖΜε ΜΜΜ
Πονοκοϊκἡ. ΜΜΜ στην έκδοση ενδεκαδὸτοε ο Εβονζελιοτα σῆς? ΤΙΜΜ _ Ι
και Καλλιθεα δεν “ε ον ποικοδ Με ο6ειοε , > - - ' ΠΟΤΟ ΜΜΜ Μο
στο τοντρίτπ φόρο Μ ω ΜΜΜΠ""ΝΜ: τον Τουντορ εν όψει Λεωφόρου
Με διοδικαοία8 εαιτἡροοπ5 Μ"'"Π" Μ"^· Π' Μό' Π|ῖ"Μ"' ' Τι οιιαντο ο Αρνεοεν
'243 Ϊ" Μ°ΜΜ στι5... κατηγοριε5